Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Space Hellas: Απέρριψε η Γ.Σ. το αίτημα μετόχων μειοψηφίας για split - Εγκρίθηκε η διανομή μέρους αποθεματικού 0,06 ευρώ

Space Hellas: Απέρριψε η Γ.Σ. το αίτημα μετόχων μειοψηφίας για split - Εγκρίθηκε η διανομή μέρους αποθεματικού 0,06 ευρώ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Space Hellas: Απέρριψε η Γ.Σ. το αίτημα μετόχων μειοψηφίας για split - Εγκρίθηκε η διανομή μέρους αποθεματικού 0,06 ευρώ

Τη διανομή μέρους αποθεματικού, ύψους 0,06 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Space Hellas

Τη διανομή μέρους αποθεματικού, ύψους 0,06 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Space Hellas, ενώ απορρίφθηκε το αίτημα μετόχων μειοψηφίας για split μετοχών, όπως ανακοίνωσε σήμερα (27/5/2019) η εταιρεία.

Ειδικότερα, η 33η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Space Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Συστήματα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας-Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» συνήλθε στις 24-05-2019 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή (συνέχιση της από 07-05-2019 συνεδρίασης μετά από αναβολή και της συζήτησης και της λήψης απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης).

Η γενική συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Εγκρίθηκαν:

Η ετήσια οικονομική έκθεση (ομίλου και εταιρίας) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης, η πρόσθετη έκθεση του διοικητικού συμβουλίου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.

Εγκρίθηκε η διάθεση του αποτελέσματος χρήσεως 1/1/2018 – 31/12/2018, ήτοι κέρδη, μετά από φόρους, ύψους 984.341,13 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 925.838 ευρώ προερχόμενο από διανεμηθέν μέρισμα της θυγατρικής SPACE HELLAS (CYPRUS) LTD και το οποίο, βάσει της ΠΟΛ 1007/2014, συνιστά ειδική κατηγορία του λογαριασμού αποτελέσματα εις νέο.

ΘΕΜΑ 3ο: Διανομή μέρους Αποθεματικού Ν.3943/2011 άρθρο 14, Ν.4172/2013 άρθρο 48 σε συνδυασμό με τις ΠΟΛ 1007/2014 και ΠΟΛ 1039/2013.

Εγκρίθηκε η διανομή μέρους του ως άνω αποθεματικού ύψους 387.391,80 ευρώ, ήτοι 0,06 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στην ως άνω διανομή έχει οριστεί η Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) αυτής η Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του διανεμόμενου ποσού η Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018, κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκαν η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1γ) του ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των ελεγκτών της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) Ν. 4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης από τον ισολογισμό και την εν γένει διαχείριση της υπολόγου χρήσεως.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2018, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Εξελέγησαν: α) ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας για τη χρήση 01-01-2019 μέχρι 31-12-2019 ο κ. Ανδρέας Πούρνος του Γεωργίου, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος Αθηνών, οδός Εμμ. Ροῒδη αρ. 35-37, με Α.Δ.Τ. Σ640571, Α.Φ.Μ. 056640907 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35081 και β) ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Αθανάσιος Χιώλος του Γεωργίου, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος Περιστερίου, οδός Νιγρίτης αρ.16 με Α.Δ.Τ. Ν 850778, Α.Φ.Μ. 061942025 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27661, οι οποίοι είναι στελέχη της ελεγκτικής εταιρίας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., και εγκρίθηκε η αμοιβή της εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, για την επισκόπηση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

ΘΕΜΑ 6ο: Θέσπιση πολιτικής αποδοχών.

Εγκρίθηκε η πολιτική αποδοχών που θέσπισε η εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 με διάρκεια τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Εγκρίθηκαν (α) οι ληφθείσες για τη χρήση του 2018 αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία ήταν ταυτόχρονα και υπάλληλοι της εταιρείας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, (β) οι αποδοχές των ιδίων ως άνω προσώπων για τη χρήση του 2019, και (γ) η καταβολή αμοιβών κατά συνεδρίαση για τα εκτελεστικά μέλη και τα μη εκτελεστικά μέλη αντίστοιχα, οι οποίες και προεγκρίθηκαν.

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 (σκοπός) του καταστατικού της εταιρείας, ώστε να προστεθεί και δραστηριότητα νέου Κ.Α.Δ που σχετίζεται με την εμπορική αντιπροσώπευση για τη μεσολάβηση στην πώληση φυσικού αερίου και συγκεκριμένα: «21) η εμπορική αντιπροσώπευση για τη μεσολάβηση στην πώληση φυσικού αερίου».

Η γενική συνέλευση με την ίδια ως άνω απόφασή της εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της τροποποίησης του καταστατικού, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, και την εν συνεχεία κωδικοποίηση αυτού.

ΘΕΜΑ 9ο: Προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 - Τροποποίηση άρθρων 1, 4 - 40 του καταστατικού της εταιρείας.

Εγκρίθηκε η προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού.

Η γενική συνέλευση με την ίδια ως άνω απόφασή της εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της τροποποίησης του καταστατικού, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, και την εν συνεχεία κωδικοποίηση αυτού.

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΘΕΜΑ: Εκλογή και έτερης Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Απορρίφθηκε το από 30.04.2019 αίτημα που είχε υποβληθεί από μετόχους μειοψηφίας για την εκλογή και έτερης ελεγκτικής εταιρείας από το δημόσιο μητρώο για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Απορρίφθηκε το από 30.04.2019 αίτημα που είχε υποβληθεί από μετόχους μειοψηφίας για την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, αποτελουμένης αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απορρίφθηκε το από 30.04.2019 αίτημα που είχε υποβληθεί από μετόχους μειοψηφίας για τον ορισμό επιτροπής ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, αποτελουμένης αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΘΕΜΑ: Αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών (split) από 6.456.530 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 25.826.120 κοινές ονομαστικές μετοχές, με αναλογία αντικατάστασης 4 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 1,08 Ευρώ σε 0,27 Ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου (5) του Καταστατικού.

Απορρίφθηκε το από 30.04.2019 αίτημα που είχε υποβληθεί από μετόχους μειοψηφίας για την αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών (split) από 6.456.530 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 25.826.120 κοινές ονομαστικές μετοχές, με αναλογία αντικατάστασης 4 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 1,08 Ευρώ σε 0,27 Ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου (5) του καταστατικού.

ΘΕΜΑ 10ο : Διάφορες Ανακοινώσεις:

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα ανωτέρω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.

Πηγή: www.bankingnews.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text