Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 207 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ - Εκτιμήσεις για βελτίωση των μεγεθών

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ - Εκτιμήσεις για βελτίωση των μεγεθών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Οι πωλήσεις του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, κατά το 2018, αυξήθηκαν κατά 1,3% και  ανήλθαν σε € 322,7 εκατομμύρια. Η αύξηση οφείλεται στον κλάδο της Συσκευασίας ο οποίος παρουσίασε αύξηση 9,5%, ενώ ο κλάδος των Τεχνικών Υφασμάτων παρουσίασε μείωση της τάξης του 1,5%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) έφθασαν στ € 27,1 εκατ. και ήταν μειωμένα κατά 8,7% σε σχέση με το 2017. Πέραν από την πτώση του μικτού περιθωρίου κέρδους, τα κέρδη επηρεάστηκαν και  από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα, ύψους € 1,5 εκατ., τα οποία προέκυψαν εντός της χρήσης του 2018 και δεν αφορούν στη συνήθη δραστηριότητα του Ομίλου. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα € 8,029 εκατομμύρια, έναντι € 10,809 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Ο όγκος πωλήσεων του Ομίλου παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2017 και ανήλθε σε 121,9 χιλ. τόνους. Ειδικότερα ο όγκος πωλήσεων στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων ανήλθε στη χρήση 2018 σε 93,5 χιλ. τόνους έναντι 96,3 χιλ. τόνων το 2017 (-2,9%) και στον κλάδο της Συσκευασίας σε 34,5 χιλ. τόνους το 2018 έναντι 30,7 χιλ. τόνων το 2017 (+12,4%). Η μείωση στους όγκους του κλάδου των Τεχνικών Υφασμάτων οφείλεται κυρίως στην αναδιοργάνωση της θυγατρικής Thrace Nonwovens & Geosynthetics που σκοπό είχε τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών και την έξοδο της εταιρείας από ζημιογόνες αγορές.

Το περιθώριο Μικτού Κέρδους διαμορφώθηκε σε 19,6% στη χρήση 2018 σε σχέση με 21,0% στη χρήση 2017. Στον Κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων το περιθώριο Μικτού Κέρδους διαμορφώθηκε σε 18,2% σε σχέση με 19,8% το 2017, ενώ αντίστοιχα στον Κλάδο της Συσκευασίας το περιθώριο Μικτού Κέρδους διαμορφώθηκε σε 19,9% σε σχέση με 20,6% το 2017.

Ο κύριος λόγος της πτώσης του μικτού περιθωρίου κέρδους ήταν η αυξητική τάση των τιμών των πρώτων υλών.  Συγκεκριμένα η τιμή του πολυπροπυλενίου από τις αρχές του 2017 αυξήθηκε κατά 9.3% ενώ η μέση ετήσια κυλιόμενη αύξηση ανήλθε σε 6.2%. Παρόλο που οι θυγατρικές του Ομίλου προέβησαν σε αυξήσεις των τιμών πώλησης, η χρονική υστέρηση αλλά και η αδυναμία να περάσει σε κάποιες περιπτώσεις το σύνολο της αύξησης, είχαν αρνητικό αντίκτυπο στα ενοποιημένα Μικτά Κέρδη. Σημειώνεται ότι το κόστος αγοράς  πολυπροπυλενίου αντιπροσωπεύει περίπου το 55% του κόστους πωληθέντων. Όταν η αύξηση της τιμής δε μετακυλίεται στην τιμή του προϊόντος, τότε μειώνεται αντίστοιχα το περιθώριο μικτού κέρδους. Δείτε την πορεία του πολυπροπυλενίου κατά τα τελευταία έτη, στη σελίδα 10, της εταιρικής παρουσίας του Μαΐου 2019 (εδώ).

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.12.2018 ανήλθε σε  € 141,6 εκατ. σε σχέση με € 137,5 εκατ. στο τέλος του 2017, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (σύνολο δανεισμού μείον τα διαθέσιμα) έφθασε σε €  78,3 εκατ. σε σχέση με € 57,8 εκατ. στο τέλος του 2017.

Για το σύνολο της χρήσεως 2018 υλοποιήθηκαν επενδύσεις συνολικού ποσού ύψους 33,2 εκ. ευρώ εκ των οποίων 27,8 εκ. αφορούσαν σε επενδύσεις στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων και 5,4 εκ. ευρώ σε επενδύσεις στον κλάδο της Συσκευασίας (σελ 8 του δελτίου).

 

Αποτελέσματα του Ομίλου Ανά Κλάδο Δραστηριοποίησης

Κλάδος

Τεχνικά Υφάσματα

Συσκευασία

Λοιπά

Όμιλος

(σε '000 €)

2018

2017

Μετ. %

2018

2017

Μετ. %

2018

2017

2018

2017

Μετ. %

Κύκλος εργασιών

243.980

247.789

-1,5%

91.642

83.726

9,5%

4.896

5.130

322.733

318.509

1,3%

Μικτά κέρδη

44.310

48.990

-9,6%

18.220

17.219

5,8%

354

453

63.225

66.890

-5,5%

Μικτό περ. κέρδους

18,2%

19,8%


19,9%

20,6%


7,2%

8,8%

19,6%

21,0%


ΕΒIDTA

15.528

18.910

-17,9%

11.978

11.519

4,0%

78

1.474

27.500

30.131

-8,7%

Περιθ. EBIDTA

6,4%

7,6%


13,1%

13,8%


1,6%

28,7%

8,5%

9,5%


Τεχνικά υφάσματα: Παραγωγή και εμπορία συνθετικών Υφα-σμάτων για βιομηχανικές και τεχνικές χρήσεις.

Συσκευασία: Παραγωγή και εμπορία ειδών συσκευασίας, πλαστικών σάκων, πλαστικών δοχείων για την συσκευασία τροφίμων και χρωμάτων και λοιπών υλικών συσκευασίας για αγροτικές χρήσεις.

Λοιπά: Μετά από την απορρόφηση της εταιρείας «Έλαστρον Αγροτική» από την εταιρεία «Θερμοκήπια Θράκης», η τελευταία ανήκει κατά 50,91% στον Όμιλο και ενοποιείται με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης. Ως εκ τούτου ο Όμιλος δεν παρακολουθεί την αγροτική του δραστηριότητα ως ξεχωριστό τομέα. Η εν λόγω δραστηριότητα συμπεριλαμβάνεται πλέον στον τομέα «Λοιπά». Ο τομέας «Λοιπά» περιλαμβάνει επίσης τη δραστηριότητα της Μητρικής Εταιρείας, η οποία μετά από την απόσχιση του κλάδου της βιομηχανικής συσκευασίας και την ει-σφορά αυτού στην κατά 100% θυγατρική της «Thrace Polyfilms», μετασχηματίστηκε σε εταιρεία συμμετοχών, η οποία εκτός από τις επενδυτικές της δραστηριότητες παρέχει επίσης Διοικητικές, Οικονομικές και Μηχανογραφικές υπηρεσίες στις θυγατρικές της.

Για το α’ τρίμηνο του 2019, η διοίκηση εκτιμά ότι τα μεγέθη του Ομίλου θα παραμείνουν στα ίδια σχεδόν επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο της χρήσεως 2018. Για το σύνολο του 2019, εκτιμάται αύξηση του όγκου πωλήσεων και του κύκλου εργασιών ενώ και η κερδοφορία του Ομίλου αναμένεται να είναι ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με το 2018, ενώ γενικότερα, στην επόμενη τριετία αναμένεται ουσιαστική βελτίωση των μεγεθών, λόγω: α) της αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρίας κατά 20% τουλάχιστον, β) της μείωσης του κόστους παραγωγής που θα επιφέρουν οι επενδύσεις και γ) της μείωσης του δανεισμού στα πλαίσια της επόμενης τριετίας.

Η εταιρία  δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2018. Παρά το γεγονός αυτό, παραμένει ανάμεσα στις εταιρίες με την πιο συχνή διανομή μερίσματος (έχει διανείμει μέρισμα 17 φορές στα τελευταία 21 χρόνια).

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας φθάνει (31/5/2019) στα € 87,05 εκατομμύρια (Ρ/Ε: 10,0). Η μετοχή ακολουθεί την πορεία των θεμελιωδών μεγεθών και κατά την τελευταία διετία έχει υποχωρήσει. Η εμπορευσιμότητά της παραμένει ικανοποιητική (μ.ο. αξίας συναλλαγών: 39,3  χιλ. ευρώ, μ.ο. πράξεων: 76). Με βάση τα στοιχεία της 31/3/2019, είκοσι (20) Αμοιβαία Κεφάλαια κατέχουν 3.701.825 μετοχές (8,46% του συνόλου).

Η άποψή μας για τη μετοχή της εταιρίας είναι θετική και εκτιμούμε ότι η τιμή θα ανακάμψει κατά το επόμενο διάστημα.

Δείτε την παρουσίαση της εταιρίας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, τον Μάιο του 2019 (εδώ).


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text