Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 207 | ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε. - Έντονη δραστηριοποίηση σε 4 κλάδους

ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε. - Έντονη δραστηριοποίηση σε 4 κλάδους

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε. - Έντονη δραστηριοποίηση σε 4 κλάδους

Τα κύρια γεγονότα κατά τη διάρκεια του 2018 ήταν: α) Λειτούργησε το νέο υπερπολυτελές ξενοδοχείο Nana Princess στη Χερσόνησο Κρήτης (Ιούνιος 2018). Η συνολική επένδυση έχει υπερβεί τα 25 εκατ. ευρώ.  β) Ο όμιλος προχώρησε σε συμφωνία εξαγοράς της “Αιολική Πνοή Αποσκιάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ” η οποία κατέχει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  γ)  Ο όμιλος προέβη σε αναδιάρθρωση των διαδικασιών αποθήκευσης και συσκευασίας προχωρώντας στην αγορά κτιριακών υποδομών συνολικής έκτασης 5.000 τ.μ. σε οικόπεδο 10.000 τ.μ., προκειμένου να ανταπεξέλθει στην αυξημένη ζήτηση των βιομηχανικών του προϊόντων. (σελ.18 του δελτίου).

Οι πωλήσεις του Ομίλου σημείωσαν μεγάλη αύξηση, φθάνοντας στα € 182,6 εκατομμύρια, έναντι € 100,4 εκατ. κατά το 2017. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αφενός στην αύξηση  των εσόδων της θυγατρικής εταιρείας ΚΕΝ (εμπορία ρεύματος η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2017) που κατά το 2018 αύξησε τα έσοδά της κατά 58,3%  και αφ’ ετέρου στη δραστηριοποίηση του Nana Princess. Ο τομέας ξενοδοχειακής δραστηριότητας παρουσίασε αύξηση κατά 16,6%.

Στον τομέα της Βιομηχανίας, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 5,1%. Σε επίπεδο εξωτερικού ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση στους κλάδους της ξενοδοχειακής δραστηριότητας και της ενέργειας (δείτε τη διάρθρωση των πωλήσεων στη σελίδα 64 του δελτίου).

Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου μειώθηκε στο 15,4% σε σχέση με 26% κατά το 2017, λόγω του χαμηλού περιθωρίου κέρδους που εκ φύσεως έχει η ΚΕΝ. Οι δαπάνες λειτουργίας εμφανίζονται αυξημένες κατά 49,7% και έφθασαν στα € 17,6 εκατομμύρια, έναντι € 11,8 εκατ. κατά το 2017. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα διατηρήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και έφθασαν στα € 1,8 εκατομμύρια (1% επί των πωλήσεων). Το περιθώριο EBIDTA έφθασε στο 10,1% επί των πωλήσεων, έναντι 21,2% κατά το 2017. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφθασαν στα € 7,4 εκατομμύρια, έναντι € 16,6 εκατ. κατά το 2017 (-13,3%). Σημειώνεται βέβαια ότι, κατά το 2017 είχαν εγγραφεί έκτακτα κέρδη 10,8 εκατ. ευρώ από την πώληση ακινήτου στο γερμανικό όμιλο TUI.

Όμιλος - ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (2015 - 2018)
(σε χιλιάδες ευρώ) 2015 2016 2017 2018
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 51.675 61.886 90.222 110.080
Σύνολο Ενεργητικού 157.243 167.937 198.333 234.528
Ίδια Κεφάλαια 101.917 110.394 125.634 132.941
Σύνολο Υποχρεώσεων 55.327 57.543 72.699 101.586
Υποχρεώσεις / Παθητικό 35,19% 34,26% 36,66% 43,32%
Πωλήσεις 72.339 77.611 100.483 182.606
Κόστος Πωληθέντων 53.658 56.523 74.331 154.584
Μικτά κέρδη 18.681 21.087 26.152 28.022
Μικτό Περιθ. Κέρδους 25,82% 27,17% 26,03% 15,35%
Δαπάνες λειτουργίας 7.350 7.688 11.747 17.587
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 2.064 1.899 1.652 1.830
Έξοδα τόκων προς Πωλήσεις 2,85% 2,45% 1,64% 1,00%
EBIDTA 17.890 19.944 21.284 18.459
Περιθώριο EBIDTA 24,73% 25,70% 21,18% 10,11%
Κέρδη μετά από φόρους 5.728 8.439 16.644 7.370
Καθ. Περ. Κέρδους 7,92% 10,87% 16,56% 4,04%

Δείτε πίνακα με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ομίλου (εδώ).

Για το 2019, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης:
Η βιομηχανική δραστηριότητα του ομίλου αναμένεται να κινηθεί στα ίδια επίπεδα κύκλου εργασιών. Η διοίκηση σχεδιάζει νέα επένδυση στο εργοστάσιο της Λάρισας, για την παραγωγή σπάγκου χορτοδεσίας προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ. Στον άμεσο επιχειρησιακό σχεδιασμό του ομίλου περιλαμβάνεται η περαιτέρω ανάπτυξη της πολωνικής αγοράς, μια δυναμική αγορά για τα προϊόντα του.

Στον ξενοδοχειακό κλάδο το 2019, ο συνολικός κύκλος εργασιών αναμένεται αυξητικός κυρίως λόγω της πλήρους λειτουργίας του συγκροτήματος Nana Princess, ενώ στόχος της διοίκησης είναι η διατήρηση του κύκλου εργασιών του Nana Beach στα περυσινά υψηλά επίπεδα.

Στον κλάδο παραγωγής ενέργειας, ο επενδυτικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης δύο αιολικών σταθμών ισχύος 3 MW έκαστος. Ο όμιλος επενδύει στον τομέα εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, έχοντας καταθέσει άδειες φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 100 MW στην κεντρική Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ. Εντός του 2019, θα ληφθούν οι αδειοδοτήσεις τόσο των αιολικών όσο και των ΦΒ πάρκων προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαγωνιστική διαδικασία και η υλοποίηση των σχεδίων θα γίνει εντός του 2020. (σελ 37 του δελτίου).

Στον  κλάδο της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, αναμένεται, έως το τέλος του 2019, οι συνδέσεις να έχουν ξεπεράσει τις 90.000. Επιπρόσθετα η ανάπτυξη νέων καταστημάτων με την μέθοδο franchise εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς και αναμένεται να φτάσουν στα 35 εντός του 2019.

Η μετοχή της εταιρίας κατά την τελευταία διετία εμφανίζει μία ικανοποιητική πορεία. Όμως, η άνοδος από την αρχή του έτους έχει περιοριστεί στο 9,45%. Η μετοχή περιορίζεται από τη χαμηλή εμπορευσιμότητα (μ.ο. συναλλαγών: 11,1 χιλιάδες ευρώ και μ.ο. πράξεων: 9), η οποία οφείλεται και στη μικρή διασπορά. Με βάση τα στοιχεία της 31/3/2019, οκτώ (8) Αμοιβαία Κεφάλαια κατέχουν 337.121 μετοχές (2,3% του μετοχικού κεφαλαίου), με τάση αυξητική.

Η εταιρία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2018, ενώ γενικά, η διανομή μερίσματος είναι αραιή (μόλις 2 φορές στα τελευταία 10 χρόνια).

Από την πλευρά μας, είμαστε θετικοί για τη μετοχή, καθ’ όσον εκτιμούμε ότι θα υπάρξει βελτίωση των μεγεθών στα επόμενα χρόνια, όμως, το στοιχείο της χαμηλής εμπορευσιμότητας πρέπει να το λαμβάνουμε υπ’ όψη. Παράλληλα, η εμπειρία έχει δείξει ότι η ανάπτυξη μίας ευρείας γκάμας δραστηριοτήτων, συχνά άσχετων μεταξύ τους, από μία οικογενειακή εταιρία -με την οικογένεια μάλιστα να διακρατά πάνω από το 80% των μετοχών, συνιστά ένα μοντέλο επιχειρηματικότητας το οποίο δεν κατορθώνει να πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ή σταθερότητα στην εξέλιξή του. Η εξάρτηση της εταιρίας, άσχετα του πόσο καλή είναι, από μία οικογένεια ή ακόμη και ένα άτομο, συνιστά ένα κίνδυνο που επίσης θα πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ όψη μας.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text