Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | ΑΦΟΙ Κορδέλλου: Τη μη διανομή μερίσματος για το 2018 ενέκρινε η Γ.Σ. - Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

ΑΦΟΙ Κορδέλλου: Τη μη διανομή μερίσματος για το 2018 ενέκρινε η Γ.Σ. - Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΑΦΟΙ Κορδέλλου: Τη μη διανομή μερίσματος για το 2018 ενέκρινε η Γ.Σ. - Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

Τη μη διανομή μερίσματος για το 2018, λόγω αρνητικών αποτελεσμάτων, ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της ΑΦΟΙ Κορδέλλου

Τη μη διανομή μερίσματος για το 2018, λόγω αρνητικών αποτελεσμάτων, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή (12/7/2019) ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΦΟΙ Κορδέλλου, ενώ εξέλεξε και νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα, ανακοινώνεται ότι σήμερα 12 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.10 μμ συνήλθαν οι μέτοχοι της Εταιρείας ΑΦΟΙ Χ. Κορδέλλου ΑΕΒΕ στα γραφεία της εταιρείας (Λούτσας & Πελοποννήσου –Μάνδρα Αττικής ), για την συνέχιση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης που είχε οριστεί για τις 24/6/2019 και είχε αναβληθεί κατόπιν σχετικής αιτήσεως μετόχου της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ίδιων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Παρέστησαν 4 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 80,989% (17.189.236 μετοχές επί συνόλου 21.224.340 μετοχών ) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας .

Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Εγκρίθηκαν κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων , ήτοι 62,33 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, χωρίς καμία τροποποίηση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Θέμα 2ο:: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2018 (1/1/2018-31/12/2018) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων , ήτοι 62,33 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, να μην διανεμηθούν μερίσματα ως συνέπεια των αρνητικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2018.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, ήτοι 62,33 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, τη συνολική διαχείριση της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2018 (01-01-2018 – 31-12-2018).

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018) σύμφωνα με το (καταργηθέν) άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920 (όπως έχει σήμερα αντικατασταθεί από τα άρθρα 109 επ. του Ν. 4548/2018).

Εγκρίθηκε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, ήτοι 62,33 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, το ήδη καταβληθέν ποσό των ευρώ τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξήντα εννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€ 343.069,37) ως συνολική ετήσια αμοιβή προς τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2018 και όπως το ποσό αυτό εξειδικεύτηκε ανά έκαστο μέλος.

Θέμα 5ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2019-31/12/2019), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, ήτοι 62,33 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, τα ακόλουθα:

α) την προέγκριση ποσού ευρώ τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 450.000) κατ' ανώτατο όριο το οποίο θα καταβληθεί ως συνολική ετήσια αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2019 και

β) την προέγκριση ποσού ευρώ διακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 250.000) κατ' ανώτατο όριο το οποίο θα καταβληθεί ως συνολική εξαμηνιαία αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ. για το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, ήτοι 62,33 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, την ανανέωση της θητείας όλων των σημερινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τρία (3) ακόμα χρόνια, ήτοι μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα διεξαχθεί το 2022 και εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, για θητεία τριών (3) ετών σύμφωνα με το καταστατικό, απαρτιζόμενο από επτά (7) μέλη , ήτοι τους:

1. Αγγελική Κορδέλλου του Κωνσταντίνου

2. Μαργαρίτα Κορδέλλου του Αντωνίου

3. Γεωργία Κορδέλλου του Κωνσταντίνου

4. Σταύρος Αντωνόπουλος του Αθανασίου

5. Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ

6. Luciano – Giovanni De Portu του Mario

7. Φοίβος Βρέττας του Ιωάννη

Επίσης καθόρισε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, ήτοι 62,33 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του Ν. 3016/2002 , όπως ισχύει σήμερα τους Luciano – Giovanni De Portu, και Φοίβο Βρέττα.

Θέμα 7ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι 100 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, την ανανέωση της θητείας όλων των σημερινών μελών της Επιτροπής Ελέγχου για ένα (1) ακόμα έτος, ήτοι μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα διεξαχθεί το 2020 και εξέλεξε ως Μέλη Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 που πληρούν τις υπό του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις, τους:

Φοίβο Βρέττα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δικηγόρος , ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου

Κωνσταντίνο Βαρσάμη, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μέλος από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων του Νόμου 3016/2002.

Θεοδώρα Καλοπλάστου, Στέλεχος της Αγοράς, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, (Α' ΤΑΞΗΣ) , Ανεξάρτητο Μέλος από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων του Νόμου 3016/2002.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχτηκε ο Φοίβος Βρέττας.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή από οποιοδήποτε όργανο της εταιρείας και τα μέλη της στο σύνολό τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία, και αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα), προκειμένου η Επιτροπή να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίστηκε μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2020, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί.

Θέμα 8ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Επανεκλέχθηκαν για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019, ομόφωνα, ήτοι 100 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Ανδρέας Τσαμάκης με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 17101 της ελεγκτικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Κωνσταντίνος Νικολέτος με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 22631 της ελεγκτικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και εγκρίθηκε ο καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με το νόμο.

Θέμα 9ο: Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 επ. του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση δεδομένου ότι δεν υπάρχει πολιτική αποδοχών, αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι 100 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να επεξεργαστεί, διαμορφώσει και θεσπίσει την Πολιτική Αποδοχών των μελών του, του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας και του τυχόν αναπληρωτή του, συμμορφούμενο προς τις διατάξεις των άρθρων 110 επ. του Ν. 4548/2018, προκειμένου να την υποβάλλει προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπ' όψιν του ότι το συνολικό ποσό των αποδοχών των ανωτέρω, κατά την διάρκεια μιας χρήσης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 450.000 ευρώ, όπως το ποσό αυτό, έχει παγίως και ομοφώνως εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων τα τελευταία 4 συναπτά έτη.

Θέμα 10ο: Εξουσιοδότηση για τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και κωδικοποίησή του δια αποδόσεως του συνόλου των άρθρων του στην δημοτική γλώσσα.

Σε συνέχεια της εφαρμογής του Ν. 4548/2018, οι εταιρείες έχουν περιθώριο ένα (1) χρόνο να τροποποιήσουν το Καταστατικό τους προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του νόμου που είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019. Παράλληλα είναι προφανές ότι είναι αναγκαία και η συνολική απόδοση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας στη δημοτική γλώσσα.

Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. της Εταιρείας να προχωρήσει στην τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στην απόδοση του συνόλου των άρθρων του στη δημοτική γλώσσα και στην κωδικοποίησή του, και στην υποβολή του προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας το αργότερον μέχρι τις 30/12/2019, παρατεινομένης της ανωτέρω προθεσμίας αυτοδικαίως, σε τυχόν δοθησομένη νεωτέρα παράταση προς εναρμόνιση.

Θέμα 11ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Έλαβαν χώρα οι κατωτέρω ανακοινώσεις προς τους μετόχους οι οποίοι ενημερώθηκαν για την εν γένει πορεία της εταιρείας, την πρόοδο της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού της δανεισμού και το αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2014 και συγκεκριμένα:

1. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τις πιστώτριες τράπεζες και εν αναμονή της υπογραφής των συμβάσεων αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας σε βάθος 12ετίας, οι Τράπεζες Alpha Bank, Εθνική και Πειραιώς έχουν παρατείνει σιωπηρώς, τις δανειακές συμβάσεις της Εταιρείας μέχρι της οριστικής υπογραφής των νέων συμβάσεων και η Eurobank παρέτεινε εγγράφως μέχρι και τέλη Ιουλίου 2019 την ισχύ της δανειακής σύμβασης.

2. Η Eurobank τιτλοποίησε και μεταβίβασε το δάνειο σε Εταιρεία ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τον Νόμο, εχούσης τις αρμοδιότητες της Διαχειρίστριας.

3. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο έλεγχος της εταιρείας για την χρήση του έτους 2014 (από 1/1 έως 31/12/2014) και δεν διαπιστώθηκε καμία φορολογική παράβαση για την ανωτέρω χρήση.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Η διοίκηση της ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι η εξ αναβολής εκ της 24/6/2019 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα την 12η Ιουλίου 2019, εξέλεξε το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανανεώνοντας την θητεία όλων των σημερινών μελών του για τρία (3) ακόμα χρόνια και όρισε τα 2 ανεξάρτητα μέλη του κατά την έννοια του νόμου 3016/2002, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε αυθημερόν σε συνεδρίαση, συγκροτήθηκε σε σώμα και κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες ως εξής:

1. Αγγελική Κορδέλλου του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

2. Μαργαρίτα Κορδέλλου του Αντωνίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.

3. Γεωργία Κορδέλλου του Κωνσταντίνου, εκτελεστικό μέλος.

4. Σταύρος Αντωνόπουλος του Αθανασίου, μη εκτελεστικό μέλος.

5. Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ, μη εκτελεστικό μέλος.

6. Luciano – Giovanni De Portu του Mario, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Φοίβος Βρέττας του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει διάρκεια τριών (3) ετών, ήτοι μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα διεξαχθεί το 2022.

Πηγή: www.bankingnews.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text