Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Ελλάκτωρ: Από 25 Ιουλίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ

Ελλάκτωρ: Από 25 Ιουλίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Ελλάκτωρ: Από 25 Ιουλίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ

Στις 25 Ιουλίου 2019 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 37.270.690 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Ελλάκτωρ, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος Α.Ε. από την Ελλάκτωρ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, οι από 21.05.2019 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των εταιρειών Ελλάκτωρ και ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος ενέκριναν, μεταξύ άλλων:

(α) Τη συγχώνευση, με απορρόφηση της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος Α.Ε. από την εταιρεία Ελλάκτωρ Α.Ε.

(β) Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, όπως εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο ως άνω εταιρειών.

(γ) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας:

(i) κατά ποσό 8.804.100,00 ευρώ, ήτοι το ποσό του εισφερθέντος προς την εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας από αυτήν ανώνυμης εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος Α.Ε. μετά την διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της εταιρείας στην απορροφηθείσα, ποσού 15.996.000,00 ευρώ,

(ii) κατά ποσό 29.584.710,70 ευρώ δια κεφαλαιοποίησης ισόποσου τμήματος του λογαριασμού της εταιρείας "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 220.700.163,09 ευρώ, διαιρούμενο σε 214.272.003 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,03 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών έχει ως ακολούθως:

Κάθε μέτοχος της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος Α.Ε. (πλην της απορροφώσας εταιρείας) θα ανταλλάσσει 1 μετοχή που κατέχει με 1,27 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Ελλάκτωρ Α.Ε., ονομαστικής αξίας 1,03 ευρώ η κάθε μία.

Οι μέτοχοι της Ελλάκτωρ Α.Ε. θα διατηρήσουν τις κοινές μετοχές που κατείχαν πριν από τη συγχώνευση, ονομαστικής αξίας 1,03 ευρώ η κάθε μία.

Η Συγχώνευση εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 76458/19-07-2019 απόφασή του και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1797304. Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, όσον αφορά στην κατά τα ανωτέρω μεταβολή του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή της στις 17.07.2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 37.270.690 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,03 ευρώ η καθεμία, οι οποίες εκδόθηκαν λόγω της Συγχώνευσης.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών που προέκυψαν από τη συγχώνευση είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 23.07.2019 ως μέτοχοι της εισηγμένης εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος Α.Ε.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από τη Συγχώνευση θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), κατά τις 24.07.2019, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

Η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. από τις 22.07.2019 θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Το Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, που συντάχθηκε για τη Συγχώνευση, για το περιεχόμενο του οποίου ενημερώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 19.07.2019, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τις 19.07.2019 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες:

Της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.: https://ellaktor.com/arxikh/sygchoneysi-ellaktor-el-tech-anemos/

Της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.: https://www.eltechanemos.gr/investor-relations/merger/

Επίσης, το Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, από τα γραφεία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., Ερμού 25, ΤΚ 14564, Κηφισιά – Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 8185078 και 210 8185076).

Στις 22 Ιουλίου παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος

Την 19η.07.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1797304/19.07.2019 η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος από την Ελλάκτωρ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος (με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002567001000) διαγράφεται από το μητρώο του Γ.Ε.ΜΗ.

Συνεπώς, η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος είναι η 19η.07.2019 και από τις 22.07.2019 παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text