Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | FG Europe: "Δίκαιο και εύλογο" το τίμημα της δημόσιας πρότασης της Silaner Investments

FG Europe: "Δίκαιο και εύλογο" το τίμημα της δημόσιας πρότασης της Silaner Investments

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
FG Europe: "Δίκαιο και εύλογο" το τίμημα της δημόσιας πρότασης της Silaner Investments

Δίκαιο και εύλογο κρίνει το τίμημα (€0,492 τοις μετρητοίς, ανά Μετοχή για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή) (εφεξής το "Προσφερόμενο Αντάλλαγμα") στη δημόσια πρόταση της Silaner Investments το ΔΣ της FG Europe.

Σύμφωνα με την αιτιολογημένη γνώμη του τελευταίου, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

α) υπερβαίνει κατά 30,16% τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή (ΜΣΧΤ) των μετοχών της εταιρείας κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, η οποία ανέρχεται σε €0,3780

β) ισούται με την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση.

Συγκεκριμένα, ο Προτείνων απέκτησε 31.000 Μετοχές, το σύνολο των οποίων αποκτήθηκε στην τιμή €0,4920/μετοχή.

γ) υπερβαίνει κατά 10,8% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης, ύψους €0,4200 και όπως αυτή διαμορφώθηκε και με την από 04.07.2019 επιστολή του Αποτιμητή σε €0,4440 ανά μετοχή.

Επιπλέον, του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων δε θα αναλάβει για λογαριασμό των Μετόχων οι οποίοι θα αποδεχθούν εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση

της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει επίσης την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

Σε σχέση με τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας το προσφερόμενο τίμημα είναι:

13,68% χαμηλότερο από τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος της μετοχής της 8ης Μαΐου 2019 (τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής, πριν την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης), η οποία ήταν €0,57 ανά μετοχή,

30,16% υψηλότερο από τον σταθμισμένο κατ’ όγκο συναλλαγών μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής της περιόδου των τελευταίων έξι (6) μηνών που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης και ο οποίος ήταν €0,3780 ανά μετοχή,

10,8% υψηλότερο από την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Ανεξάρτητο Αποτιμητή Επενδυτική Τράπεζα Α.Ε. που όρισε ο Προτείνων, σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης, ύψους €0,4200 και όπως αυτή διαμορφώθηκε και με την από 04.07.2019 επιστολή του Αποτιμητή σε €0,4440 ανά μετοχή.

Διαβάστε την αιτιολογημένη γνώμη του ΔΣ εδώ, καθώς και την έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text