Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Ιασώ: Γ.Σ. στις 9 Σεπτεμβρίου για εκλογή νέου Δ.Σ. και αγορά ιδίων μετοχών

Ιασώ: Γ.Σ. στις 9 Σεπτεμβρίου για εκλογή νέου Δ.Σ. και αγορά ιδίων μετοχών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Ιασώ: Γ.Σ. στις 9 Σεπτεμβρίου για εκλογή νέου Δ.Σ. και αγορά ιδίων μετοχών

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβούλιο και την αγορά μετοχών της εταιρείας καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση του Ιασώ που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εισηγμένη, καλούνται οι μέτοχοι στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 9η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2018, της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τα άρθρα 152 και 153 του Ν. 4548/2018, και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31.12.2018.

3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2018.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

6. Ανακοίνωση περί της εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αποθανόντος μέλους.

7. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 κατά το άρθρο 183 του ανωτέρω νόμου. Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

9. Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017.

10. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 και έγκριση προκαταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

11. Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

12. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 ν.4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 23η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text