Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Η Folli-Follie ανακοίνωσε ημερομηνία για Γενική Συνέλευση

Η Folli-Follie ανακοίνωσε ημερομηνία για Γενική Συνέλευση

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η Folli-Follie ανακοίνωσε ημερομηνία για Γενική Συνέλευση

Στις 10 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Folli-Follie με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 - 31.12.2017, όπως αυτές αναμορφώθηκαν και της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2018 - 31.12.2018, καθώς και για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "FF GROUP" (εφεξής η "Εταιρεία"), που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του, την 16η Αυγούστου 2019, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 - 31.12.2017, όπως αυτές αναμορφώθηκαν.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2017 - 31.12.2017, και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας.

3. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με την σύνταξη και τον ειδικό έλεγχο των αναμορφωμένων ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 - 31.12.2017.

4. Εκλογή του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής του για την χρήση αυτή.

5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2018.

6. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

8. Έγκριση παροχής εγγυήσεων, δανείων και ταμειακών διευκολύνσεων (συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ και προς εταιρείες του ομίλου συνδεδεμένων (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) με την Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο ισχύσαν άρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.

9. Τροποποίηση των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.

10. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

Σημειώνεται ότι η παρούσα γενική συνέλευση αποτελεί συνέχεια της εξ αναβολής συνέλευσης της από 30.10.2018 Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων, όταν οι μέτοχοι της Εταιρείας αποφάσισαν την αναβολή της συνέλευσης σε μεταγενέστερο χρόνο και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, να ορίσει ρητά το χρόνο αυτό.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10.09.2019, καλούνται οι μέτοχοι σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30.09.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας, χωρίς την δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Α’ Επαναληπτικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Παράλληλα, σε ξεχωριστή ανακοίνωση σημειώνει:

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "FF GROUP" (εφεξής η "Εταιρεία"), που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του, την 16η Αυγούστου 2019, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10 η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 3:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2018 - 31.12.2018.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2018 - 31.12.2018, και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εν λόγω χρήση.

3. Εκλογή του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση αυτή.

4. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2018.

5. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10.09.2019, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30.09.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.00μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας, χωρίς την δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Α’ Επαναληπτικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις εδώ και εδώ.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text