Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | ΕΛΓΕΚΑ: Βελίωση κερδοφορίας και EBITDA στο εξάμηνο

ΕΛΓΕΚΑ: Βελίωση κερδοφορίας και EBITDA στο εξάμηνο

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΕΛΓΕΚΑ: Βελίωση κερδοφορίας και EBITDA στο εξάμηνο

Σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας του, με παράλληλη διατήρηση των μεριδίων αγορά στις βασικές αγορές δραστηριοποίησής του, εμφάνισε ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ στο πρώτο εξάμηνο.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 83,5 εκατ. ευρώ έναντι 84,4 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2018.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 7,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3,8 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2018. Επίσης αύξηση σημείωσαν τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16), καθώς διαμορφώθηκαν στα 5,4 εκατ. ευρώ, από 3,8 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2018.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,2 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,5 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Οι επιδόσεις του Ομίλου κατά το Α΄ εξάμηνο του 2019 συνοψίζονται στα κάτωθι στοιχεία:

Διατήρηση των μεριδίων αγοράς στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων στις αγορές της Ελλάδας και της Ρουμανίας, ενώ συνεχίζεται η διείσδυση στον κλάδο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με εντυπωσιακούς ρυθμούς (+5,9% μεταβολή πωλήσεων).

Αύξηση μικτού περιθωρίου κέρδους σε 16,6% έναντι 16,0% τη συγκρίσιμη περίοδο του 2018, λόγω βελτιστοποίησης του μίγματος πωλήσεων, καθώς και της διαχείρισης του λειτουργικού κόστους.

Εκμετάλλευση σε υψηλότερο βαθμό των λειτουργικών του περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από μισθώσεις λειτουργικών ακινήτων κατά 117%, ήτοι € 748 χιλ. έναντι € 344 χιλ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2018.

Περαιτέρω προσαρμογή των Εξόδων Διάθεσης, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ποσοστό 12,0% επί των πωλήσεων έναντι 12,7% τη συγκρίσιμη περίοδο.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι βασικοί στόχοι του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για το Β΄ εξάμηνο του 2019 συνοψίζονται στην περαιτέρω ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του με νέα προϊόντα, την επίτευξη νέων συνεργασιών και διεύρυνση του πελατολογίου του και την περαιτέρω βελτιστοποίηση των λειτουργιών του, προκειμένου να βελτιώσει τη λειτουργική κερδοφορία του.

Επίσης, η εκταμίευση των ομολογιακών δανείων, το συμβατικό πλαίσιο των οποίων υπογράφηκε στις 25/07/2019, αναμένεται να επιλύσει το ζήτημα του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης, καθώς ο συνολικός σχεδόν βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου θα καταστεί μακροπρόθεσμος, ενώ η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους θα ωφελήσει σε σημαντικό βαθμό τόσο τα ίδια Κεφάλαια του Ομίλου όσο και τη ρευστότητά του.

Η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ θεωρεί ότι η επίτευξη των ως άνω στόχων, σε συνδυασμό με τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα, θα επιτρέψουν τη σημαντική ενίσχυση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του Ομίλου έως την ολοκλήρωση του έτους και την εν γένει βελτίωση της ανταγωνιστικής του θέσης στους βασικούς κλάδους δραστηριοποίησής του.

Πηγή: www.capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text