Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2016/301 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι από την 21.01.2020 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν δυνάμει της από 20.01.2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με τη δημόσια προσφορά των 66.666.666 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την από 26.09.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 15.01.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η «Αύξηση»).

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.4 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης:

Γεγονός:

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

20/01/2020

Έγκριση από το Χρηματιστήριο Αθηνών της εισαγωγής προς διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης

20/01/2020

Δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης

20/01/2020

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

21/01/2020

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)

21/01/2020

Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης – Προσαρμογή τιμής

22/01/2020

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην αύξηση (record date)

23/01/2020

Πίστωση από το Χ.Α. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.

24/01/2020

Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

27/01/2020

Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

05/02/2020

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

10/02/2020

Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

12/02/2020

Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών. από το Χ.Α. *

13/02/2020

Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

13/02/2020

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

17/02/2020

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης των Επιτροπών του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 20.01.2020, θα είναι διαθέσιμο από τις 21.01.2020 σε ηλεκτρονική μορφή:

· στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/142),

· της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia),

· της Εταιρείας http://www.jp-avax.gr/default.aspx?pid=335&CTID=203,

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Τ.Κ 151 25, Μαρούσι).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας επί της Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, ΤΚ 151 25, Μαρούσι (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Αρμόδιοι: κος Α. Κιοσκλής και κα Ε. Μιχαηλάρη, τηλ. 2106375000)

 

Μαρούσι, 20 Ιανουαρίου 2020

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή
Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text