Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 213 | Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου και αριθμού μετοχών κατά το 2019

Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου και αριθμού μετοχών κατά το 2019

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου και αριθμού μετοχών κατά το 2019

Κατά το 2019, σε δεκαπέντε εισηγμένες εταιρίες υπήρξε μεταβολή του αριθμού των μετοχών τους. Σε δώδεκα σημειώθηκε αύξηση και σε τρεις πτώση. Σε έξι εταιρίες, η αύξηση του αριθμού των μετοχών οφείλεται σε αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και σε έξι, για άλλους (τεχνικούς) λόγους.

 

Οι μεταβολές στον αριθμό μετοχών των εισηγμένων εταιριών κατά το έτεος 2019 εμφανίζεται στον παρακείμενο πίνακα.

 

Εταιρία / Μετοχή

Αριθμός Μετοχών 31/12/2019

Αριθμός Μετοχών 31/12/2018

Μεταβολή

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)

401.136

417.608

-16472▼

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ)

6.330.002

1.638.344

4691658 ▲

UNIBIOS (ΚΟ)

15.627.315

3.125.463

12501852 ▲

COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)

369.285.526

371.365.550

-2080024▼

ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)

214.272.003

177.001.313

37270690 ▲

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)

3.709.161.852

2.185.998.765

1523163087 ▲

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)

114.320.400

28.580.100

85740300 ▲

ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ)

8.424.900

11.233.200

-2808300▼

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)

35.740.896

11.913.632

23827264 ▲

LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)

176.736.715

79.721.775

97014940 ▲

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ)

29.250.000

11.700.000

17550000 ▲

BRIQ PROPERTIES (ΚΟ)

35.764.593

11.921.531

23843062 ▲

AUTOHELLAS (ΚΟ)

48.855.000

12.213.750

36641250 ▲

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)

109.169.707

80.690.653

28479054 ▲

FORTHNET (ΚΟ)

172.577.414

163.854.177

8723237 ▲


Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

 

ΒΑΡΝΗ - 15/03/2019 - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.474.509,60 με καταβολή μετρητών και έκδοση 4.915.032 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμής διάθεσης μετοχής € 0,30. Οι νέες κοινές ανώνυμες μετοχές διατέθηκαν κατά προτίμηση στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 3 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ανώνυμη μετοχή.

 

ΒΙΟΣΚ - 19/07/2019 - Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά €3.750.555,60, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση και διάθεση 12.501.852 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής άξιας €0,30 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €0,30, υπέρ των παλαιών μετοχών με αναλογία 4 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά μετοχή.

 

ΛΑΜΔΑ - 26/11/2019: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των €29.104.482,00, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση και διάθεση έως 97.014.940 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής άξιας €0,30 η κάθε μία και τιμής διάθεσης €6,70, υπέρ των παλαιών μετοχών με αναλογία 1,21691 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά μετοχή.

 

ΜΟΤΟ - 25/04/2019 - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 6.318.000 με καταβολή μετρητών και έκδοση 17.550.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,36 και τιμής διάθεσης μετοχής € 0,56. Οι νέες μετοχές διατέθηκαν κατά προτίμηση στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 3 νέες για κάθε 2 παλαιές μετοχές.

 

ΜΠΡΙΚ - 21/11/2019 - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των € 50.070.430,20, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση έως 23.843.062 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 2,10 η κάθε μία και τιμή διάθεσης € 2,10, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά μετοχή.

 

ΤΡΑΣΤΟΡ - 17/07/2019 - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των € 14.239.527, με την έκδοση 28.479.054 νέων μετοχών, ονομαστικής άξιας € 0,50 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης € 0,80 ανά κοινή μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών, σε αναλογία 6 νέες μετοχές για κάθε 17 παλαιές μετοχές.

 

Αύξηση αριθμού μετοχών για άλλους λόγους:

 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ - 19/07/2019 - Εκδόθηκαν 37.270.690 νέες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,03, μετά από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της συγχώνευσης δια απορρόφησης της “Ελληνική Τεχνοδομική - Άνεμος ΑΕ”.

 

ΕΥΡΩΒ - 20/05/2019 - 23/05/2019 - α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €164.848.663,17, λόγω συγχώνευσης, με απορρόφηση, της εισηγμένης Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ. Οι σχέσεις ανταλλαγής ήταν: i) κάθε μέτοχος της απορροφώμενης Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ αντάλλαξε κάθε 1 μετοχή που κατείχε με 15,80000000414930 νέες μετοχές της Τράπεζα Eurobank Ergasias AE, ii) οι μέτοχοι της απορροφώσας διατήρησαν τον ίδιο αριθμό μετοχών που κατείχαν. β) Μείωση της ονομαστικής αξίας από €0,30 σε €0,23 λόγω συγχώνευσης με την Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ.

 

ΚΟΥΕΣ - 25/7/2020 - Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 Ευρώ σε 0,10 Ευρώ και ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 11.913.632 σε 35.740.896 και δωρεάν διανομή τους στους Μετόχους με αναλογία 3 νέες προς 1 παλαιά.

 

ΟΤΕ - 19/02/2019 - Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 28.897.328,10 λόγω ακύρωσης 10.211.070 ιδίων (ΚΟ) μετοχών, που προέκυψαν από αγορά ιδίων μετοχών

 

ΟΤΟΕΛ - 25/06/2019 - Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από €0,32 σε €0,08 με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 12.213.750 (ΚΟ) σε 48.855.000 (ΚO) μετοχές.

 

ΦΟΡΘ - 08/04/2019 - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 2.616.971,10 με έκδοση 8.723.237 νέων (ΚΟ) μετοχών λόγω μετατροπής 8.723.237 ομολογιών, με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία.

 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

 

ΑΝΔΡΟ - 27/12/2019 - Mείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό € 300.852,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από € 16,00 σε € 15,25 η κάθε μία. Μετά τη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των € 6.117.324 και διαιρείται σε 401.136 κοινές ονομαστικές μετοχές.

 

ΙΝΤΕΤ - 30/04/2019 - Αύξηση ονομαστικής αξίας των μετοχών από €0,73 σε €1,46 και ταυτόχρονα μείωση με reverse split του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας από 11.233.200 (ΚO) σε 5.616.600 (ΚO) μετοχές. - Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 5.391.936 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από € 1,46 σε € 0,50.

 

ΕΕΕ: α) (9/1/2019) - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.093.249,30 CHF και έκδοση 461.679 νέων μετοχών. β) 12/6/2019 - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.744.270 CHF και έκδοση 708.100 νέων (ΚΟ) μετοχών ονομαστικής αξίας CHF 6,70. Οι μετοχές των περιπτώσεων *α( και (β) προέκυψαν λόγω άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών. γ) 27/8/2019 - Ακύρωση 3,249,803 ιδίων μετοχών που διακρατούσε η εταιρία.

 

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text