Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Jumbo: Στις 27 Μαΐου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Jumbo: Στις 27 Μαΐου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Jumbo: Στις 27 Μαΐου η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο, τα άρθρα 22 και 23 του Καταστατικού της εταιρείας, την παράγραφο 2 του άρθρου τριακοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68/20.3.2020), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83/10.4.2020) και την από 5.5.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάσταση και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της covid-19, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00, στο Μοσχάτο, από την έδρα της Εταιρείας (Κύπρου 9 & Ύδρας) προς τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και επικύρωση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της από 21.1.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί διανομής σε αυτούς έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 29.933.146,98, το οποίο αποτελούσε μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2014 έως 30.6.2015.

2. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της κατ’ εξαίρεση υποδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από την 1.7.2019 έως την 31.12.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

3. Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της κατ’ εξαίρεση υποδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 1.7.2019 έως 31.12.2019 και διανομή μερίσματος.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.7.2019 έως 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 1.7.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με την παρ. 1, περ (γ)’ άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

5. Έγκριση χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης κατ’ εξαίρεση υποδωδεκάμηνης χρήσης από 1.7.2019 έως 31.12.2019 κατά την έννοια του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2020 έως 31.12.2020 και ορισμός της αμοιβής της.

7. Υποβολή και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την κλειόμενη κατ’ εξαίρεση υποδωδεκάμηνη εταιρική χρήση από 1.7.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

 

Διαβάστε ολόκληρη την Ανακοίνωση εδώ


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text