Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Καράτζη: Εγκρίθηκε από την Επ. Κεφαλαιαγοράς η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς μετοχών από την Αντκάρ Μονοπρόσωπη

Καράτζη: Εγκρίθηκε από την Επ. Κεφαλαιαγοράς η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς μετοχών από την Αντκάρ Μονοπρόσωπη

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Καράτζη: Εγκρίθηκε από την Επ. Κεφαλαιαγοράς η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς μετοχών από την Αντκάρ Μονοπρόσωπη

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δυνάμει της από 10/881/27.05.2020 απόφασής του:

(α) ενέκρινε το από 23 Απριλίου 2020 αίτημα της «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»  για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των υπολοίπων μετοχών της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (στο εξής, η «Εταιρεία») τις οποίες δεν κατέχει η «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» , σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει, και

(β) όρισε ως ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας την 12η Ιουνίου 2020.

2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 1/644/22.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» θα καταβάλει τίμημα τοις μετρητοίς ύψους EUR 10 ανά μετοχή:

(α) στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (στο εξής, «ΕΛΚΑΤ»), προκειμένου εκείνο με τη σειρά του να πιστώσει τους σχετικούς λογαριασμούς χρηματικής εκκαθάρισης των χειριστών, για εκείνους τους δικαιούχους που έχουν παράσχει στους χειριστές τους σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του αναλογούντος τιμήματος, και

(β) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (στο εξής, «ΤΠΔ») υπέρ εκείνων των δικαιούχων που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά τους χειριστές τους, των κατόχων κινητών αξιών που βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή υπό ειδική εκκαθάριση και των δικαιούχων οποιονδήποτε δικαιωμάτων επί των κινητών αξιών της Εταιρείας επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί.

3. Η καταβολή του ανωτέρω ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτιστούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας.

Από το καταβλητέο αντάλλαγμα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των μεταβιβαζόμενων μετοχών στην «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ».

Επιπλέον, η «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»  θα αναλάβει να καταβάλει σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της υπ' αριθμόν 1/644/22.4.2013 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τις προμήθειες, δικαιώματα και έξοδα του ΕΛΚΑΤ και του ΤΠΔ.

 

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text