Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Διαβάσαμε | Διαβάσαμε - Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Διαβάσαμε - Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Διαβάσαμε - Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Ελλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 7,494 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2,512 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, και ελλείμματος 1,760 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, καταγράφουν τα στοιχεία -σε τροποποιημένη ταμειακή βάση- για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαΐου 2020. Την ίδια ώρα, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 4,843 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 43 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 916 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 16,029 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,712 δισ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 1,294 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 117 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. (εδώ)

Σε συνέχεια των από 08.01.2020 και 29.04.2020 Aνακοινώσεών της, η «INTRACOM HOLDINGS» γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση της, κατά ποσοστό 100%, θυγατρικής της εταιρίας «Κ-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ» στις υποδειχθείσες για το σκοπό αυτό από την εταιρία «CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED» εταιρίες Mount Kitheronas και 35Moront Corp, σύμφωνα με τις προβλέψεις της από 08.01.2020 δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών. Το βασικό τίμημα της συναλλαγής, ως έχει διαμορφωθεί με βάση τα προβλεπόμενα στην ως άνω δεσμευτική συμφωνία, ανέρχεται στο ποσό των € 18.373.606, εκ του οποίου ποσό € 15.508.199 καταβλήθηκε κατά την ολοκλήρωσή της και ποσό € 2.865.407 θα καταβληθεί εντός τριετίας από την επέλευσή της. Το βασικό τίμημα ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω μετά την ενδεχόμενη ικανοποίηση σχετικών συμβατικών όρων. Επίσης, προβλέπεται πρόσθετο (επιπλέον) τίμημα ποσού € 1.000.000 καταβλητέο σε περίπτωση ολοκλήρωσης της επέκτασης ισχύος κατά 12 MW του υφιστάμενου αιολικού πάρκου. (εδώ)

Σημαντικό ανάχωμα στην πορεία αναδιάρθρωσης του ομίλου AVE (όπως μετονομάστηκε η Audiovisual),που ξεκίνησε πέρσι με την εξαγορά της Kristelcom, βάζει η πανδημία του κορονοϊού, λόγω της οποίας αναμένεται δραματική μείωση των εσόδων από τις δραστηριότητες ψυχαγωγίας (Ster, Odeon και Allοu Fun Park). Για άλλη μια χρόνια οι ορκωτοί ελεγκτές εκφράζουν ουσιώδη αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρίας, καθώς όπως σημειώνεται στην έκθεση ελέγχου στις 31 Δεκεμβρίου οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρίας υπερέβαιναν το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 35,6 εκατ. ευρώ και 15,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Ο κύκλος εργασιών το 2019 ανήλθε σε 104,63 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 1,68 εκατ.ευρώ για την εταιρία έναντι ποσού 39,73 εκατ. ευρώ και 1,69 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 2018. Η αύξηση αυτή σε επίπεδο ομίλου προέρχεται όπως την ενσωμάτωση της Kristelcom, από τις 7 Ιουνίου 2019, η οποία προσέφερε περίπου 67,47 εκατ. στον τζίρο και 1,54 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στην χρήση 2019 διαμορφώθηκαν σε ζημιές 15,68 εκατ. έναντι ποσού ζημιών 9,21 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης και αντίστοιχα, στη χρήση 2019 τα αποτελέσματα μετά από φόρους της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 11,16 εκατ. έναντι ποσού ζημιών 15,32 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. (εδώ)

Το ποσό των 61 εκατ. ευρώ απέδωσε ή θα αποδώσει στη Lamda Development η κατά 100% θυγατρική της, Lamda Olympia Village (LOV), κύρια δραστηριότητα της οποίας αποτελεί η εκμετάλλευση του εμπορικού κέντρου « The Mall Athens». Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 10ης Ιουνίου αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Lamda Olympia Village, κατά το ποσό των 26 εκατ. ευρώ, με ακύρωση 44.067.836 μετοχών. Επίσης, στα θέματα της ίδιας γενικής συνέλευσης περιλαμβανόταν και πρόταση διανομής μερίσματος 35 εκατ. ευρώ (0,697 ευρώ ανά μετοχή), εκ των οποίων τα 8,42 εκατ. ευρώ αφορούν σε αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 2019 και τα υπόλοιπα 26,57 εκατ. ευρώ σε αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 2013-2018. Η εταιρία έκλεισε τη χρήση 2019 με κέρδη μετά από φόρους 47,4 εκατ. ευρώ (23,4 εκατ. ευρώ το 2018), χάρη και στα κέρδη 40,55 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση σε εύλογη αξία του επενδυτικού ακινήτου (The Mall Athens). To εμπορικό κέντρο αποτιμήθηκε στις 31/12/2019 με εύλογη αξία 483,35 εκατ. ευρώ έναντι 425,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018. Το μέρισμα και η επιστροφή κεφαλαίου θα χρηματοδοτηθούν εν μέρει μόνο από το ταμείο της εταιρίας και κατά το υπόλοιπο από δανεισμό. Σημειώνεται ότι η LOV συμφώνησε στις 10 Μαρτίου με την Eθνική Tράπεζα τους βασικούς όρους αναχρηματοδότησης υφιστάμενου δανεισμού και χρηματοδότησης του επιχειρηματικού της πλάνου. (εδώ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προς χρηματοδότηση την πρόταση που υπέβαλε η Space Hellas, ως επικεφαλής σύμπραξης 15 φορέων, για ένα νέο φιλόδοξο έργο έρευνας και ανάπτυξης, με τον τίτλο PANDORA: Cyber Defence Platform for Real-Time Threat Hunting, Incident Response and Information Sharing. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το PANDORA είναι ένα από τα πρώτα 16 έργα που εντάσσονται στο EDIDP (European Defense Industrial Development Programme), το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για συγχρηματοδότηση έργων R&D στον τομέα της άμυνας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 7,6 εκατ. ευρώ και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 6,8 εκατ. ευρώ. Σκοπός του PANDORA είναι η ανάπτυξη ενός ανοιχτού συστήματος λογισμικού για την ανίχνευση και αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία τερματικών (endpoint protection) και την ανταλλαγή πληροφοριών (threat intelligence sharing). Η κοινοπραξία του PANDORA, της οποίας η Space Hellas είναι συντονιστής, απαρτίζεται από αμυντικές βιομηχανίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα από οκτώ ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. (εδώ)

Στη ζώνη 2,5% με 3% διαμορφώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το εύρος επιτοκίου για την ομολογιακή έκδοση του Ομίλου ΓΕΚ – Τέρνα, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του ομολόγου αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετική από αναλυτές δεδομένης της αναταραχής και αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει στις οικονομίες και τις αγορές η πανδημία. Πηγές της εταιρίας υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητα του ομίλου σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο επενδυτικό πρόγραμμα και την ικανότητα άντλησης χρηματοδότησης με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους παρά το δυσμενές περιβάλλον. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα διοχετευθούν κυρίως για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%). Μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του Ομίλου. (εδώ)

Διορατική φαίνεται πως υπήρξε η κίνηση του ομίλου «Πλαίσιο» να εγκαινιάσει τον Σεπτέμβριο του 2019 την ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων, που αποτελεί επένδυση ύψους 1,8 εκατ. Ευρώ. Μάλιστα, όπως εξήγησε η διοίκηση της εισηγμένης, κατά τις 47 ημέρες που διήρκεσε το «κλείσιμο» της οικονομίας (lockdown), η «Πλαίσιο» επέτυχε να περιορίσει την πτώση των πωλήσεων σε ποσοστό της τάξεως του 20%. Ως προς τα μεγέθη, το 2019 οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 317 εκατ. ευρώ, ενώ καταγράφηκε μικρή μείωση κατά 10,3% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA, στα 8,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του λειτουργικού κόστους για την είσοδο στη νέα προϊοντική κατηγορία και την έναρξη λειτουργίας/ανακαίνιση καταστημάτων. Υπήρξε επίσης μεγαλύτερη υποχώρηση των κερδών πριν και μετά τη φορολογία, στα 3 εκατ. και 1,9 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, λόγω αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους. Η εισηγμένη εμφανίζει ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 17,3 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 39,2 εκατ. ευρώ και σύνολο ιδίων κεφαλαίων 93,4 εκατ. ευρώ. Για το 2019 η εταιρία θα διανείμει μέρισμα 0,02 ευρώ ανά μετοχή. (εδώ)

Την παράταση αποπληρωμής δανείου κατά ένα χρόνο ανακοίνωσε η «Κτήμα Λαζαρίδη». Ειδικότερα, ανακοινώνεται ότι με την υπΆ αρ. Νο 3377026676/ 17/6/2020 πρόσθετη πράξη της από σύμβασης κάλυψης κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου μεταξύ της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛAΔΟΣ ΑΕ συμφωνήθηκε η παράταση της αποπληρωμής των δανείου κατά ένα χρόνο με αντίστοιχη συμφωνία μετάθεσης της ημερομηνίας λήξης των ομολογιών με συνέπεια η πρώτη εξαμηνιαία ομολογία να λήγει στις 31.03.2021. (εδώ)

Τη διάθεση καθαρού μερίσματος στους μετόχους ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της "CNL CAPITAL" της 24ης Ιουνίου. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση καθαρού μερίσματος στους μετόχους 0,15 ευρώ ανά μετοχή, κατόπιν αφαίρεσης του 1/20 των καθαρών κερδών για σχηματισμό του προβλεπόμενου τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν.4548/2018. Δεδομένου ότι έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προσωρινό μέρισμα ύψους 0,20 Ευρώ ανά μετοχή, το συνολικά διανεμηθέν ποσό από τα κέρδη της χρήσης 2019 ανέρχεται σε 0,35 ευρώ ανά μετοχή. Ειδικότερα, το 1/20 από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2019, ήτοι το ποσό των 31.832 ευρώ αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, το συνολικό ύψος του οποίου διαμορφώνεται στα 41.561,40 ευρώ. Το ελεύθερο προς διανομή ποσό ανέρχεται σε 604.816,00 ευρώ εκ του οποίου το ποσό των 155.340,60 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,20 € ανά μετοχή διανεμήθηκε ως καθαρό προμέρισμα εντός του 2019 και θα διανεμηθεί επιπλέον καθαρό μέρισμα 113.791,80 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,15 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος εγκρίθηκε ηΠέμπτη 16 Ιουλίου 2020 και ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 ενώ ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020. (εδώ)

Η ΟΛΠ ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. YU Zenggang υπέγραψε με τους εκπροσώπους των υπαλλήλων της ΟΛΠ Α.Ε. παράταση της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και να καταλήξουν στη νέα Σ.Σ.Ε. το συντομότερο δυνατόν. Η παράταση συμφωνήθηκε προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να διασπαστεί η συνέχεια των Σ.Σ.Ε. που ρυθμίζουν τους όρους εργασίας και αμοιβής του Υπαλληλικού Προσωπικού της ΟΛΠ Α.Ε. και προκειμένου στη νέα Συλλογική Σύμβαση να συμπεριληφθούν οι βέλτιστοι όροι που θα συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία της Εταιρίας. (εδώ)

Οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τετάρτη, 22.07.2020 (record date) είναι δικαιούχοι του μερίσματος για τη χρήση 2019 και του δικαιώματος επανεπένδυσης του εν λόγω ποσού, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ. Όπως αναφέρει η εταιρία σε σχετική ανακοίνωση, από την Τρίτη, 21.07.2020 (cut-off date), δηλαδή πριν την 21.08.2020 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρίας και επί του δείκτη. Υπενθυμίζεται ότι η 20η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. της 25ης Ιουνίου 2020 ενέκρινε τη διανομή συνολικού μεικτού μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2019. Το μεικτό ποσό του μερίσματος για τη χρήση 2019 ανέρχεται συνολικά σε 99.863.457,60 ευρώ προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 1.829.624 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρία και αντιστοιχεί σε μεικτό ποσό 0,30 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρίας. Το ποσό του μερίσματος των 0,30 ευρώ ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, εφόσον επιβάλλεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40, 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει. Συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μερίσματος για τη χρήση 2019 μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση 0,285 ευρώ ανά μετοχή. (εδώ)

Ενισχυμένες πωλήσεις κατά 2,9% κατέγραψε ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση του κύκλου εργασιών για τρίτο συνεχόμενο έτος και καταγράφοντας καθαρή κερδοφορία. Πιο συγκεκριμένα, για το έτος 2019: ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 179,2 εκατ. από € 174,2 εκατ. το 2018, τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά € 1,2 εκατ., φτάνοντας τα € 30,9 εκατ. από € 29,7 εκατ. το 2018, η διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) διαμορφώθηκε σε € 13,0 εκατ. έναντι € 6,6 εκατ. το 2018 και τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) σε € 8,4 εκατ. έναντι € 6,6 εκατ., τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 2,3 εκατ. έναντι ζημιών € 3,1 εκατ. το 2018 και τα Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 0,4 εκατ. έναντι ζημιών € 2,7 εκατ. τη συγκρίσιμη χρήση. (εδώ)

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου «Κλουκίνας-Λάππας» παρουσίασε λειτουργική κερδοφορία για τη χρήση του 2019 πριν την καταγραφή της απομείωσης της υπεραξίας κατά € 2.144.139, λόγω της αναθεώρησης των προβλέψεων της διοίκησης για τις επιδόσεις της εταιρίας για την επόμενη πενταετία. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το 2019 ανήλθαν σε €5.131.115 από €2.543.647 που ήταν στις 31/12/2018 σημειώνοντας αύξηση 101% και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ανήλθαν σε €1.532.012 από €1.343.811 που ήταν στις 31/12/2018 βελτιωμένα κατά 14%. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 31/12/2019 ανήλθε σε € 8.479.728 σημειώνοντας μείωση της τάξης 1,72%. Η εταιρία το Α’ δίμηνο του 2020 σημείωσε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Για το διάστημα 18/3-22/4/2020 η Εταιρία κατάφερε να διατηρήσει το 48% των λιανικών πωλήσεων στην Ελλάδα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα για το 2019. Η στρατηγική της εταιρίας για το υπόλοιπο του 2020 προβλέπει την επένδυση στην περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος της Ελλάδας και την έναρξη λειτουργίας του e-shop της Ρουμανίας. (εδώ)

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. αποφάσισε την διανομή μερίσματος χρήσης 2019 ποσού 0,38 ευρώ ανά μετοχή μεικτό. Το ποσό μερίσματος των 0,38 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, ήτοι 0,019 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,361 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς». (εδώ)

Εξελίξεις από το μέτωπο της τιτλοποίησης Galaxy της Alpha Bank αναμένονται σύντομα, καθώς το project θα μπει στην προετοιμασία των δεσμευτικών προσφορών. Παράλληλα με την αναμενόμενη ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου Neptune, οι δύο κινήσεις της Alpha Bank θα σηματοδοτήσουν το "ξεπάγωμα" συναλλαγών που είχε βάλει στο pause για τις τράπεζες ο κορονοϊός. Οι πέντε ενδιαφερόμενοι επενδυτές για την τιτλοποίηση της Alpha Bank (κατά τις πληροφορίες οι Bain Capital, Fortress, Lonestar, Centerbridge και η PIMCO με σαφές προβάδισμα) αναμένεται να υποβάλουν τις μη δεσμευτικές προσφορές τους στα μέσα της εβδομάδας, καθώς αναμένεται να ζητηθεί παράταση 1 – 2 ημερών μετά την 29η Ιουνίου. Στη συνέχεια, η διαδικασία θα μπει στη φάση της υποβολής δεσμευτικών προσφορών, με τις εκτιμήσεις να μην αποκλείουν θετικές εκπλήξεις όσον αφορά την ταχύτητα που θα ολοκληρωθεί η πώληση της τιτλοποίησης Galaxy.(εδώ)

Νέους περιορισμούς έθεσε η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) στον χρηματοπιστωτικό κλάδο της χώρας, καθώς τα ετήσια stress tests που πραγματοποίησε έδειξαν ότι πολλές εκ των τραπεζών κινδυνεύουν να βρεθούν πολύ κοντά στον μίνιμουν όριο κεφαλαιωκών αποθεμάτων σε διάφορα σενάρια σχετιζόμενα με τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Η Fed ανέφερε ότι οι μεγάλες τράπεζες θα πρέπει να παύσουν προσωρινά τις αγορές ιδίων μετοχών και να διατηρήσουν τα επίπεδα των μερισμάτων τους στα σημερινά επίπεδα και για το γ΄τρίμηνο του 2020. Η κεντρική τράπεζα σημείωσε ακόμη ότι θα επιτρέψει πληρωμή μερισμάτων με μια φόρμουλα που θα τα συνδέει με τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τα κέρδη του κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Οι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ έχουν δηλώσει ήδη από τον Μάρτιο ότι θα απέχουν εθελοντικά από την αγορά ιδίων μετοχών, η οποία αντιπροσωπεύει το 70% των πληρωμών κεφαλαίου του κλάδου. Οι τράπεζες αναμένεται να αποκαλύψουν τα κεφαλαιακά τους σχέδια και το εάν θα διατηρήσουν ακόμη και τα τρέχοντα επίπεδα μερισμάτων τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. (εδώ)

Το νέο αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα της Αγκόλα, Λουάντα, προοριζόταν να αναδειχθεί σε φωτεινό σύμβολο της αναγέννησης της πρώην πορτογαλικής αποικίας, που θα "διέγραφε" τις μνήμες από τον τριακονταετή εμφύλιο πόλεμο που έληξε το 2002. Δεκαέξι χρόνια αφότου ξεκίνησε η κατασκευή του, το αεροδρόμιο –που το μεγαλύτερο τμήμα του ολοκληρώθηκε το 2012– παραμένει ανεκμετάλλευτο. Το αεροδρόμιο είναι μόνο ένα από τα εκατοντάδες μεγάλα έργα που έχουν φορτώσει με χρέη τις αφρικανικές οικονομίες κατά την τελευταία δεκαετία. Σε ολόκληρη την ήπειρο, οι κυβερνήσεις έχουν δαπανήσει τουλάχιστον 77 δισ. δολ. ετησίως από το 2013, κατασκευάζοντας τα πάντα, από γέφυρες και νοσοκομεία έως πολυτελείς προεδρικές βίλες και μεγάλα μνημεία προς τιμήν των εθνικών ηρώων. Τα δεινά της Αφρικής εξελίσσονται σε παγκόσμιο πρόβλημα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων προέρχεται αφενός από την Κίνα, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει την επιρροή της στην περιοχή, αφετέρου από παγκόσμιους επενδυτές που "διψούν" για κέρδη σε έναν κόσμο γεμάτο με αρνητικές αποδόσεις. Οι αφρικανικές κυβερνήσεις έχουν πουλήσει ομόλογα αξίας σχεδόν 60 δισ. δολ. σε ιδιώτες επενδυτές τα τελευταία δύο χρόνια. Ένα κύμα αθέτησης πληρωμών θα απειλούσε το κλίμα ευημερίας που καλλιεργήθηκε τα τελευταία χρόνια. Για να αποτρέψουν την οικονομική κατάρρευση, 25 Αφρικανοί υπουργοί Οικονομικών ζήτησαν την αναστολή πληρωμών του χρέους ύψους 44 δισ. δολ. για φέτος, προκειμένου να επικεντρωθούν στην καταπολέμηση του ιού. Σε απάντηση, η G-20 πρότεινε μια οκτάμηνη αναστολή πληρωμών – συνολικού ύψους περίπου 11 δισ. Δολαρίων. Οι κυβερνήσεις της G-20 κάλεσαν τους πιστωτές να συμμετάσχουν στο μορατόριουμ, αλλά αυτό μπορεί να αποδειχτεί δύσκολο. (εδώ)

Δεν είναι βέβαιο ότι οι επιστήμονες θα μπορέσουν να αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό εμβόλιο εναντίον του νέου κορονοϊού, όμως θα μπορούσε να χρειαστεί ένας χρόνος προτού κάποιο εμβόλιο εφευρεθεί, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μιλώντας μέσω βιντεδιάσκεψης σε βουλευτές της επιτροπής Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι εάν ένα τέτοιο εμβόλιο γίνει πραγματικότητα, θα πρέπει να αποτελέσει δημόσιο αγαθό που θα είναι διαθέσιμο σε όλους. «Θα ήταν πολύ δύσκολο να πούμε με βεβαιότητα ότι θα έχουμε ένα εμβόλιο», τόνισε ο Τέντρος. «Δεν είχαμε ποτέ εμβόλιο για έναν κορονοϊό. Επομένως, αυτό θα είναι, όταν ανακαλυφθεί και ελπίζουμε ότι θα ανακαλυφθεί, θα είναι το πρώτο», υπογράμμισε ο Τέντρος. (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text