Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Αποτελέσματα της 68 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε.

Αποτελέσματα της 68 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε.

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Αποτελέσματα της 68 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε.

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του Ν.4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2020.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου OTE για το έτος 2019.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2019 (1/1/2019- 31/12/2019) και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 2020 (1/1/2020-31/12/2020).

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 6ο: Οριστικός καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019). Έγκριση μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019). Καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2020 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2021 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.

ΘΕΜΑ 7ο: Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

ΘΕΜΑ 8ο: Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2020 έως 31/12/2021, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

ΘΕΜΑ 9ο: Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β του Ν.4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και συμβάσεων χρήσης 2019 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της προσαρμογής του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 («Αναμόρφωση του Δικαίου των Α.Ε.») με τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 6, 8-12, 14, 16-18, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31 και 32 αυτού.

ΘΕΜΑ 11ο: Εκλογή νέου Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3016/2002 όπως ισχύει, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

ΘΕΜΑ 12ο: Εκλογή Ανεξάρτητου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

ΘΕΜΑ 13ο: Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών

ΘΕΜΑ 14ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text