Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κατά τον Ν,4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου ανωνύμων εταιρειών», ως σήμερα ισχύει και κατά το καταστατικό της εταιρείας, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της «Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 4η Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00, στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank, οδός Σταδίου, αριθ. 40, (3ος όροφος) 102 52 ΑΘΗΝΑ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Υποβολή προς έγκριση των ετησίων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως και της διανομής  κερδών.

2.Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχειρίσεως της χρήσεως 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη.

3. Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 (1.1.2019 -31.12.2019) .

4. Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών έτους 2019, κατ¶ άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

5. Προέγκριση σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν.4548/2018, παροχής αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020(1.1.2020            31.12.2020).

6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2020 και έγκριση της αμοιβής τους.

7. i. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
ii. Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. iii. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.

8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή σε Εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς  σκοπούς.

9. Λοιπά Θέματα-Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης,  η τυχόν  Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11η  Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το αρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ¶ του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text