Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Quality & Reliability: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Quality & Reliability: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Η Εταιρεία "QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY Α.Ε'' ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 § 2 του Ν. 4548/2018 και άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουλίου 2020, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Κονίτσης αρ. 11Β, Μαρούσι), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους,  μέτοχοι εκπροσωπούντες 16.147.192 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 59,22% επί του συνόλου των 27.264.280 (μετά την αφαίρεση των 80.840 μετοχών) Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996,  80.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού δεν έχουν παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους  κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96.

Επί του 1ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της Quality & Reliability A.E. χρήσεως 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ' αυτών.

Επί του πρώτου θέματος εγκρίθηκαν ομόφωνα η ετήσια έκθεση διαχείρισης (ετήσια οικονομική έκθεση), οι Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) της Quality & Reliability A.E. καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ' αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.147.192

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,22%

Έγκυρα: 16.147.192

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.147.192 (59,22%)

Κατά: 0  (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 2ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Έγκριση συνολικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2019 – 31.12.2019, κατ' άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2019 και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.147.192

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,22%

Έγκυρα: 16.147.192

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.147.192 (59,22%)

Κατά: 0  (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 3ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2019 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2020-2021 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Εγκρίθηκε ομόφωνα το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019. Εγκρίθηκε ομόφωνα η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική  χρήση 1.1.2019-31.12.2019 και συγκεκριμένα:

1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ,  Εντεταλμένο Σύμβουλο, εκτελεστικό  μέλος του Δ.Σ., 25.000 ευρώ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.147.192

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,22%

Έγκυρα: 16.147.192

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.147.192 (59,22%)

Κατά: 0  (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

Επί του 4ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της Q & R A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2020 - 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «BDO ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 173  για τη χρήση 1/1/2020 -31/12/2020 και ορίστηκε η αμοιβή της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.147.192

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,22%

Έγκυρα: 16.147.192

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.147.192 (59,22%)

Κατά: 0  (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

Επί του 5ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

Αποφασίστηκε να παρεσχεθεί η  άδειά  προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση  (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018) και μη συνδεδεμένων εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.147.192

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,22%

Έγκυρα: 16.147.192

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.147.192 (59,22%)

Κατά: 0  (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

Επί του 6 ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εγκριση έκθεσης αποδοχών των μελών του ΔΣ , έτους 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Ενέκρινε την  Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.147.192

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,22%

Έγκυρα: 16.147.192

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.147.192 (59,22%)

Κατά: 0  (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

Επί του 7ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εκλογή Μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Εκλέχθηκαν τα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε ομόφωνα να έχουν ετήσια θητεία, η οποία αρχίζει με την εκλογή τους και  παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφαση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου,

2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη,

3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου,

4. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ του Ηρακλέους,

5. ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ,  του Αντωνίου,

6. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

7. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.147.192

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,22%

Έγκυρα: 16.147.192

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.147.192 (59,22%)

Κατά: 0  (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

Επί του 8ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017

Εκλέχθηκαν και ορίσθηκαν ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (του άρθρου 44 του ν. 4449/2017), που αποτελείται από το μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ Ιωάννα Ιακωβάκη και Ιωάννης Καλαντζάκης και από τους κ.κ. Λάσκαρη Στουγιαννίδη και Αγησίλαο Παναγάκο.  Tα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.147.192

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,22%

Έγκυρα: 16.147.192

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.147.192 (59,22%)

Κατά: 0  (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

Θέμα 9ο Ημερησίας Διατάξεως.

Δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.147.192

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,22%

Έγκυρα: 16.147.192

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.147.192 (59,22%)

Κατά: 0  (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

 

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text