Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | TRASTOR: Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

TRASTOR: Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
TRASTOR: Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία με την επωνυμία «TRASTOR Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας» και τον διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» εφεξής «η Εταιρεία», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε στις 12:00 (μεσημέρι) στο ξενοδοχείο Domotel Kastri, στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 154 και Ρωμυλίας, 146 71 Νέα Ερυθραία, Αττική, αίθουσα ‘ΑΘΗΝΑ’, και παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 145.898.399 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 150.520.505, δηλαδή το 96,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1: Έγκριση Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 καθώς και της σχετικής Ετήσιας

Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (ατομικές και ενοποιημένες) με τη σχετική Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019).

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 96,93%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 145.898.399

Αριθμός ψήφων υπέρ: 145.898.399

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,93%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 2: Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2019

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2019.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/2 (50%)

Επιτευχθείσα: 96,93%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 80%

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 145.898.399

Αριθμός ψήφων υπέρ: 145.898.399

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,93%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 3: Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση

2019 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική

χρήση 2019 και απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 96,93%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 145.898.399

Αριθμός ψήφων υπέρ: 145.898.399

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,93%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 4: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας “ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.”, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2020, από την οποία θα οριστεί τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 96,88%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 145.823.056

Αριθμός ψήφων υπέρ: 145.823.056

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,88%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 5: Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2020

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το διορισμό των εταιρειών “CBRE Αξίες Α.Ε.” και “P. Danos & Associates S.A.” ως ανεξάρτητων εκτιμητών, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 και εξουσιοδότησε το ΔΣ να καθορίσει την αμοιβή τους, να κατανέμει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων στον κάθε εκτιμητή καθώς και να αναθέτει την εκτίμηση των νέων ακινήτων σε όποιον εκ των δύο εκτιμητών κατά την ελεύθερη κρίση του. Τέλος, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε επιλογή επιπλέον εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 96,93%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 145.898.399

Αριθμός ψήφων υπέρ: 145.898.399

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,93%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 6: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 96,93%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 145.898.399

Αριθμός ψήφων υπέρ: 145.898.399

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,93%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 7: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2019

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2019.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες (συμβουλευτικού χαρακτήρα) ψήφοι: 145.898.399

Αριθμός ψήφων υπέρ: 145.898.399

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,93%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 8: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  και των Επιτροπών για την

εταιρική χρήση 2019 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2020

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών κατά τη χρήση 2019 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 2020.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 96,93%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 145.898.399

Αριθμός ψήφων υπέρ: 145.898.399

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,93%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 9: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών Η Γενική Συνέλευση παρέσχε άδεια, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.Ειδικώς δε, παρέσχε άδεια στα μέλη του ΔΣ κ.κ. Γεώργιο Τίγγη και Hugo Moreira να συμμετάσχουν ως μη εκτελεστικά μέλη στο ΔΣ της εταιρείας Lamda Malls A.E.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 96,93%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1

Επιτευχθείσα: 96,96%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 145.898.399

Αριθμός ψήφων υπέρ: 145.842.737

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 55.662

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,93%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 10: Έγκριση δωρεάν διάθεσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο

πλαίσιο βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων και σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Παροχή

εξουσιοδότησης

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

(1) το Πρόγραμμα σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους.

(2) σε εκτέλεση του Προγράμματος, την έκδοση και δωρεάν διάθεση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο έως και 220.111 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, δυνάμει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» το οποίο έχει σχηματίσει η Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, άπαντα τα ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018.

(3) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή άλλη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συμπεριλαμβανομένης, στο βαθμό που τούτο απαιτείται ή είναι αναγκαίο ή εύλογο, της προσαρμογής των όρων του Προγράμματος και της Σύμβασης Εργασίας αντιστοίχως.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/2 (50%)

Επιτευχθείσα: 96,93%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 2/3

Επιτευχθείσα: 96,96%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 145.898.399

Αριθμός ψήφων υπέρ: 145.842.737

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 55.662

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,93%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 11: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 66.887 ευρώ που θα προέλθουν από

κεφαλαιοποίηση διανεμητού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του

Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

(1) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά €66.887 μέσω ισόποσης κεφαλαιοποίησης του διανεμητού αποθεματικού της Εταιρίας υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» (η «ΑΜΚ») και την έκδοση 133.774 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, προκειμένου να διατεθούν δωρεάν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, άπαντα τα ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018. Η κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αυτού θα πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία εγκρίνεται η ΑΜΚ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

(2) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού ως ακολούθως: «1.15 Σύμφωνα με την από 30/07/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» κατά το ποσό των €66.887 μέσω της έκδοσης 133.774 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρεία ανέρχεται σε 75.327.139,50 ευρώ διαιρούμενο σε 150.654.279 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης.» και,

(3) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή άλλη ενέργεια απαιτείται ή είναι αναγκαία ή εύλογη προκειμένου να υλοποιήσει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και να ολοκληρώσει την ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των προβλεπόμενων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων και αδειών, καθώς και μεριμνήσει για την εισαγωγή των νεοεκδιδόμενων στο πλαίσιο της ΑΜΚ μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 96,93%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1

Επιτευχθείσα: 96,96%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 145.898.399

Αριθμός ψήφων υπέρ: 145.842.737

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 55.662

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,93%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 12: Τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την εισήγηση του

Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 96,93%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 145.898.399

Αριθμός ψήφων υπέρ: 145.898.399

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,93%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 13: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2019

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναφορικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2019. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 14: Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις

Ανακοινώθηκαν συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης.


Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text