Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 219 | Εταιρικές Πράξεις Ιουλίου 2020

Εταιρικές Πράξεις Ιουλίου 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Εταιρικές Πράξεις Ιουλίου 2020

Κατά τον Ιούλιο 2020, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εταιρικές πράξεις επί των εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας:

ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε: Διακοπή Αξίας. Από 5/8/2020, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. (εδώ)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 5/8/2020, και μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,49 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,09 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών. (εδώ)

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 31/7/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 10.397.431 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της μη εισηγμένης εταιρίας «ΑΛΟΥΦΟΝΤ Α.Ε.Β.Ε.». Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 32.413.681 (ΚΟ) μετοχές. (εδώ)


ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ: Χρηματική Διανομή. Από 27/7/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,04 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,038 ανά μετοχή). (εδώ)


ΟΛΠ Α.Ε: Χρηματική Διανομή.Από 27/7/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,5388 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,51186 ανά μετοχή).(εδώ)

 

LAMDA DEVELOPMENT: Εισαγωγή νέων ομολόγων. Από 22/7/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι 320.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρίας, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης €1.000,00, που προέκυψαν από την έκδοση Κοινού Εταιρικού Ομολόγου, διάρκειας 7 ετών, μη μετατρέψιμου σε μετοχές του εκδότη, με ημερομηνία έκδοσης 21/07/2020, σταθερού επιτοκίου 3,40% ετησίως. (εδώ)

 

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 21/7/2020, και μετά την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα τελική ονομαστική αξία μετοχής €1,33 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,15 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών. (εδώ)

 

ΟΠΑΠ Α.Ε: Χρηματική Διανομή. Από 21/7/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,30 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,285 ανά μετοχή). (εδώ)

 

AUTOHELLAS Α.Ε: Χρηματική Διανομή. Από 20/7/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,23 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,2185 ανά μετοχή). (εδώ)

 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ: Χρηματική Διανομή. Από 20/07/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,04 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: € 0,038 ανά μετοχή). (εδώ)

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Χρηματική Διανομή. Από 17/7/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,045768 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0434796 ανά μετοχή). (εδώ)

 

CNL CAPITAL: Χρηματική Διανομή. Από 16/7/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,15 ανά μετοχή(καθαρό ποσό). (εδώ)

 

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Χρηματική Διανομή. Από 15/7/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,053 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,05035 ανά μετοχή). (εδώ)

 

PASAL ΑΕΑΠ: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 15/7/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 14.967.936 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 16.838.928 (ΚΟ) μετοχές (εδώ)

 

EPSILON NET: Μεταφορά στην Κύρια Αγορά. Από 15/7/2020, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών της 26/6/2020, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και κατόπιν της άρσης της αναστολής διαπραγμάτευσης, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας (παλαιές και νέες) μεταφέρονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με νέα τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχής €2,4000. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ελεύθερο. (εδώ)

 

ΚΑΡΑΤΖΗΣ - ΝΗΡΕΥΣ - ΣΕΛΟΝΤΑ: Διαγραφή Αξίας. Από 14/7/2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 887/13.07.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές των εταιριών αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. (εδώ)

 

FLEXOPACK: Χρηματική Διανομή. Από 13/7/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,0632 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,06004 ανά μετοχή). (εδώ)

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text