Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 219 | Η κατηγοριοποίηση των μετοχών του Χρηματιστηρίου

Η κατηγοριοποίηση των μετοχών του Χρηματιστηρίου

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η κατηγοριοποίηση των μετοχών του Χρηματιστηρίου

Από την έναρξη της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου, έως το 2005, η κατηγοριοποίηση των μετοχών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (ΗΔΤ) γινόταν με βάση τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο ανήκε η κάθε μετοχή και το σύνολο των μετοχών θεωρούνταν ως μία ενιαία αγορά, αυτή που, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ονομάστηκε “Κύρια Αγορά”.

Μεταξύ του 1990 και του 2001, υπήρξε μία “παρένθεση” στο σύστημα αυτό, αφού, στο τέλος κάθε ΗΔΤ προστέθηκε και η κατηγορία της “Παράλληλης Αγοράς”, δηλαδή της αγοράς στην οποία εισέρχονταν οι μετοχές μικρότερων εταιριών οι οποίες δεν πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στην Κύρια Αγορά. Η αγορά αυτή -επιτυχημένη στα πρώτα χρόνια, αλλά καταστρατηγήθηκε στην περίοδο 1999-2000- καταργήθηκε κατά το 2001.

Μία σημαντική μεταβολή σημειώθηκε κατά το 2005, όταν, αντί των επιχειρηματικών κλάδων, οι μετοχές διαχωρίστηκαν, με βάση την κεφαλαιοποίησή τους, σε τρεις κατηγορίες: της “Υψηλής Κεφαλαιοποίησης” (για τις μετοχές με χρηματιστηριακή αξία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ), της “Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης” (για μετοχές με κεφαλαιοποίηση κάτω των 100 εκατομμυρίων) και στην κατηγορία των “Ειδικών Χρηματιστηριακών Στατιστικών” (για μετοχές εταιριών με αρνητικές εξελίξεις στην οικονομική τους πορεία καθώς και για εταιρίες που ενέπιπταν στα κριτήρια χαρακτηρισμού "χαμηλής ρευστότητας" και "χαμηλής παραγωγικής δραστηριότητας").

Από το 2010 και καθώς οι χρηματιστηριακές τιμές υποχωρούσαν και -με τον τρόπο αυτόν- μειώνονταν ο αριθμός των εταιριών με κεφαλαιοποίηση άνω των 100 εκατομμυρίων, επανήλθε η μοναδική κατηγορία της “Κύριας Αγοράς”, χωρίς να αναφέρονται επιχειρηματικοί κλάδοι. Παράλληλα όμως, ενεργοποιήθηκε και η κατηγορία της “χαμηλής διασποράς” (εφ’ όσον ποσοστό μικρότερο του 15% βρισκόταν σε ελεύθερη διασπορά) και των “ειδικών χαρακτηριστικών” (εφ’ όσον είχε ενεργοποιηθεί μία δημόσια προσφορά για μία μετοχή ή ο κύκλος εργασιών της εταιρίας είχε υποχωρήσει κάτω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ). Κατά την άποψή μας, η κατηγοριοποίηση αυτή ήταν αποτυχημένη, αφού αφαιρούσε μία ουσιαστική πληροφόρηση, χωρίς να προσθέτει κάτι ιδιαίτερο.

Από το 2017, προέκυψε μία διαφορετική κατηγοριοποίηση, η οποία βασίστηκε στις συναλλαγές της κάθε μετοχής και η οποία ισχύει μέχρι σήμερα. Με βάση την κατηγοριοποίηση αυτή, οι μετοχές χωρίζονται σε μετοχές “Υψηλής διαπραγματευτικής δραστηριότητας” (εφ’ όσον η τριμηνιαία μέση Κυκλοφοριακή Ταχύτητα* είναι μεγαλύτερη του 0,05% και ο τριμηνιαίος μέσος αριθμός πράξεων είναι μεγαλύτερος των 200, ή οι μετοχές συμμετέχουν στη σύνθεση του δείκτη FTSE Large Cap την τελευταία ημέρα τριμήνου , ή πρόκειται για μετοχές δευτερογενώς εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με αντίστοιχο τρόπο υπολογισμού, μετοχές με χαμηλότερες συναλλαγές εντάσσονται στις κατηγορίες μέσης και χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας. Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ οι κατηγορίες της “επιτήρησης” και της αναστολής διαπραγμάτευσης.

Στον παρακείμενο πίνακα, παρουσιάζονται οι κατηγορίες της χρηματιστηριακής αγοράς, από το 2005, οπότε και σταμάτησε η παραδοσιακή κατηγοριοποίηση με βάση τους χρηματιστηριακούς κλάδου.

Από τον πίνακα αυτόν είναι εμφανής η “φθορά” στα αριθμητικά και τα ποιοτικά στοιχεία του χρηματιστηριακού πίνακα μετοχών, καθ’ όλη την περίοδο από το τέλος του 2005 έως και σήμερα. Ο αριθμός των διαπραγματευόμενων μετοχών μειώθηκε από 380 σε 172, η συνολική κεφαλαιοποίηση από 122,1 σε 44,4 δισεκατομμύρια ευρώ και ο αριθμός των εταιριών με κεφαλαιοποίηση πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, από 83 σε 41.

Εξέλιξη της κατηγοριοποίησης των μετοχών του Χρηματιστηρίου (2005-2020)

Αριθμός διαπραγματευόμενων μετοχών

Σύνολο Υψ. δραστ. / Κύρια Αγορά / Μεγ. Κεφ/σης (1) Μέσης δραστ. /Μεσ. και μικρ. κεφ/σης (2) Χαμηλής δραστηριότητας Χαμ. διασπορά / Ειδικών Χαρ/κών (3) Επιτήρηση Προς διαγραφή Αναστολή
Ιουλ-2020 172 30 61 32
26
23
Δεκ-2019 175 32 71 26
27
19
Δεκ-2018 185 29 49 60
31
16
Δεκ-2017 199 29 64 51
32
23
Δεκ-2016 215 138

11 33 5 28
Δεκ-2015 240 142

11 35 5 47
Δεκ-2014 244 147

11 40 4 42
Δεκ-2013 251 151

10 43 2 45
Δεκ-2012 267 161

18 43 3 42
Δεκ-2011 275 185

16 42 4 28
Δεκ-2010 285 48 135
50 31
21
Δεκ-2009 297 60 150
43 26
18
Δεκ-2008 310 71 146
51 26
16
Δεκ-2007 321 92 171
22 24
12
Δεκ-2006 338 87 178
25 27
21
Δεκ-2005 380 83 223
12 20
42


Ποσοστό (%) επί του συνόλου των μετοχών

Σύνολο Υψ. δραστ. / Κύρια Αγορά / Μεγ. Κεφ/σης (1) Μέσης δραστ. /Μεσ. και μικρ. κεφ/σης (2) Χαμηλής δραστηριότητας Χαμ. διασπορά / Ειδικών Χαρ/κών (3) Επιτήρηση Προς διαγραφή Αναστολή
Ιουλ-2020 172 17,4% 35,5% 18,6% 0,0% 15,1% 0,0% 13,4%
Δεκ-2019 175 18,3% 40,6% 14,9% 0,0% 15,4% 0,0% 10,9%
Δεκ-2018 185 15,7% 26,5% 32,4% 0,0% 16,8% 0,0% 8,6%
Δεκ-2017 199 14,6% 32,2% 25,6% 0,0% 16,1% 0,0% 11,6%
Δεκ-2016 215 64,2% 0,0% 0,0% 5,1% 15,3% 2,3% 13,0%
Δεκ-2015 240 59,2% 0,0% 0,0% 4,6% 14,6% 2,1% 19,6%
Δεκ-2014 244 60,2% 0,0% 0,0% 4,5% 16,4% 1,6% 17,2%
Δεκ-2013 251 60,2% 0,0% 0,0% 4,0% 17,1% 0,8% 17,9%
Δεκ-2012 267 60,3% 0,0% 0,0% 6,7% 16,1% 1,1% 15,7%
Δεκ-2011 275 67,3% 0,0% 0,0% 5,8% 15,3% 1,5% 10,2%
Δεκ-2010 285 16,8% 47,4% 0,0% 17,5% 10,9% 0,0% 7,4%
Δεκ-2009 297 20,2% 50,5% 0,0% 14,5% 8,8% 0,0% 6,1%
Δεκ-2008 310 22,9% 47,1% 0,0% 16,5% 8,4% 0,0% 5,2%
Δεκ-2007 321 28,7% 53,3% 0,0% 6,9% 7,5% 0,0% 3,7%
Δεκ-2006 338 25,7% 52,7% 0,0% 7,4% 8,0% 0,0% 6,2%
Δεκ-2005 380 21,8% 58,7% 0,0% 3,2% 5,3% 0,0% 11,1%
Πλήρεις ονομασίες: (1) Υψηλής δραστηριότητας / Κύρια Αγορά / Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, (2) Μέσης δραστηριότητας /Μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, (3) Χαμηλή διασπορά / Ειδικών Χαρακτηριστικών

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: