Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Τέρνα Ενεργειακή: Έκθεση ΔΣ προς την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Τέρνα Ενεργειακή: Έκθεση ΔΣ προς την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Τέρνα Ενεργειακή: Έκθεση ΔΣ προς την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων

«Προς την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»,

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018  και την παράγραφο 4.1.3.13.2 (3) του Κανονισμού του Χ.Α.

κ.κ. Μέτοχοι,

Η Εταιρεία μας εξετάζει σε διαρκή βάση εναλλακτικούς τρόπους για τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των μετοχών της καθώς και για τη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών και των πηγών χρηματοδότησής της με σκοπό την μεγιστοποίηση των ωφελειών για τους μετόχους της.

Εισηγούμαστε ομόφωνα την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα αύξηση κεφαλαίου, ως απαραίτητο, κατάλληλο, προσήκον και πρόσφορο μέτρο καθόσον η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης είναι αλληλένδετη με την διάθεση των προτεινόμενων έως 4.556.757 νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε διεθνείς επενδυτές και παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας και τα εξής:

-          Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας θα είναι κατ ελάχιστον 11 ευρώ ανά μετοχή, τιμή η οποία βρίσκεται στην μέχρι σήμερα περιοχή των ιστορικών υψηλών τιμών της μετοχής της Εταιρείας.

-          Η ιδιωτική τοποθέτηση σε διεθνείς επενδυτές θα βελτιώσει περαιτέρω τη διασπορά και εμπορευσιμότητα των μετοχών. Σημειώνεται ότι παρόμοια συναλλαγή που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο 2018 είχε εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα στην εμπορευσιμότητα της μετοχής και στην ανάδειξη της χρηματιστηριακής αξίας της Εταιρείας. Ta κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της προαναφερθείσας αύξησης, ποσού 38.475.000 ευρώ υπέρ το άρτιο και 2.850.000 ευρώ από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χρησιμοποιήθηκαν από την Εταιρεία για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του Ομίλου στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και στην Αμερική, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και του Ειδικού Έργου Ευβοίας ισχύος 119MW.

-          Η κάλυψη της αύξησης θα προσφέρει πρόσθετα ίδια κεφάλαια της τάξης των 50.124.327 ευρώ τα οποία θα διατεθούν προς χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας προς όφελος του συνόλου των μετόχων. Ειδικότερα, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων της Εταιρείας που θα προσδώσουν περαιτέρω αξία στην Εταιρεία και τους μετόχους της, και συγκεκριμένα την ανάπτυξη των Αιολικών Πάρκων του Καφηρέα ισχύος 330MW, της Ταράτσας ισχύος 30MW και της Ευρυτανίας ισχύος 67MW.

-          Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διαθέσει τις 4.293.268 ίδιες μετοχές που έχει αποκτήσει κατΆ εφαρμογή προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,769 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αλλά αντίθετα να τις ακυρώσει προσεχώς. Έτσι, αφαιρουμένου του ποσοστού που οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, η αποτελεσματική αραίωση που θα υποστούν οι μέτοχοι της Εταιρείας λόγω της αύξησης, είναι, κατά μέγιστο, μόλις της τάξης του 0,997%, ποσοστό σημαντικά μικρότερο από τα οφέλη που θα αντληθούν.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η ιδιωτική τοποθέτηση, η αύξηση και η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης έχουν την ομόφωνη στήριξη της διοίκησης της Εταιρείας και σας καλούμε να την υπερψηφίσετε.

Αθήνα, 10.08.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

 

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text