Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Καραμολέγκος: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Καραμολέγκος: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Καραμολέγκος: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Εταιρική Χρήση 01/01/2019– 31/12/2019)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρείας»), σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 10.08.2020 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στην έδρα της Εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός μεν την προστασία των εργαζομένων, των μετόχων και εν γένει του κοινού και αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των εταιρικών εργασιών στην έδρα της, ανακοινώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα και εκ του νόμου προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19 και την προστασία της υγείας των εργαζομένων, των μετόχων της και του κοινού καθώς και τα μέτρα για την υποστήριξη της φυσικής παρουσίας των μετόχων στη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:

i)                     Είναι  δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στον χώρο της Γενικής Συνέλευσης στην έδρα της, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για λογαριασμό τους στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Μετόχων στο τηλ.: 210-6694200 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο p.thanos@karamolegos_bkr.gr.

ii)                   Η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα. Για την άρτια προετοιμασία και τον περιορισμό της διάρκειας παραμονής προσώπων στον χώρο διεξαγωγής της συνέλευσης, η Εταιρεία προτρέπει τους κ.κ. Μετόχους να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις τους πριν τη συνέλευση εγγράφως κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα πρόσκληση. Δεν θα ακολουθήσει δεξίωση των παρισταμένων, ως είθισται.

iii)                  Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον χώρο της Γενικής Συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

iv)                  Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 125 παρ. 3  του Ν.4548/2018, κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση, ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων – Εταιρικών και Ενοποιημένων, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών  -  Λογιστών και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019). Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.

2) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) και λήψη απόφασης για τη διανομή των κερδών/μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.

3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019.

4) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού  Ελεγκτή - Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων)  για την τρέχουσα χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5) Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών.

6) Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019).

7)  Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019  και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για  την εταιρική  χρήση 01.01.2020– 31.12.2020.

8) Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

9) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text