Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Ιασω: Ανακοινωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Ιασω: Ανακοινωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Ιασω: Ανακοινωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

«ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία»), η οποία ελήφθη στη συνεδρίασή του την 11η Αυγούστου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 2 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι – Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39 (Ισόγειο – Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019- 31.12.2019), της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και της διανομής μερίσματος για τη χρήση 2019.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

5. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.

8. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2019.

9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τουςστα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες μετην Εταιρία, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα ΔιοικητικάΣυμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς μετην Εταιρία σκοπούς.

11. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η  λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 16η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.


Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text