Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2020 - No 212 έως 223 | Χ&Α - 223 | Αποτελέσματα 9μήνου 2020 - Σχόλια και ανακοινώσεις

Αποτελέσματα 9μήνου 2020 - Σχόλια και ανακοινώσεις

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Τεύχος 220 - Δεκέμβριος 2020

Σχόλια και ανακοινώσειες επί των αποτελεσμάτων 9μήνου 2020
16 Νοεμβρίου 2020 - 17 Δεκεμβρίου 2020

Δείτε τον πίνακα συνοπτικών αποτελεσμάτων 9μήνου (εδώ)
(Στον πίνακα του συνδέσμου θα βρείτε συνδέσμους που οδηγούν στα Οικονομικά Δελτία των επιχειρήσεων ή στα αναλυτικά δελτία Τύπου)

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Newsphone από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε € 13,26 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,90% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης λόγω της πτώσης των εσόδων στις πολυμεσικές υπηρεσίες εξαιτίας, κυρίως, των επιπτώσεων της παγκόσμιας πανδημίας του COVID-19. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβεσέων (EBITDA) του Ομίλου την 30.09.2020 ανήλθε σε € 0,73 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 38,72% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, που οφείλεται κυρίως στην μείωση του κύκλου εργασιών και των λειτουργικών εξόδων. Τα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου στο 9μηνο 2020 ανήλθαν σε € 1,61 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 176,06%. Η αύξηση αυτή, σε αντίθεση με την μείωση του τζίρου και του EBITDA, οφείλεται κυρίως στην είσπραξη και εκκαθάριση επίδικης απαίτησης από το Ελληνικό Δημόσιο, αυξάνοντας παράλληλα και τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου. (εδώ)

Με μείωση των πωλήσεων του Ομίλου της Μοτοδυναμικής κατά 20,1% στα 25,9 εκ. ευρώ έκλεισε το 3ο τρίμηνο του 2020 η Μοτοδυναμική. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (Ebitda) ανήλθαν σε 4,7 εκ. ευρώ μειωμένα κατά 41,3%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων σε 2,4 εκ. ευρώ μειωμένα κατά 53,7%.Για το σύνολο του εννιαμήνου, οι πωλήσεις παρουσίασαν μείωση κατά 16,6% στα 59,7 εκ. ευρώ με τα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (Ebitda) να ανέρχονται σε 6,1 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 35,5%.Τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζημία 1,2 εκ. Ευρώ, (εδώ)

Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ, ανακοίνωσε Βασικά μεγέθη κερδοφορίας Εννεαμήνου 2020. Oι συνολικές καθαρές πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 20,1% και ανήλθαν σε ευρώ 42.675 χιλ. εν σχέσει με ευρώ 35.522 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα Μικτά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 29,9% και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 9.712 χιλ., εν σχέσει με ευρώ 7.476 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά ευρώ 1.456 χιλ. και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 1.878 χιλ. σε σχέση με ευρώ 423 χιλ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της η εταιρεία αύξησε το μερίδιο της στο σύνολο της αγοράς αλλαντικών σε όγκο κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες, από 18,8% στο εννεάμηνο του 2019 σε 21,4% στην τρέχουσα αντίστοιχη περίοδο. (εδώ)

 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε, ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου 2020, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε € 19.143χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και € 53.607χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι € 18.888χιλ. και € 54.510χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,35% και μείωση κατά 1,66% αντίστοιχα. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 7.670 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και € 17.856χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι € 9.617 χιλ. και € 22.240χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,24% και 19,71% αντίστοιχα. Τέλος τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 74.026 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι € 77.497 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,48%, εξαιτίας του αυξημένου μερίσματος της χρήσης 2019. (εδώ)

 

Οι πωλήσεις της Γενικής Εμπορίου & Βιομηχανίας A.E κατα το εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε 22.378,89 χιλ. ευρώ στη περίοδο 1/1/2020‐30/9/2020 έναντι 24.507,19 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης  χρήσης, παρουσιάζοντας αρνητική μεταβολή κατά  8,68%. Τα μικτά κέρδη κατα το εννεάμηνο ανήλθαν σε 4.449,93 χιλ. έναντι 4.803,72 χιλ. ευρώ πέρυσι την ίδια περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων  (EBITDA) της εταιρίας, ανήλθαν σε 1.380,13 χιλ. έναντι 1.703,10  χιλ. ευρώ,  παρουσιάζοντας πτώση κατά  18,96%. Ο καθαρός δανεισμός της εταιρίας ανήλθε σε 3.950,01 χιλ. την  30/9/2020, έναντι 3.174,63 χιλ. ευρώ την 31/12/2019. (εδώ)

 

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα εννεάμηνου  2020. Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 723,3 εκατ. ευρώ, έναντι 837,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) του ομίλου ενισχύθηκε στα 235,1 εκατ. ευρώ, έναντι 215,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 55,5 εκατ. ευρώ έναντι 64,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, τα κέρδη μετά από φόρους σε 48,4 εκατ. ευρώ έναντι 53 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 11,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 29,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. (εδώ)

 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Profile, ανήλθαν σε  2,84 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2020 και σε 9,69 εκατ. κατά την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι 2,43 εκατ. και 10,04 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μεταβολή 17% και -3,5% αντιστοίχως. Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 0,66 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2020 και ευρώ 2,53 εκατ. κατά την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι ευρώ 0,63 εκατ. και ευρώ 2,73 εκατ.  κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μεταβολή  κατά 5% και -7,3% αντιστοίχως. Ο δανεισμός του Ομίλου Profile κατά την 30/09/2020 ανήλθε στα ευρώ 4,38 εκατ., έναντι ευρώ 4,17 εκατ. που ανερχόταν κατά την 31/12/2019. Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου Profile κατά την 30/09/2020 ανήλθαν στα ευρώ 15,4 εκατ. , έναντι ευρώ 15,05 εκατ.  κατά την 31/12/2019. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου  Profile την 30/09/2020 ανήλθαν στα ευρώ 20,67 εκατ., έναντι ευρώ 19,73 εκατ.  κατά την 31/12/2019. (εδώ)

 

Η ΟΛΘ Α.Ε. σε απάντηση της επιστολής που ελήφθη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε ότι η ικανοποιητική αύξηση των εσόδων που σημειώθηκε στο πρώτο εξάμηνο, συνεχίστηκε επίσης και για την περίοδο του 9μήνου του 2020. Τα συνολικά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 8,3%, από € 16,6 εκατ. το Q3/2019, σε ~ € 18 εκατ. το Q3/2020, ενώ για την περίοδο του 9μήνου σημειώθηκε συνολική αύξηση κατά 6,5%, από € 49,5 εκατ. το 9/2019, σε € 52,7 εκατ. το 9/2020. Τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA), αυξήθηκαν κατά 9,5%, από € 7,2 εκατ. το Q3/2019 σε € 7,9 εκατ. το Q3/2020, ενώ στο 9μηνο μειώθηκαν κατά 0,8%, από € 21,8 εκατ. το 9/2019, σε € 21,6 εκατ. το 9/2020. Οι κύριοι μοχλοί για την αύξηση των εσόδων και τη διατήρηση της κερδοφορίας, παρέμειναν η εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών διαχείρισης των διακινούμενων όγκων εντός του Λιμένος και η αναπροσαρμογή του τιμολογίου εμπορευματοκιβωτίων, όπως εφαρμόστηκαν από τη Διοίκηση πέρυσι.  (εδώ)

 

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ στο εννεάμηνο 2020 ανήλθαν στα 209,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 9,1% έναντι 192,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 149,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 6,7% σε ετήσια βάση έναντι 139,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 79,8 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 9,7% έναντι 88,4 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2019. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση εννεαμήνου 2020 ανήλθαν σε 59,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,6% έναντι 64,3 εκατ. το εννεάμηνο 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 59,9 εκατ. ευρώ, έναντι 59,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας αύξηση 1,2%. Ο όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε και για το εννεάμηνο του 2020 την επιτυχημένη του πορεία στην υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος με τις επενδύσεις να καταγράφουν αύξηση κατά 97,8% στα 231,7 εκατ. ευρώ έναντι 117,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 334,8 εκατ. ευρώ. (εδώ)

 

Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 2,9% σηµείωσε το εννεάµηνο η ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. αγγίζοντας τα 556 εκ. ευρώ, ενώ σε ενοποιηµένη βάση η αύξηση ανήλθε σε 8,2% φτάνοντας τα 831 εκ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων για το ίδιο διάστηµα ανήλθαν σε 43.5 εκ. ευρώ και σε επίπεδο οµίλου σε 45,5 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση 10,6%, λόγω, κυρίως, συναλλαγµατικών διαφορών, ως αποτέλεσµα της διολίσθησης του δολαρίου έναντι του ευρώ. Η Εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τα διαθέσιµά της, τα οποία ξεπέρασαν τα 449 εκ. ευρώ στο τέλος του Σεπτεµβρίου. Τόσο στην εγχώρια, όσο και στις περισσότερες ώριµες αγορές του εξωτερικού, η Εταιρεία σηµείωσε αύξηση του µεριδίου αγοράς των σηµάτων της, ενώ στην κατηγορία του καπνού για στριφτό τσιγάρο η αύξηση του όγκου ξεπέρασε το 10%. Εκτίµηση της ΚΑΡΕΛΙΑ είναι ότι φέτος, για πρώτη φορά, οι πωλήσεις καπνού θα ξεπεράσουν το όριο του ενός εκατοµµυρίου κιλών σε ετήσια βάση. (εδώ) και (εδώ)

 

Το εννεάμηνο του 2020 η ΕΥΔΑΠ παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1,1% (2,6 εκατ. ευρώ) στα 247,6 εκατ. ευρώ από 245,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα του 2019, ενώ η συνολική κατανάλωση παρουσίασε αύξηση 1,6%. Αναφορικά με το γ΄ τρίμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση κατά 4,3% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2019. Όσον αφορά το λειτουργικό κόστος, σημειώθηκε αύξηση κατά 5,9% (+11,2 εκατ. ευρώ) λόγω της αύξησης της πρόβλεψης για την επισφάλεια των πελατών (απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) η οποία ανήλθε στα 11,6 εκατ. ευρώ από -1,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019 παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 13,4 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA*) παρουσίασαν πτώση κατά 12,3%  (10,7 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκαν στα 76,1 εκατ. ευρώ από 86,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019. Κατά το εννεάμηνο του 2020 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 57 εκατ. ευρώ από 67 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 16%.  (εδώ)

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου EPSILON NET το εννεάμηνο του 2020 ανήλθε σε 11,50 εκ. € έναντι 10,26 εκ. € το εννεάμηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 12,15%, τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 2,47 εκ. € έναντι 2,09 εκ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2019, σημειώνοντας αύξηση 17,96%, ενώ τα Κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 61,19% ανερχόμενα σε 1,22 εκ. € έναντι 0,75 εκ. € το ίδιο διάστημα του 2019. Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 20,25 εκ. €, σημειώνοντας αύξηση 161,28% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στο εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε 20,05 εκ. €. (εδώ)

 

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το εννεάμηνο του 2020 στα € 90,36 εκ έναντι 95,58 εκ στο αντίστοιχο του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 5,46% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2019. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,83 € εκ. έναντι 5,88 € εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2019, μείωση κατά 17,92%. Ο Όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση ζημίες προ φόρων € (0,95)εκ. το εννεάμηνο του 2020 έναντι κερδών € 0,97 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα κέρδη προ φόρων & τόκων του Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε € 1,42 εκ. έναντι κερδών € 2,68 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, το οποίο συνεπάγεται μείωση κερδών κατά 47,15%. Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 ανέρχεται στα € 67,03 εκ έναντι € 54,18 εκ. του δωδεκαμήνου του 2019, ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 ανέρχονται σε € 19,56 εκ. έναντι € 17,92 εκ. του δωδεκαμήνου του 2019. (εδώ)

 

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις  στο τρίτο τρίμηνο του 2020 της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ανήλθαν σε 7.471.614 ευρώ και 20.999.007 ευρώ, για την περίοδο από 01.01.2020 μέχρι 30.09.2020 έναντι 7.149.735 ευρώ και 23.600.855 ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 321.879 ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο και μείωση κατά  2.601.849 ευρώ αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 933.975 ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 και 1.771.841 ευρώ για την περίοδο 01.01.2020 – 30.09.2020 έναντι 700.209 ευρώ  και 1.962.701 ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2020, ήταν  30.384.642 Ευρώ ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2019, διαμορφώθηκε αντίστοιχα στο ποσόν των 32.075.207 Ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2020, ανήλθαν σε 1.102.085 Ευρώ, έναντι 612.547 Ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2019. Η κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2020 παραμένει αμετάβλητη. (εδώ)

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου και της εταιρίας ΜΟΥΖΑΚΗΣ ανήλθε σε 2.961.681,91 ευρώ, έναντι 3.543.729,10 ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά -16,42% και ο εταιρικός σε 2.961.681,91 ευρώ, έναντι 3.543.729,10 ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά -16,42%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 1.062.138,89 ευρώ, έναντι 473.442,56 ευρώ, αυξημένα κατά 588.696,33 ευρώ ήτοι 124,34% και σε εταιρικό επίπεδο σε 900.596,81 ευρώ, έναντι 325.388,85 ευρώ, αυξημένα κατά 575.207,96 ευρώ ήτοι 176,78%. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 872.964,55 ευρώ, έναντι 270.217,37 ευρώ, αυξημένα κατά 602.747,18 ευρώ ήτοι 223,06% και για την εταιρία σε 711.783,56 ευρώ, έναντι 122.361,35 ευρώ, αυξημένα κατά 589.422,21 ευρώ ήτοι 481,71%. (εδώ)

 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ΑΚΡΙΤΑΣ της περιόδου 01/01/2020 μέχρι 30/09/2020 σωρευτικά παρουσίασε μείωση 21,6%, διαμορφούμενος σε 16.820.637 € από 21.443.637 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνική αγορά εμφανίζει μείωση της τάξης του 15,1% για το 9μήνο, ενώ το Γ' τρίμηνο αυξάνεται κατά 2,9% σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές περιόδους. Τα αποτελέσματα,  κέρδη προ φόρων, τόκων και χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών επενδύσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 448.741 € για την ίδια περίοδο του 2020, έναντι ζημίας 663.022 € πέρσι. Ο συνολικός δανεισμός της AKRITAS δεν εμφάνισε αξιοσημείωτη μεταβολή σε σχέση με την Εξαμηνιαία Περίοδο του 2020. Το μέσο κόστος δανεισμού κυμάνθηκε όπως και τις προηγούμενες περιόδους σε 3,38%. (εδώ)

 

Ο κύκλος εργασιών της του ομίλου ΕΛΒΕ και της εταιρίας αντίστοιχα για το εννεάμηνο 2020 ανήλθε σε 26,4 εκατ. και 11,8 εκατ ευρώ έναντι 20,3 εκατ. και 4,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2019. Τα αποτελέσματα,  κέρδη προ φόρων, τόκων και χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών επενδύσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 4,9 για τον όμιλο εκατ.ευρώ για την ίδια περίοδο του 2020, έναντι 3,2 εκατ. ευρώ πέρσι. Ενώ για την εταιρία σε 3,5 εκατ αντί 1,8 εκατ ευρώ το 2019. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ήταν την 30/9/2020 μόλις 411 χιλ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου, ενώ σε επίπεδο εταιρίας ήταν αρνητικός, ήτοι η εταιρία διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που υπερκαλύπτουν τον δανεισμό της.   Παράλληλα η Εταιρία διατηρούσε στις 30/9/2020 θέσεις σε διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα αξίας 3,15 εκατ. ευρώ  (ομολογίες και αμοιβαία κεφάλαια), για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης. (εδώ)

 

Ο κύκλος εργασιών της ΓΕΚΕ Α.Ε. για το εννεάμηνο 2020 σημείωσε μείωση 77,36% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 2.157.389 ευρώ. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019 οι συνολικές πωλήσεις είχαν διαμορφωθεί σε 9.527.583 ευρώ. Το λειτουργικό αποτέλεσμα της Εταιρίας (EBITDA) «αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων», ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε σε 441.165 ευρώ, έναντι επίσης θετικού ύψους 4.619.732 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων της εταιρίας ανήλθαν σε 60.110.207 ευρώ το εννεάμηνο του 2020 ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι 61.781.940 ευρώ. (εδώ)

 

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ A.E. για το εννεάμηνο 2020 ανήλθε σε 8,51 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο που ήταν 9,09 εκατ. ευρώ. Το λειτουργικό αποτέλεσμα του ομίλου (EBITDA), αυξήθηκε σε 2,58 εκατ. έναντι 2,44 εκατ. την ανάλογη περίοδο πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν στα 1,58 εκατ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περσινή περίοδο που ήταν στα 1,59 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός παραμένει σταθερός σε σχέση με τις 30/6/2020 και ανέρχεται στα 6,77 εκατ.ευρώ. Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020 δεν αναμένεται να συνεχιστεί η καλή πορεία του τρίτου τριμήνου, καθώς το δεύτερο κύμα της αναστολής λειτουργίας της εστίασης , επηρεάζει αρνητικά τις πωλήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, χωρίς ωστόσο να μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση για την επίδραση του τελευταίου τριμήνου στα συνολικά κέρδη της χρήσης. (εδώ)

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ για το εννεάμηνο του 2020 ανήλθε σε 8.358 χιλ. ευρώ, έναντι 13.600 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 38,54% και στη μητρική εταιρεία σε 8.183 χιλ. ευρώ, έναντι 13.319 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 38,56%. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε -1.693 χιλ. ευρώ, έναντι -108 χιλ ευρώ και για την Εταιρεία σε -1.531 χιλ. ευρώ έναντι 108 χιλ ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε -251 χιλ. ευρώ, έναντι 868 χιλ. ευρώ, και σε εταιρικό επίπεδο σε -70 χιλ. ευρώ έναντι 1.010 χιλ ευρώ. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 30/9/2020 ανήλθε σε 10.642 χιλ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα σε 2.266 χιλ ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 3.846 χιλ ευρώ. (εδώ)

 

Κατά το εννεάμηνο του 2020, τα έσοδα της Ιntralot διαμορφώθηκαν στα €266,1 εκατ. Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €45,2 εκατ., ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA στα €40,4 εκατ. Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2020 παρουσιάζονται βελτιωμένα κατά 26,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 9,1% σε ετήσια βάση. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του εννεάμηνου του 2020 ανήλθαν στα €107,2 εκατ. Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €641,6 εκατ., αυξημένος κατά €7,6 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.Οι Καθαρές Επενδύσεις κατά το εννεάμηνο του 2020 ανήλθαν στα €27,7 εκατ., μειωμένες κατά 37,2% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2019. (εδώ)

 

Η INTRALOT, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 9μήνου, ανέφερε πως παραμένει αισιόδοξη ότι μια συμφωνία θα ανακοινωθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα, συμφωνία που θα είναι επωφελής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) του Ομίλου. Σημειώνεται πως στο 9μηνο ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε στα 641,6 εκατ., αυξημένος κατά 7,6 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Περαιτέρω, η διοίκηση ανέφερε πως η μείωση στον κύκλο εργασιών στο 9μηνου οφείλεται, μεταξύ άλλων, λόγω του αντίκτυπου της διακοπής συμβολαίων της Eurobet στη Βουλγαρία από τα μέσα Φεβρουαρίου κι έπειτα, αλλά και από τη μείωση που προέκυψε από τις δραστηριότητές στην Τουρκία. Η διοίκηση εκτίμησε πως οι δραστηριότητες από τις λοταρίες στις ΗΠΑ έχουν αντικαταστήσει τις απώλειες από την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Παράλληλα, εκφράστηκε η αισιοδοξία για την πορεία των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ από όπου προέρχεται πλέον το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου και του EBITDA του Ομίλου. (εδώ)

 

Το εννεάμηνο του 2020, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ, σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο του 2019, σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε διακίνησε συνολικά 50% λιγότερους επιβάτες, 44% λιγότερα Ι.Χ. οχήματα και 8% λιγότερα φορτηγά. Αντίστοιχα, το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2019, το μεταφορικό έργο μειώθηκε κατά 48% στους επιβάτες, κατά 38% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 6% στα φορτηγά. Η μεγάλη πτώση της κίνησης είχε ως απόρροια τη μείωση κατά 30% του κύκλου εργασιών του Ομίλου ο οποίος στο εννεάμηνο του 2020 ανήλθε σε 97,0 εκατ. έναντι 138,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ στο τρίτο τρίμηνο του 2020 ανήλθε σε 41,6 εκατ. έναντι 65,6 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 37%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2020 ανήλθαν σε 7,7 εκατ. έναντι 26,6 εκατ. το εννεάμηνο πέρυσι, ενώ κατά το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 10,0 εκατ. έναντι 23,4 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο της περσινής περιόδου. Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους για το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε ζημιές 8,2 εκατ. έναντι κερδών 10,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2019, ενώ αντίστοιχα, για το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε κέρδη 4,6 εκατ. έναντι 17,5 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.  (εδώ)

 

Η PASAL Development Α.Ε. ανακοίνωσε ότι τα κέρδη του Γ΄ Τριμήνου 2020 μετά από φόρους ανήλθαν σε € 27,6 εκ. έναντι € 7,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 2,02 εκατ., έναντι ζημιών € 450 χιλ. το 2019. Η ενοποιημένη Καθαρή Θέση του Ομίλου ανήλθε σε € 18,2 εκ. έναντι αρνητικής καθαρής θέσης € 19,3 εκ. στις 31.12.2019. Τα έσοδα του Ομίλου, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για το Γ΄ Τρίμηνο ανήλθαν σε € 1,2 εκατ. έναντι € 1,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019.  Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου την 30.09.2020 διαμορφώθηκε σε € 31,7 εκατ. αντί € 31,05 εκατ. την 31.12.2019. Μετά την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων οι τραπεζικές μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας μειώθηκαν σε € 14,6 εκ. (εδώ)

 

Επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €696 εκατ. ανακοίνωσε η ΔΕΗ για το εννεάμηνο 2020. Πρόκειται για αύξηση κατά κατά €599,1 εκατ. από τα €96,9 εκατ. που είχε ανακοινώσει το εννεάμηνο 2019. Παράλληλα, η Επιχειρηση ανακοίνωσε το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο αυξημένης λειτουργικής κερδοφορίας με επαναλαμβανόμενο EBITDA  €238,7 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2020 (από €87,6 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2019). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €46,6 εκατ. από ζημίες €416,8 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2020 έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €32,5 εκατ. Το περιθώριο EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε 19,8% από 2,7% πέρυσι. (εδώ)

 

Κέρδη προ φόρων και τόκων και αποσβέσεων (Ebitda) 926 εκατ. ευρώ προβλέπει το Ambrosia Capital, για την ΔΕΗ το 2020, ενώ δίνει σύσταση αγοράς με τιμή – στόχο τα 8,5 ευρώ, μια άνοδο 36% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών. Η ανάλυση επισημαίνει ότι οι μετοχές της ΔΕΗ θα επωφεληθούν από τις θετικές εξελίξεις σε τρεις κύριους τομείς: την άνοδο του δείκτη ανάπτυξης CAGR κατά 148% κατά την τριετία 2019-2022. Όφελος θα προκύψει από την υποστηρικτική ρευστότητα χάρις τις συλλογές πληρωμών οι οποίες γυρνούν στα επίπεδα πριν το Lockdown, την τιτλοποίηση των 500 εκατ. απαιτήσεων που ξεκίνησε το τέταρτο τρίμηνο, αλλά και την πιθανή πώληση του 49% των μετοχών της εταιρείας διανομής ΔΕΔΔΗΕ. Η μετοχή της ΔΕΗ σύμφωνα με το Abrosia Capital διαπραγματεύεται 5,2 φορές τον Δείκτη  FY-21E/FY-22E EV/EBITDA, υποδεικνύοντας ένα discount 29-35% σε σχέση με τις ανταγωνίστριες εταιρείες. (εδώ)

 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της Lavipharm ανήλθαν σε  9,13 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και  27,39 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι 7,26 εκατ. και  23,43 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά  25,78% και 16,90% αντίστοιχα. Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Lavipharm ανήλθαν σε 1,35 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και 5,72 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι 0,1 εκατ. και 2,85 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Lavipharm  κατά την 30/09/2020 μειώθηκε σε 36,9 εκατ. από 38,0 εκατ. την 31/12/2019. Τα Ίδια Κεφάλαια  του Ομίλου την  30/09/2020 παρουσιάζουν βελτίωση και διαμορφώθηκαν σε 11.626 εκατ. σε σχέση με 14.372 εκατ. την 31/12/2019. (εδώ)

 

Ζημίες της τάξεως των 53,8 εκατ. ευρώ κατέγραψε κατά το φετινό εννεάμηνο ο όμιλος Ελλάκτωρ (και ζημίες 16,3 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο), έναντι ζημίας 24,9 εκατ. ευρώ κατά το περσινό εννεάμηνο, καθώς τα ενοποιημένα έσοδα υποχώρησαν κατά 34% σε 667 εκατ. ευρώ, από 1,01 δισ. ευρώ και ενώ συνεχίστηκαν τα μέτρα αναδιάρθρωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά την «Ακτωρ», θυγατρική στον τομέα της κατασκευής. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) στο φετινό εννεάμηνο διαμορφώνονται σε 136 εκατ. ευρώ, έναντι 151 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, κατά το τρίτο τρίμηνο, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 38% σε ετήσια βάση, καθώς ανήλθαν σε 54 εκατ. ευρώ, από 39 εκατ. ευρώ, κατά το περσινό διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι επιμέρους τομείς δραστηριότητας σημείωσαν βελτίωση κατά το φετινό τρίτο τρίμηνο, παρά την αρνητική επίδραση της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα. (εδώ) Δείτε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου εδώ

 

Τα εμπορικά κέντρα της Lamda Development, The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos, παρουσίασαν μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) το εννεάμηνο 2020 εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Κατά συνέπεια μειώθηκε η λειτουργική κερδοφορία τους (EBITDA) κατά 33% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2019. Η επίπτωση στα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθε σε €10,1 εκατομμύρια. Οι πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν με την εξάπλωση της πανδημίας, συνετέλεσαν στη μείωση, έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2019, τόσο του συνολικού κύκλου εργασιών (-37,2%) όσο και της συνολικής επισκεψιμότητας (-45,5%) των εμπορικών κέντρων. Η καθαρή αξία ενεργητικού προ αναβαλλόμενων φόρων διαμορφώθηκε σε €1.134,5 εκατ.την 30/9/2020, έναντι €1.155,0 εκ. την 31/12/2019. (εδώ)

 

Τα καθαρά κέρδη του OΠΑΠ για το εννεάμηνο διαμορφώθηκαν στα 73,2 εκατ. ευρώ, παρά τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν λόγω του κορονοϊού, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020. Για την ίδια περίοδο, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανήλθαν στα 898,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν στα 207,6 εκατ. ευρώ. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο κος Κάρας (Acting CEO), το δεύτερο lockdown βρίσκει την εταιρεία σε καλύτερη θέση σε σχέση με αυτό της άνοιξης και ότι ο ΟΠΑΠ διαθέτει την ικανότητα να αντιμετωπίσει μελλοντικές προκλήσεις και να επιτύχει θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον κ. Κάρας, το πρόγραμμα αναβάθμισης του εμπορικού δικτύου του OΠΑΠ συνεχίστηκε με σταθερούς ρυθμούς κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020. Συγκεκριμένα, έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής ή ανακαίνισης για 233 καταστήματα. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί κανονικά και στο ερχόμενο διάστημα. (εδώ)

 

Αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας σημείωσε ο Όμιλος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κατά το εννεάμηνο του 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 58,6 εκατ. ευρώ έναντι 40.9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, αυξημένα κατά 43,3%. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 241,4 εκατ. ευρώ έναντι 210,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, αυξημένες κατά 14,6%. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 152,3 εκατ. ευρώ, έναντι 131,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, αυξημένη κατά 15,9%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 70,1 εκατ. ευρώ έναντι 56,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, αυξημένα κατά 24,8%. (εδώ)

 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του γ΄ τριμήνου της χρήσης 2020, καθώς και οι εξελίξεις στη δραστηριότητα της Attica Group, είχαν ως εξής: Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε ευρώ 113,58 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 έναντι ευρώ 162,96 εκατ.την αντίστοιχη περιόδο της χρήσης 2019, ήτοι μείωση σε ποσοστό 30%. Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 36,86 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 έναντι Ευρώ 57,48 εκατ από πέρυσι. Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 12,14 εκατ. ενώ προέκυψαν ζημίες Ευρώ 28,81 εκατ. Για τους επόμενους μήνες του έτους 2020, οι οποίοι αποτελούν και μήνες χαμηλής επιβατικής κίνησης, το μεταφορικό έργο του Ομίλου θα συνεχίσει να επηρεάζεται από την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. (εδώ)

 

Ο Όμιλος Quest το εννεάμηνο 2020 παρουσίασε αύξηση 20,2% σε πωλήσεις, 9,4% σε λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) και 10,1% σε προ φόρων κέρδη (ΕΒΤ).

Υποχώρηση κατά 53,4% σε καθαρά μετά φόρων κέρδη (ΕΑΤ). Παράλληλα, διατήρησε την καλή χρηματοοικονομική του κατάσταση και συνέχισε την υλοποίηση των σχεδιασμένων αναπτυξιακών του επενδύσεων. (εδώ)

 

Ζημιές έναντι κερδών και μείωση κύκλου εργασιών κατέγραψε στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης η Aegean, καθώς η πανδημία του κορονοϊού έπληξε σημαντικά τη δραστηριότητα της εταιρείας. Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους η AEGEAN πραγματοποίησε 49% λιγότερες πτήσεις σε σχέση με το 2019, ενώ η επιβατική κίνηση μειώθηκε κατά 62%. Η μέση πληρότητα πτήσεων διαμορφώθηκε σε 65,7% από 87,7%. Τέλος, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €342,5 εκατ. έναντι €1,031 δισ. το 2019, ενώ μεταφέρθηκαν συνολικά 4,4 εκατ. επιβάτες. Το καθαρό αποτέλεσμα για το εννεάμηνο, μετά από φόρους ανήλθε σε ζημιές ύψους €187,1 εκατ., έναντι κερδών ύψους €77,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. (εδώ) Δείτε το δελτίο τύπου (εδώ)

 

Στο πρώτο τρίμηνο του 2021 θα ολοκληρωθεί η υποχρεωτική δημόσια πρόταση της United για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Forthnet,  σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του διεθνούς τηλεπικοινωνιακού ομίλου. Η United Group, που ελέγχεται πλειοψηφικά από την βρετανική επενδυτική εταιρεία BC Partners, θα ελέγχει μέχρι το τέλος του έτους, μέσω της μετατροπής του ομολογιακού δανείου, περίπου το 85% της Forthnet.  Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως στην περίπτωση που αποκτήσει ποσοστό άνω του 90% μετά τη δημόσια πρόταση θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει μέσω της διαδικασίας του squeeze out και τις μετοχές των άλλων μετόχων, «με βάση τη σχετική νομοθεσία και ρυθμιστικούς κανόνες».

 

Η REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό σχετικά με την πορεία των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της για το εννεάμηνο του 2020 και το τρίτο τρίμηνο της χρήσης. Σημαντική άνοδο κατά 23% κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας REVOIL Α.Ε.Ε.Π. το εννεάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα κλείνοντας στα € 2,38 εκατ. έναντι € 1,94 εκατ. το 2019. Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων της Εταιρίας ανήλθαν στα 543,3 εκατ. λίτρα, έναντι 533,5 εκατ. λίτρα το 2019, εμφανίζοντας αύξηση 1,8% περίπου. Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €7,58 εκατ. τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 έναντι €7,41 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 2,3%. Στο δύσκολο περιβάλλον της πανδημίας με τα περιοριστικά μέτρα και την πτώση του τουρισμού, η Εταιρία συνέχισε να αυξάνει την κερδοφορία της προσθέτοντας ένα ακόμα κερδοφόρο τρίμηνο (+ 710 χιλ. ευρώ) προχωρώντας προς την ολοκλήρωση της χρήσης. Οι πωλούμενοι όγκοι σε καύσιμα κίνησης παρά την περιορισμένη τουριστική δραστηριότητα κινήθηκαν ελαφρώς μειούμενοι (λιγότερο από 2%). (εδώ)

 

Στα 4,47 δισ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Motor Oil στο εννεάμηνο του 2020, έναντι 7 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Παράλληλα, ο Όμιλος κατέγραψε ζημιές μετά από φόρους 106,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 206,37 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2019. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 131,56 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, από κέρδη 289,96 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρίας στις 30/09/2020 ανέρχονται σε € 102.360 και € 53.318 αντίστοιχα (31/12/2019: € 104.913 και € 54.559 αντίστοιχα). (εδώ)

Στα €229 εκατ. διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων της τράπεζας Πειραιώς το 9μηνο του 2020 αν αφαιρεθούν οι προβλέψεις που σχετίζονται με την πανδημία. Συνολικά το αποτέλεσμα προ φόρων ήταν ζημιογόνο κατά €133 εκατ. το 9μηνο 2020 λόγω προβλέψεων Covid-19. Τα βασικά τραπεζικά έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες) μείον τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα, ανήλθαν σε €227εκατ. το 3ο 3μηνο 2020, 15% υψηλότερα ετησίως και 2% τριμηνιαίως, αναδεικνύοντας τις προοπτικές των βασικών λειτουργιών της Τράπεζας. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η Τράπεζα πέτυχε θετικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και το 3ο τρίμηνο 2020. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων από την αρχή του έτους ως τα τέλη Νοεμβρίου 2020 ανήλθαν σε €5,4δισ., ξεπερνώντας ήδη τον ετήσιο στόχο των €5δισ. που είχε τεθεί για το 2020. (εδώ)
Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της Τράπεζας (εδώ)

Η Intertek Group ανακοίνωσε μείωση εσοδων 9,9% στο διάστημα Ιουλίου-Οκτωβρίου, όμως βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης ανθεκτικών οικονομικών επιδόσεων για το σύνολο του έτους. Η εταιρεία δοκιμών και ελέγχου προϊόντων του FTSE 100, ανακοίνωσε ότι για τους τέσσερις μήνες μέχρι τις 31 Οκτωβρίου τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 941 εκατ. στερλίνες (1,25 δισ. δολάρια) σε σχέση με τα 1,04 δισ. στερλίνες πριν από ένα χρόνο. Σε σταθερό νόμισμα, τα έσοδα μειώθηκαν 6,2% για την περίοδο. Τα έσοδα από προϊόντα και εμπόριο -που φέρνουν το 93% των κερδών του ομίλου- ανέκαμψαν στην περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου σε όλες τις περιοχές.Η Intertek δήλωσε πως για το 2020 αναμένει μεσαία μονοψήφια πτώση στα συγκρίσιμα έσοδα σε σταθερό νόμισμα στη μονάδα προϊόντων, μείωση του περιθωρίου, και το καθαρό χρέος να είναι χαμηλότερο από ό,τι το 2019 και στα 570-590 εκατ. στερλίνες -προ εξαγορών και συγχωνεύσεων. (εδώ)

H επιβολή περιορισμών στην κίνηση και την παραγωγή σε βασικές χώρες προορισμού των εξαγωγών και η αναπόφευκτη ύφεση διεθνώς επηρέασαν αρνητικά τη ζήτηση και τις φορτώσεις σύμφωνα με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων εννεαμήνου της ElvalHalcor. Παρά τη θετική επίδραση των θερινών μηνών λόγω του ανοίγματος της αγοράς επήλθε μείωση των όγκων κατά 5,4% για το εννεάμηνο. Αντίστοιχα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε κάμψη της τάξης του 6,2% και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 90,9 εκ. ευρώ έναντι 118,9 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τέλος, η μείωση των όγκων πωλήσεων και των τιμών των μετάλλων επηρέασε και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας που διαμορφωθήκαν σε 24,1 εκ. ευρώ έναντι 42,5 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019. (εδώ)

Μείωση πωλήσεων κατά 36,8% εμφάνισε η Frigoglass στο γ’ τρίμηνο σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς οι συνέπειες της πανδημίας παρέμειναν αισθητές σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται, παρά τη σχετική βελτίωση που καταγράφηκε σε σχέση με την κατά 55% μείωση του β’ τριμήνου. Με βάση τα στοιχεία, το μικτό κέρδος (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) μειώθηκε κατά 48,3%, στα 12,7 εκατ. ευρώ και τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) μειώθηκαν κατά 24,1% σε 7,3 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA μειώθηκε κατά 60,8% στα 6,3 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο και το περιθώριο EBITDA υποχώρησε στο 10,3%, από 16,6% πέρυσι.  Οι ζημίες της ανήλθαν σε 7,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,6 εκατ. ευρώ πέρυσι και επηρεάστηκαν από τις δαπάνες απομείωσης που σχετίζονται με τη δραστηριότητα στη Νότια Αφρική και το κόστος αναδιάρθρωσης ύψους 0,2 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις υπαλλήλων. Με βάση τις προβλέψεις τα αποτελέσματα του έτους αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά. Συγκεκριμένα το τέταρτο τρίμηνο του 2020, η συγκριτική βάση είναι υψηλή, καθώς τα περσινά αποτελέσματα ενισχύθηκαν από μία μεγάλη παραγγελία ενός πελάτη του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης. (εδώ)

Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου 2020, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 2.765 χιλ. έναντι € 2.100 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 32%, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα.  Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα του εννεαμήνου 2020 επηρεάστηκαν από μειώσεις ενοικίων συνολικού ύψους € 509 χιλ. λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας COVID -19. (εδώ)

Κοντά στα επίπεδα των 313 εκατ. του 2019 θα διαμορφωθούν τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) της MYTILINEOS φέτος, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ο οικονομικός διευθυντής της εταιρίας, Γιάννης Καλαφατάς. Για το 2021 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο. Η MYTILINEOS στοχεύει να αυξήσει τη συνολική παραγωγή αλουμινίου της κατά 33% σε 250.000 τόνους το ερχόμενο έτος, σε σχέση με την παραγωγή του 2019, με ένα 25% σχεδόν να προέρχεται από την ανακύκλωση αλουμινίου. Ωστόσο, τα έσοδα του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου εκτιμάται ότι θα αυξηθούν περισσότερο από 40% από το 2022 και μετά . (εδώ)

Στα 253,73 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Πλαστικά Θράκης σημειώνοντας αύξηση 10,1% από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019 όταν ο κύκλος εργασιών είχε διαμορφωθεί στα 230,49 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 105% στα 52,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 54,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 113%. Σημαντική ήταν και η μείωση του Καθαρού Δανεισμού κατά € 43.282 χιλ. σε σχέση με 83.528 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019, ήτοι ποσοστιαία μείωση 51,8%. Σημειώνεται ότι, στις 31.12.2019 η τιμή του δείκτη ήταν 2,91 ενώ στις 30.09.2019 ανήλθε σε 3,04. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30.09.2020 ανήλθε σε 165.050 χιλ. ευρώ σε σχέση με 146.349 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019. (εδώ)

Διαφοροποιήσεις διόλου ευκαταφρόνητες παρουσιάζουν τα στοιχεία που περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου της ΝΙΚΑΣ που έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό της Deloitte σε σχέση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο.  από τις οικονομικές καταστάσεις της Νίκας έχει παραλειφθεί αυτό που αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο επιπλέον ταμειακής διευκόλυνσης 1,5 εκ ευρώ. Αυτό ουσιαστικά συνιστά παράβαση των προβλέψεων των ΔΛΠ 10 και 34. Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, γίνονται με τίμημα ή αντάλλαγμα, το οποίο είναι ανάλογο με εκείνο που θα πραγματοποιείται, εάν η συναλλαγή γινόταν με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά το χρόνο πραγματοποίησης της συναλλαγής και ιδίως ανάλογο με το τίμημα ή αντάλλαγμα που συμφωνεί η Εταιρία, όταν συναλλάσσεται με οποιονδήποτε τρίτο. Ωστόσο από το ενημερωτικό δελτίο προκύπτει ότι οι ταμειακές διευκολύνσεις της Νίκας από τον όμιλο Chipita γίνονται χωρίς συμβάσεις δανεισμού αλλά και χωρίς επιτόκιο γεγονός που σημαίνει ότι δεν ισχύουν τα περί συναλλαγών με βάση τους κανόνες της αγοράς. (εδώ)

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text