Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 224 | Η συμπεριφορά των "φθηνών" μετοχών - Και η δυνατότητα εκμετάλλευσής τους

Η συμπεριφορά των "φθηνών" μετοχών - Και η δυνατότητα εκμετάλλευσής τους

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Η συμπεριφορά των "φθηνών" μετοχών - Και η δυνατότητα εκμετάλλευσής τους

Στην παρούσα μελέτη, θέλουμε να εξετάσουμε τη συμπεριφορά των μετοχών χαμηλής ή -σπανιότερα- μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις διαχρονικά, ανάλογα με τη φάση που διανύει η χρηματιστηριακή αγορά.

Η διαχρονικά μεγάλη διακύμανση αυτών των μετοχών, οι οποίες συνήθως διαπραγματεύονται με χαμηλή τιμή (σε νομισματικούς όρους) είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο και οφείλεται στην τάση των επενδυτών (κυρίως ιδιωτών με χαρτοφυλάκια σχετικά μικρής αξίας) να προτιμούν τις μετοχές αυτής της κατηγορίας, αφού η μικρή τους τιμή, επιτρέπει την αγορά μεγαλύτερου αριθμού μετοχών, κάτι που δημιουργεί την “ψευδαίσθηση” της διατήρησης ενός “μεγάλου” χαρτοφυλακίου σε αριθμό μετοχών.

Η αυξημένη ζήτηση που γνωρίζουν οι μετοχές αυτές κατά τη διάρκεια ανοδικών φάσεων και μαζικής εισόδου ιδιωτών επενδυτών στην αγορά, προκαλεί μία ταχεία άνοδο των τιμών τους, εξέλιξη που, εάν διατηρηθεί επί μακρόν, μπορεί να δημιουργήσει ένα “αυτοτροφοδοτούμενο” φαινόμενο ανόδου. Μεγάλο ρόλο στην παραπάνω εξέλιξη παίζει και το γεγονός ότι, συνήθως, οι μετοχές αυτές είναι χαμηλής εμπορευσιμότητας και συνεπώς, μία μικρή μεταβολή στη ζήτηση, μπορεί να προκαλέσει μία μεγαλύτερη μεταβολή της τιμής.

Αυτή τη συμπεριφορά, αυτής της κατηγορίας των μετοχών, θα πρέπει να τη συνδέσουμε και με τη συμπεριφορά των διοικήσεων, αλλά και τη δομή λειτουργίας (χαλαρή εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης κλπ) των εταιριών αυτών, αλλά και της μεγάλης μεταβλητότητας των οικονομικών αποτελεσμάτων που συχνά εμφανίζουν οι μικρές σε μέγεθος εταιρίες.
Βεβαίως, τα ίδια φαινόμενα λειτουργούν προς την αντίθετη κατεύθυνση στις πτωτικές φάσεις της αγοράς. Η αυξημένη προσφορά, με δεδομένη τη χαμηλή εμπορευσιμότητα των μετοχών αυτών, προκαλεί μεγαλύτερη και ταχύτερη πτώση της τιμής, η οποία, σε κάποιο χρονικό σημείο, φτάνει να διαπραγματεύεται σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα.
Με βάση τα παραπάνω, αλλά και τη ζωντανή εμπειρία από χρηματιστηριακούς “κύκλους” και διακυμάνσεις τριών δεκαετιών -και πολύ μεγαλύτερη μέσα από τη μελέτη της ιστορικής πορείας του Χρηματιστηρίου- καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, η παραπάνω συμπεριφορά αυτής της κατηγορίας των μετοχών, μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης, ανάλογα με τη φάση που, κάθε φορά, διανύει η χρηματιστηριακή αγορά.
Στο ζήτημα αυτό έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν, ενώ έχουμε πραγματοποιήσει και δημοσιεύσει αρκετές μελέτες πάνω στις διαχρονικές μεταβολές του επιπέδου των τιμών των μετοχών, κάτι που, όπως έχουμε επισημάνει σε παλαιότερα άρθρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πρόδρομος δείκτης για τη διάγνωση της φάσης που κάθε φορά βρίσκεται η χρηματιστηριακή αγορά, αλλά και την πρόβλεψη της εξέλιξής της. (δείτε εδώ).
Στοιχεία μελέτης
Εξετάζουμε τη συμπεριφορά των μετοχών μικρής τιμής διαπραγμάτευσης και κεφαλαιοποίησης (το όριο της οποίας, στην παρούσα μελέτη ορίζουμε στα € 2,00). Στην αγγλοσαξωνική βιβλιογραφία, αυτές οι μετοχές ονομάζονται και ως “penny stocks”.
Αναζητούμε τα “ακραία σημεία” των μετοχών αυτών για την 20ετή περίοδο 2000 έως 2020. Δηλαδή, ξεκινούμε από το “υψηλό σημείο” του ανοδικού κύκλου 1998-2000 και καλύπτουμε την ανοδική φάση της περιόδου 2003-2007, όλη την πτωτική φάση 2009-2016 και το πρώτο μέρος της περιόδου ανάκαμψης (2016 έως σήμερα). Λόγω του ότι, για διάφορους λόγους, ο αριθμός των μετοχών σε μία εταιρία συχνά μεταβάλλεται και συνεπώς η σύγκριση δε μπορεί να γίνει με βάση την τιμή των μετοχών, τα “ακραία σημεία” εντοπίζονται με βάση την κεφαλαιοποίηση των μετοχών (αριθμός μετοχών επί τη συγκεκριμένη τιμή), η οποία βέβαια, στην περίπτωση απουσίας άλλων κατηγοριών μετοχών, συμπίπτει και με την κεφαλαιοποίηση των εταιριών.
Εάν, σε κάποια εταιρία, κατά το εξεταζόμενο διάστημα, έχει υπάρξει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς μεταβολή του αριθμού των μετοχών γι’ αυτή την αιτία, τότε αυτό θα πρέπει να εξεταστεί και να συνεκτιμηθεί σε μεμονωμένη βάση, δηλαδή στην εξέταση της κάθε εταιρίας ατομικά. Η μελέτη αυτή, στα πλαίσια μίας απλής και ολιγοσέλιδης δημοσίευσης, απλά θέλει να παρουσιάσει το φαινόμενο και να εντοπίσει το μέγεθος των παρελθουσών μεταβολών και όχι να εξετάσει την κάθε εταιρία ξεχωριστά.
Ως βάση σύγκρισης όλων των ευρημάτων μας, θεωρούμε την τιμή των μετοχών της 4ης Ιανουαρίου 2020. Για εξέταση, επιλέχτηκαν οι μετοχές που η τιμή τους, κατά την ημερομηνία αυτή, ήταν € 2,00 ή μικρότερη.
Η μελέτη βασίστηκε στις τιμές του τέλους έτους (31η Δεκεμβρίου) κάθε έτους της περιόδου 2000 έως 2020, κάθε μετοχής και στην κεφαλαιοποίηση που σχηματιζόταν κατά την ημερομηνία αυτή. Για τα συγκριτικά στοιχεία της μελέτης, χρησιμοποιήσαμε τέσσερις “ακραίες τιμές”.
α) Την υψηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα παραπάνω περιγραφόμενα, η οποία σχηματίζει και την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση.
β) Τη δεύτερη υψηλότερη τιμή της περιόδου, σύμφωνα με τα παραπάνω περιγραφόμενα.
γ) Τη χαμηλότερη  τιμή της περιόδου, η οποία σχηματίζει και τη χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση της περιόδου.
δ) Τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή της περιόδου.
Εξέταση των δεδομένων
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία:
α) Συγκρίνουμε τη σημερινή κεφαλαιοποίηση σε σχέση με την ανώτερη κεφαλαιοποίηση της περιόδου 2000 - 2020. Με αυτό βλέπουμε το μέγεθος της διαφοράς μεταξύ των δύο περιόδων. Με βάση μια παράδοση στο χρηματιστηριακό χώρο που αναφέρει ότι “οι μετοχές δε ξεχνούν τις παλαιότερες τιμές τους”, η διαφορά αυτή μας δείχνει και το μέγεθος της θεωρητικής δυνητικής μεταβολής της μετοχής. Βεβαίως, όπως θα επισημάνουμε και παρακάτω, τα στοιχεία αυτά αποτελούν απλά “εμπειρικές ενδείξεις” και όχι αναγκαίες καταστάσεις που κάποια στιγμή στο μέλλον θα πραγματοποιηθούν ή θα επιβεβαιωθούν.
β) Συγκρίνουμε τη σημερινή κεφαλαιοποίηση με την κατώτερη κεφαλαιοποίηση της εξεταζόμενης περιόδου. Αυτό, μπορεί να υποτεθεί ότι μας δείχνει το “πόσο έχει η μετοχή ανατιμηθεί από τα χαμηλά της”. Θα ήταν χρήσιμο να συγκρίνουμε τη σχέση αυτή με το “πόσο έχει ο Γενικός Δείκτης ανατιμηθεί από τα χαμηλά του” (υπενθυμίζουμε ότι, το χαμηλότερο σημείο της περιόδου 2000 - 2020 για τον Γενικό Δείκτη ήταν οι 440 μονάδες της 11/2/2016).
γ) Υπολογίζουμε την απόσταση του “υψηλού” της περιόδου, σε σχέση με το “χαμηλό” της περιόδου. Αυτό μας δείχνει το μέγεθος της διακύμανσης στην τιμή της μετοχής κατά τη διάρκεια αυτής της 20ετούς περιόδου και βέβαια, με τον τρόπο αυτόν, ενδεχομένως να υποδηλώνει και μια δυνητική διακύμανση της μετοχής μέσα στο χρόνο.
Τί αναζητούμε;
Αναζητούμε τη “δυνητική άνοδο” που θα μπορούσαν να έχουν, σε μία μελλοντική ανοδική φάση της αγοράς, οι εταιρίες εκείνες που, είναι “φθηνές” στην τιμή. Το “φθηνές”, το έχουμε ορίσει ως κάτω από € 2,00 αν και, κατά την άποψή μας, οι μετοχές με τιμή κάτω του € 1,00 ή ακόμη και των € 0,50, σε μία ανοδική αγορά, έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες “έντονων” διακυμάνσεων.
Αν, με βάση τα όσα έχουμε γράψει κατά διαστήματα, η ελληνική αγορά κινηθεί προς μία έντονα ανοδική φάση στα επόμενα χρόνια (τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπάρξει, τις έχουμε εξετάσει στο παρελθόν) και εφόσον οι συγκεκριμένες εταιρίες εξακολουθούν να υφίστανται και να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο, είναι πιθανό, να υπάρξει μία φάση “έξαρσης και χρηματιστηριακού παραλογισμού” (ας μην ανησυχούμε, το φαινόμενο αυτό συνοδεύει κάθε φορά μία έντονη ανοδική φάση της αγοράς), ώστε αυτές οι “φθηνές” μετοχές, αυτών των εταιριών να ανατιμηθούν πολύ περισσότερο από την ανατίμηση της ευρύτερης αγοράς (Γενικού Δείκτη), ή άλλων “καλών” εταιριών (blue chips).
Όπως αναφέραμε, το κυρίως ζητούμενο είναι, οι εταιρίες αυτές, να εξακολουθούν να υφίστανται. Αυτό δεν είναι εύκολο να το διαβεβαιώσει κάποιος. Μπορεί απλά να κάνει υποθέσεις, με βάση τα μέχρι στιγμής υπάρχοντα στοιχεία.
Αν μία εταιρία κατορθώσει να επιβιώσει μέχρι την άνοδο, τότε, όπως έχει συμβεί και σε άλλες φάσεις, κάποια “σενάρια” αισιοδοξίας θα μεταδοθούν στην αγορά, άσχετα του εάν αυτά ευσταθούν ή όχι και αυτό, ενδεχομένως να πυροδοτήσει ενδιαφέρον από το επενδυτικό κοινό, το οποίο, έως τότε, θα έχει αυξηθεί σημαντικά σε αριθμό.
Οι κίνδυνοι
Αυτού του είδους οι “αναλύσεις” της αγοράς δε βασίζονται σε χρηματοοικονομικά επιστημονικά κριτήρια. Βασίζονται πάνω σε ιστορικές εμπειρίες απ’ όλο το κόσμο, σε εμπειρικές μελέτες και στην ανάλυση φαινομένων “μαζικής ψυχολογίας”.
Είναι σαφές ότι, η προσέγγιση της αγοράς με βάση τέτοιες μεθόδους εμπεριέχει κινδύνους.

Βέβαια, σήμερα, οι κίνδυνοι αυτοί είναι μειωμένοι αφού, το μεγάλο “ξεκαθάρισμα” της αγοράς από τις αδύναμες εταιρίες έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά τη δεκαετία που πέρασε, ενώ, η λειτουργία του Χρηματιστηρίου, μέσα από τη θέσπιση των κατηγοριών της “επιτήρησης” και της “αναστολής διαπραγμάτευσης”, βοηθά τους επενδυτές να εντοπίζουν και να αξιολογούν τον κίνδυνο, καλύτερα και πιο αποτελεσματικά σε σχέση με το παρελθόν.
Ο πίνακας των πιθανοτήτων
Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των εξεταζόμενων εταιριών, δεν είναι δυνατό να υπάρξει ή να καταγραφεί, ακόμη και στοιχειώδης χρηματοοικονομική ανάλυση βιωσιμότητας για τις αναφερόμενες εταιρίες. Μία πρώτη προσπάθεια για την επισήμανση των προοπτικών ενός τμήματος από τις μετοχές αυτές (τις μετοχές που τότε βρίσκονταν στην κατηγορία “επιτήρησης”) είχε γίνει στο τεύχος 220. Σας προτρέπουμε να ανατρέξετε στο τεύχος αυτό για την ενημέρωσή σας. Επίσης, σας προτρέπουμε να δείτε τα συνοπτικά διαχρονικά οικονομικά στοιχεία της κάθε εταιρίας που συγκεντρώνουμε και έχουμε επεξεργαστεί (δείτε εδώ). Θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε μία αρκετά ικανοποιητική εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης της κάθε εταιρίας.
Από την πλευρά μας, στον παράπλευρο πίνακα, αναφέρουμε επιγραμματικά, με τη χρήση “ποσοστών των πιθανοτήτων επιβίωσης”, με βάση αποκλειστικά τη δική μας υποκειμενική κρίση, το πώς αξιολογούμε, εμείς, τις πιθανότητες επιβίωσης της κάθε εταιρίας, ώστε να μπορεί να υφίσταται στα πλαίσια της επόμενης 5ετίας. Οπωσδήποτε, αυτή η “μη επιστημονική”, αλλά πρακτική αξιολόγηση, λαμβάνει υπόψη της διαθέσιμα μέχρι σήμερα στοιχεία και μόνον.
Στον πίνακα που ακολουθεί, θα βρείτε στοιχεία για 84 εταιρίες, που αφορούν: α) την τιμή και την κεφαλαιοποίηση της μετοχής στις 4/1/2020), β) τις δύο ανώτερες κεφαλαιοποιήσεις που πέτυχε, σε τέλος έτους, κατά τη διάρκεια 2000-2020 και γ) τις δύο χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις που κατέγραψε στην ίδια περίοδο. Τέλος, καταγράφουμε την εκτίμησή μας για το εάν η εταιρία θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο κατά την επόμενη 5ετία, καθώς και σύνδεσμο από σελίδες του eurocapital.gr, με περισσότερα στοιχεία για την εταιρία.

Δείτε τον πίνακα σε περιβάλλον φύλλου εργασίας εδώ.

Δείτε τον πίνακα σε πλήρη ανάπτυξη με όλα τα στοιχεία εδώ.

 

Βεβαίως, κατά τη ροή των επόμενων τευχών, θα ασχολούμαστε τακτικότερα με τις εταιρίες αυτές, αναθεωρώντας, εάν απαιτείται, τη θεώρησή μας.

Επεξεργασία ιστορικών στοιχείων: Ηλίας Ορφανόπουλος

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: