Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Σαράντης: Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών στο προσωπικό

Σαράντης: Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών στο προσωπικό

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Σαράντης: Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών στο προσωπικό

Στις 24/02/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ», από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, λόγω της πανδημίας και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 119 μέτοχοι εκπροσωπούντες 55.175.076 μετοχές, ήτοι ποσοστό 82,3% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας). Ως εκ τούτου η συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης.

1. Αποφάσισε την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 21 του καταστατικού της Εταιρείας ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μετόχου με ηλεκτρονικά μέσα, όπως με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλο ισοδύναμο μέσο.

2. Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη παραγράφου 3 σχετικά με τη δυνατότητα καταβολής αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

3. Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018. Η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

4. Αποφάσισε την δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018, με σκοπό την επιβράβευση, προσέλκυση και διακράτηση ικανών προσώπων από την αγορά (π.χ sign-on bonus, bonus επίτευξης συγκεκριμένων στόχων κλπ). Η άνω παροχή θεωρείται οικειοθελής, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρίας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα. Επιπλέον, η άνω παροχή θα είναι ευθυγραμμισμένη με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση και ισχύει για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει τα κριτήρια για την χορήγηση της άνω παροχής, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες τους και οποιονδήποτε άλλο σχετικό όρο για την υλοποίηση των ανωτέρω.

5. Αποφάσισε την τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας (stock option) με την προσθήκη επτά (7) νέων σειρών δηλαδή της 60ης έως και της 66ης σειράς με λήξεις ανά 6μηνο από 15/06/2022 έως 15/06/2025. Σημειώνεται ότι η ισχύς του Κανονισμού του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας (stock option) λήγει στις 30/06/2025. Ως Τιμή Εξάσκησης που είναι πληρωτέα για την απόκτηση κάθε μετοχής κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος από τον δικαιούχο του, ορίστηκε το ποσό των 2,00 € (δύο ευρώ) ή η ισότιμη αξία που θα προκύψει, από τυχόν αναπροσαρμογή της αξίας της μετοχής, στο χρονικό διάστημα από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραχωρήσει με απόφασή του τα σχετικά δικαιώματα μέχρι τον χρόνο εξάσκησης του δικαιώματος, λόγω αποκοπής ενσωματωμένων δικαιωμάτων (π.χ. διανομή μερίσματος, αύξηση κεφαλαίου, split μετοχής κ.λ.π). Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τον χρόνο εξάσκησης η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας υπερβαίνει τα 2,00 € (δύο ευρώ) ως τιμή εξάσκησης ορίζεται η ονομαστική αξία της μετοχής.

 

Δείτε την ανακοίνωση της εταιρίας εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text