Αρχική | Διάφορα | Εισηγμένες Εταιρίες | Forthnet: Αποφάσεις του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, κεφαλαίου έως και ευρώ 99.087.466,50

Forthnet: Αποφάσεις του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, κεφαλαίου έως και ευρώ 99.087.466,50

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Forthnet: Αποφάσεις του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, κεφαλαίου έως και ευρώ 99.087.466,50

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, κεφαλαίου έως και Ευρώ 99.087.466,50 με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μια (στο εξής το «Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο»), εκδόσεως της Εταιρείας

Σε συνέχεια της από 23.03.2021 Πρόσκλησης σε συνδυασμό με την από 24.03.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας σχετικά με τη σύγκληση συνέλευσης των Ομολογιούχων Δανειστών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας και την από 02.04.2021 ανακοίνωσής της, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι την 7 η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εκδότριας και συγκεκριμένα στο Υποκατάστημα Παλλήνης, προέκταση οδού Μάνης, Τ.Κ. 15351, Κάντζα Αττικής, η Επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε δυνάμει του από 13.09.2016 Προγράμματος για την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών σύμφωνα με το Ν. 3156/2003, το οποίο ισχύει ως έχει τροποποιηθεί κατόπιν της από 27.05.2020 απόφασης της Συνέλευσης Ομολογιούχων και της από 05.06.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας.

Στην εν λόγω Επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων, η οποία, σύμφωνα με τον όρο 6.2.4 του Προγράμματος του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, βρίσκεται σε απαρτία οιοδήποτε και εάν είναι το κατ’ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του ανεξόφλητου υπολοίπου του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, Ομολογιούχοι Δανειστές εκπροσωπούντες συνολικά 2.199 ομολογίες, οι οποίοι ομόφωνα υπερψήφισαν το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα η Επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών, ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του όρου 3.4. του Προγράμματος του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, περί του δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής της Εκδότριας, με την προσθήκη περίπτωσης β) ως εξής (η «Τροποποίηση»):

«α) Η Εκδότρια διατηρεί το δικαίωμα της πρόωρης, ολικής ή μερικής, αποπληρωμής σε κάθε ετήσια επέτειο της Ημερομηνίας Έκδοσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης ενημέρωσης των Ομολογιούχων, του Πληρεξουσίου Καταβολών, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και του Χ.Α. με δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την πρόωρη αποπληρωμή και γνωστοποίησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση πρόωρης μερικής αποπληρωμής του ΜΟΔ, η πρόωρη αποπληρωμή θα αφορά ποσό που αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό Μετατρέψιμων Ομολογιών ο οποίος θα κατανέμεται μεταξύ των Ομολογιούχων κατά τον λόγο συμμετοχής της στο ΜΟΔ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Μετατρέψιμων Ομολογιών της ή περισσοτέρων Ομολογιούχων που πρόκειται να προπληρωθούν μερικώς είναι μη ακέραιος, η μερική πρόωρη αποπληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από στρογγυλοποίηση των μεγαλυτέρων κλασματικών δικαιωμάτων στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό μέχρι συμπληρώσεως του συνολικού αριθμού των Μετατρέψιμων Ομολογιών που θα αποπληρωθούν κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη σχετική απόφαση της Εκδότριας. Στην περίπτωση της ως άνω πρόωρης αποπληρωμής, η Εκδότρια θα αποδίδει στους Ομολογιούχους, πέραν του κεφαλαίου και της Απόδοσης που αντιστοιχεί στις Μετατρέψιμες Ομολογίες που προπληρώνει, και τους αναλογούντες δεδουλευμένους τόκους επί αυτών από την τελευταία Ημερομηνία Εκτοκισμού μέχρι την ημερομηνία που πραγματοποιείται η πρόωρη αποπληρωμή. Στην πρόωρη αποπληρωμή θα συμμετέχουν οι Ομολογιούχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο ομολογιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. την ημερομηνία της οικείας ετήσιας επετείου από την Ημερομηνία Έκδοσης υπό την προϋπόθεση μη άσκησης του Δικαιώματος Μετατροπής, ως ορίζεται κατωτέρω.

β) Ειδικά ορίζεται ότι, στην περίπτωση που είτε επίκειται η έναρξη διαδικασιών άσκησης δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών της εταιρείας κατ’ άρθρο 27 του Ν.3461/2006 ή/και για τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εκδότριας από το Χ.Α., είτε έχουν ξεκινήσει οποιεσδήποτε τέτοιες διαδικασίες, η Εκδότρια διατηρεί το δικαίωμα της πρόωρης ολικής αποπληρωμής οποτεδήποτε, ακόμη και πριν την εκάστοτε ετήσια επέτειο της Ημερομηνίας Έκδοσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης ενημέρωσης των Ομολογιούχων, του Πληρεξουσίου Καταβολών, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και του Χ.Α. με δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την πρόωρη αποπληρωμή και γνωστοποίησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

Στην περίπτωση αυτή, η Εκδότρια, θα αποδίδει στους Ομολογιούχους, πέραν του κεφαλαίου και της Απόδοσης που αντιστοιχεί στις Μετατρέψιμες Ομολογίες που προπληρώνει, και τους αναλογούντες δεδουλευμένους τόκους επί αυτών από την τελευταία Ημερομηνία Εκτοκισμού μέχρι την αμέσως επόμενη ετήσια επέτειο της Ημερομηνίας Έκδοσης. Στην κατά τα ανωτέρω πρόωρη αποπληρωμή θα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Ομολογιούχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο ομολογιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. την ημερομηνία άσκησης από την Εκδότρια του δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής, που θα προκύπτει από την οικεία ανακοίνωση αυτής στο Χ.Α. και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. Η άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής από την Εκδότρια επιφέρει αυτοδικαίως την κατάργηση του δικαιώματος μετατροπής του Μετατρέψιμων Ομολογιών.»

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text