Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Προχωρά σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 6,54 εκατ. με συμψηφισμό ζημιών

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Προχωρά σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 6,54 εκατ. με συμψηφισμό ζημιών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Προχωρά σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 6,54 εκατ. με συμψηφισμό ζημιών

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 28/04/2021 και στην οποία παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 68,24% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποφασίστηκε με απαρτία 68,24% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,17% η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά έξι εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσια ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (6.540.801,64) ευρώ, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών αυτής. Η μείωση θα γίνει δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ (28.438.268) μετοχών της εταιρείας κατά είκοσι τρία λεπτά (0,23) ευρώ ανά μετοχή. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (1.990.678,76€) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα οκτώ (28.438.268) κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ης καθεμίας επτά λεπτών του ευρώ (0,07€) .

2. Εγκρίθηκε με απαρτία 68,24% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,17% η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

• ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ του Γεωργίου και της Ελπινίκης,

• ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ του Στυλιανού, και της Αγγελικής

• ΜΑΡΙΟΣ ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ του Ευγένιου και της Χρύσας

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ του Γεωργίου και της Ασπασίας,

• ΠΛΑΤΩΝ ΝΙΑΔΗΣ του Δημητρίου και της Αναστασίας – Πηνελόπης

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Μάριο Μενεξιάδη του Ευγένιου, Παναγιώτη Ευθυμιάδη του Γεωργίου και Πλάτωνα Νιάδη του Δημητρίου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

• ΠΛΑΤΩΝ ΝΙΑΔΗΣ του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

• ΜΑΡΙΟΣ ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ του Ευγενίου και της Χρύσας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Μάριος Μενεξιάδης εξελέγηως πρόεδρος της Επιτροπής.

3. Αποφασίστηκε με απαρτία 68,24% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

4. Εγκρίθηκε με απαρτία 68,24% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,17% η πολιτική αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

5. Εγκρίθηκε με απαρτία 68,24% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,17% η πολιτική καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6. Παρασχέθηκε με απαρτία 68,24% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

 

Πηγή: athexgroup.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text