Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | APLHA BANK: Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2021, ανθεκτική λειτουργική επίδοση με κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων αυξημένο κατά 2,1% σε ετήσια βάση

APLHA BANK: Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2021, ανθεκτική λειτουργική επίδοση με κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων αυξημένο κατά 2,1% σε ετήσια βάση

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
APLHA BANK: Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2021, ανθεκτική λειτουργική επίδοση με κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων αυξημένο κατά 2,1% σε ετήσια βάση

Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2021: Ανθεκτική λειτουργική επίδοση με Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξημένο κατά 2,1% σε ετήσια βάση Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους Ευρώ -282,2 εκατ. λόγω πρόσθετων ζημιών απομείωσης για την αύξηση της περιμέτρου του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων προς πώληση

Κύριες Εξελίξεις

Αυξημένη τραπεζική δραστηριότητα το α΄ τρίμηνο 2021

- Η Τράπεζα συνέχισε να στηρίζει την ελληνική οικονομία με νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ύψους Ευρώ 1,1 δισ. το α΄ τρίμηνο 2021.

- Οι εισροές καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της υψηλότερου ρυθμού αποταμίευσης των νοικοκυριών.

- Ανθεκτική παρέμεινε η επίδοση των Εσόδων από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 84,3 εκατ., έναντι Ευρώ 83,8 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας.

Τα Κύρια Λειτουργικά αποτελέσματα καταγράφουν σημαντική επίδοση

- To α’ τρίμηνο 2021, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων1 ανήλθε σε Ευρώ 236,6 εκατ., αυξημένο κατά 16,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της λειτουργικής επίδοσης και της αύξησης της αποδοτικότητας.

- Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθε σε Ευρώ 399,6 εκατ., κυρίως λόγω της σημαντικά υψηλότερης συνεισφοράς του κόστους χρηματοδότησης. Κατά το α’ τρίμηνο 2021, το Καθαρό Έσοδο Τόκων επωφελήθηκε κατά περίπου Ευρώ 36 εκατ. από την εφαρμογή του αρνητικού επιτοκίου -1% που χορήγησε η ΕΚΤ λόγω της επίτευξης του στόχου που σχετίζεται με το TLTRO-III για την περίοδο από τον Ιούνιο 2020 έως τον Μάρτιο 2021.

- Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 5,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε Ευρώ 258,4 εκατ., λόγω της μείωσης τόσο των Δαπανών Προσωπικού, όσο και των Γενικών Διοικητικών Εξόδων. To α’ τρίμηνο 2021, τα Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 418,4 εκατ., ως αποτέλεσμα Ευρώ 160,1 εκατ.2 εκτάκτων εξόδων περιόδου σχετιζόμενων με έξοδα αναδιάρθρωσης και λοιπών εκτάκτων δαπανών.

- Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 60,9 εκατ. έναντι Ευρώ 429,7 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2020, κατά το οποίο είχαν επωφεληθεί λόγω της ανταλλαγής μέρους των υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), ως αποτέλεσμα την καταγραφή κερδών ύψους Ευρώ 171 εκατ. καθώς επιπλέον κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

- Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 137,5 εκατ. έναντι Ευρώ 537,1 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των έκτακτων εξόδων της περιόδου καθώς και της μείωσης των χρηματοοικονομικών εσόδων.

- Οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων το α’ τρίμηνο 2021, ανήλθαν σε Ευρώ 390,6 εκατ., εκ των οποίων τα Ευρώ 317 εκατ. σχετίζονται με τις μη οργανικές ενέργειες διαχείρισης των Καθυστερήσεων με την πλειοψηφία να αποδίδεται στην αύξηση της περιμέτρου των συναλλαγών σχετιζόμενων με το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Κύπρο («Project Sky»).

- Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ -282,2 εκατ. έναντι Ευρώ -29,7 εκατ. το α’ τρίμηνο 2020

Κεφαλαιακή Eπάρκεια – Ρευστότητα και Διαχείριση των Καθυστερήσεων

- Ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 18,3%, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 16% στο τέλος Μαρτίου 2021.

- Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τον Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις να ανέρχεται σε 90% στο τέλος Μαρτίου 2021 έναντι 95% το προηγούμενο έτος, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 143%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου.

- Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αυξήθηκε σε Ευρώ 12,9 δισ. Έναντι Ευρώ 3,9 δισ. το α’ τρίμηνο, το οποίο αντιστοιχεί σε 18% του Συνολικού Ενεργητικού, επιτρέποντας τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης ως αποτέλεσμα των ευνοϊκότερων όρων χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος TLTRO ΙΙΙ, συνεισφέροντας σημαντικά στο Καθαρό Έσοδο Τόκων.

- Στο τέλος Μαρτίου 2021, οι Δείκτες1 Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και Καθυστερήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 24%, και 13%, αντίστοιχα.

- Ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανέρχεται σε 53%, ενώ στην Ελλάδα σε 48%. Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 87%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 130%