Αρχική | Διάφορα | Εισηγμένες Εταιρίες | Ιντερτεκ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης.

Ιντερτεκ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης.

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Ιντερτεκ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης.

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεως του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 9ης Ιουνίου 2021, καλεί  τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» (η «Εταιρεία») σε Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ., στο Ελληνικό Αττικής, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας οδός Αφροδίτης αρ. 24 & Ριζούντος. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 6η Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο τόπο.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, συνιστά στους Μετόχους να μη συμμετέχουν με φυσική παρουσία στη Γενική Συνέλευση και ενημερώνει τους Μετόχους ότι είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης στην έδρα της, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη Συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, (τηλ. +30.210.9692363) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Ggrammatikoglou@intertech.gr. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020  και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών κατά την έννοια του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2020.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 Ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 7ο: Παρουσίαση Έκθεσης Πεπραγμένων της  Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020.

ΘΕΜΑ 8ο: Επικαιροποίηση της Πολιτικής Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατων στελεχών της Εταιρείας

 

Για περισσότερα πατήστε εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text