Αρχική | Διάφορα | Εισηγμένες Εταιρίες | Άνοιξε το βιβλίο για το Additional Tier 1 300 - 400 εκατ. της Πειραιώς - Στόχος για επιτόκιο πέριξ του 8%

Άνοιξε το βιβλίο για το Additional Tier 1 300 - 400 εκατ. της Πειραιώς - Στόχος για επιτόκιο πέριξ του 8%

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Άνοιξε το βιβλίο για το Additional Tier 1 300 - 400 εκατ. της Πειραιώς - Στόχος για επιτόκιο πέριξ του 8%

Η έκδοση έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον από τους ξένους δεδομένου ότι έχει μεγάλη απόδοση σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς τίτλους.

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς για το ομόλογο Additional Tier 1, ύψους 300 - 400 εκατ. ευρώ με το αρχικό εύρος του επιτοκίου να διαμορφώνεται μεταξύ 9 -9,25%.

Σύμφωνα με ορισμένες ενδείξεις η Τράπεζα πιθανότατα θα επιχειρήσει να αντλήσει περισσότερα από 300-400 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες από επενδυτές στόχος της Τράπεζας είναι το επιτόκιο να διαμορφωθεί κάτω από 8,25%.

Η έκδοση έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον από τους ξένους δεδομένου ότι έχει μεγάλη απόδοση σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς τίτλους.

Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Goldman Sachs – UBS.

Στόχος η κεφαλαιακή ενίσχυση

Στις εκδόσεις των ομολόγων τα Additional Tier 1 διαθέτουν το υψηλότερο κόστος της έκδοσης, μετά τα Senior Preferred, Senior Non preferred και Tier II.

Ωστόσο, κάθε τράπεζα σταθμίζει τι θέλει να επιτύχει κάθε φορά.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έκανε λόγο για ομόλογο, ύψους 600 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση εντάσσεται στο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης, αλλά και στην οδηγία MREL.

Πως βλέπουν Moody's και Standard & Poor's την έκδοση Additional Tier 1 της Πειραιώς

Την αξιολόγηση Ca(hyb) έδωσε ο οίκος Moody's στην έκδοση Additional Tier 1 της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ η Standard & Poor's επιβεβαίωσε την αξιολόγηση CCC- για την έκδοση.

H Αιτιολόγηση της Moody's

Στο πλαίσιο του σχεδίου αύξησης κεφαλαίου, η Piraeus Financial Holdings βρίσκεται στη διαδικασία αύξησης έως και 600 εκατ. ευρώ μέσω τίτλων ΑΤ1, η οποία θα αυξήσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAR -capital adequacy ratio) κατά περίπου 140 μονάδες βάσης σε περίπου pro-forma 18,9% συμπεριλαμβανομένων άλλων πρόσθετων μη αραιωτικών κεφαλαιακών ενεργειών, υπενθυμίζει η Moody's.

Αυτό συγκρίνεται τον CAR ύψους 14,2% που αναφέρθηκε στα τέλη Μαρτίου 2021.

Η έκδοση θα είναι αυτόνομη, όχι μέρος του προγράμματος EMTN, και πρόκειται για ένα διαρκές μέσου με δυνατότητα κλήσης για τον εκδότη μετά από 5,5 χρόνια.

Οι τίτλοι AT1 είναι συμβατικοί τίτλοι μη βιωσιμότητας.

Σε πιθανή περίπτωση εξυγίανσης της τράπεζας κατατάσσονται ανώτεροι μόνο σε κατώτερες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των κοινών μετοχών και των κοινών ιδίων κεφαλαίων της κατηγορίας 1.

Τα κουπόνια ακυρώνονται σε μη σωρευτική βάση κατά τη διακριτική ευχέρεια της τράπεζας και σε υποχρεωτική βάση υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας διανεμήσιμων κεφαλαίων και της παραβίασης των εφαρμοστέων κανονιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της έκδοσης και με βάση την ανάλυση Advanced Loss Given Failure (LGF), η Moody's δίνει αξιολόγηση Ca (hyb), ήτοι δύο βαθμίδες χαμηλότερα από την βασική αξιολόγηση caa2 της Τράπεζας.

Αυτό λαμβάνει υπόψη τους αυξημένους πιστωτικούς κινδύνους που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο μειωμένης τάξης χρεών, δεδομένου του σχετικά χαμηλού μαξιλαριού που διατίθεται για την απορρόφηση ζημιών προτού οι πιστωτές AT1 επηρεαστούν σε ένα σενάριο resolution.

Πρόβλεψη αξιολογήσεων

Η θετική προοπτική της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης των τίτλων της Piraeus Financial Holdings αντικατοπτρίζει την άποψη της Moody's ότι υπάρχει καλή πιθανότητα να αναβαθμιστεί η βασική αξιολόγηση κατά τους επόμενους 12-18 μήνες, εξαρτώμενη από τη σταδιακή εφαρμογή του σχεδίου της τράπεζας να βελτιώσει τη φερεγγυότητα.

Αυτό θα ασκούσε επίσης πίεση προς τα πάνω στην αξιολόγηση AT1.

Τι θα κρίνει την αξιολόγηση

Η ανοδική πίεση στις αξιολογήσεις της Τράπεζας Πειραιώς θα μπορούσε να προκύψει από την αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα και όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η βελτίωση των χρηματοοικονομικών θεμελιωδών στοιχείων της τράπεζας, που προήλθε από την τρέχουσα αναδιοργάνωση και τις τιτλοποιήσεις NPE, πραγματοποιείται και είναι βιώσιμη.

Επίσης, οι απτές βελτιώσεις στη βασική κερδοφορία και το κεφάλαιο της τράπεζας μέσω των δράσεων ενίσχυσης κεφαλαίου που σχεδιάστηκαν για το 2021 θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά την BCA της, η οποία με τη σειρά της θα ωφελούσε επίσης όλες τις αξιολογήσεις.

Ταυτόχρονα, οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη δομή της τράπεζας μέσω της αύξησης του χρέους senior ή μειωμένης εξασφάλισης, θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει αναβαθμίσεις αξιολόγησης.

Οι αξιολογήσεις καταθέσεων της Πειραιώς θα μπορούσαν να υποβαθμιστούν σε περίπτωση σημαντικής αρνητικής επίδρασης στην εγχώρια κατανάλωση και την οικονομική δραστηριότητα λόγω της πανδημίας, στο βαθμό που θα επιδεινώσει σημαντικά την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων της και τις βασικές χρηματοοικονομικές αρχές.

Επιπλέον, οι αξιολογήσεις καταθέσεων θα μπορούσαν να υποβαθμιστούν εάν η κρατική αξιολόγηση και το μακροοικονομικό προφίλ για την Ελλάδα υποβαθμιστούν ή σε περίπτωση που η τράπεζα δεν είναι σε θέση να μειώσει περαιτέρω το απόθεμα NPEs έως το 2022.

Standard & Poor’s: Αξιολόγηση με CCC- των ομολογιών Additional Tier 1 της Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς θα επιχειρήσει την πρώτη έκδοση ομολογιών Additional Tier I, μειωμένης εξασφάλισης, στο πλαίσιο της προσπάθειας πλήρους εξυγίανσης του ισολογισμού της και της περαιτέρω κεφαλαιακής της ενίσχυσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P Global Ratings επιβεβαίωσε την αξιολόγηση CCC- για την έκδοση.

Η βαθμολογία αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο κινδύνου αθέτησης των Additional Tier I.

Αντίθετα με τα ομόλογα υψηλής εξασφάλισης (senior bonds), η S&P διατυπώνει ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει παράλειψη πληρωμής του κουπονιού AT1, χωρίς μάλιστα να έχει προκύψει κάποια προηγούμενη σχετική αναστάτωση.

Σε ό,τι αφορά τους όρους και τις συνθήκες, η Πειραιώς θα μπορούσε να αθετήσει την πληρωμή του κουπονιού σε περίπτωση που υπάρξει ανάλογη οδηγία από την αρμόδια εποπτική αρχή.

Η αναστολή πληρωμής είναι υποχρεωτική αν το ποσό των διανεμήσιμων αντικειμένων δεν επαρκεί για την κάλυψη των πληρωμών άλλων κουπονιών ή εάν η τράπεζα δεν συμμορφώνεται με τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις φερεγγυότητας (solvency).

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης, ο υψηλότερος κίνδυνος αθέτησης απορρέει από τα σχετικά περιορισμένα κεφάλαια της Πειραιώς σε σύγκριση με τις απαιτήσεις της κανονιστικής αρχής.

Όπως αναμένεται, η τράπεζα θα διατηρήσει ένα μάξιμουμ διανεμόμενο buffer για το 2021 - διαμορφώθηκε στις 165 μονάδες βάσης (bps) στα τέλη του 2020 και κοντά στα 300 bps στα τέλη Μαρτίου 2021.

Η Πειραιώς έχει αθετήσει πληρωμές

Για να δικαιολογήσει την επιφύλαξή της, η S&P υπενθυμίζει την αθέτηση πληρωμών εν σχέσει με το κουπόνι ομολογιών (CoCo) ύψους 2 δισεκ. ευρώ δύο φορές τα τελευταία τρία χρόνια, με αποτέλεσμα τα CoCo να μετατραπούν σε μετοχές.

Για αυτούς τους λόγους, ο οίκος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος αθέτησης των AT1 είναι σύμφωνος με την αξιολόγηση «CCC +».

 

Πηγή: bankingnews.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text