Αρχική | Διάφορα | Εισηγμένες Εταιρίες | REDS: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης 01.06.2021

REDS: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης 01.06.2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
REDS: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης 01.06.2021

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 07ης Ιουνίου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 01η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., η οποία στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της Εταιρείας και γενικά του κοινού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, αποφάσισε, κατ΄ εφαρμογη5 της παραγρα5 φου 3 του α5 ρθρου 120 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, η Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και η τυχόν Επαναληπτική της να διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 125 του Νόμου 4548/2018, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2020, μετά της Ετήσιας Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018. Απαλλαγή των ορκωτώνελεγκτών για την εταιρική χρήση 2020.

3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

5. Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.

6. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 3 παρ. 3 Ν.4706/2020).

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 112 του N. 4548/2018 για τη χρήση 2020.

 

Δείτε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text