Αρχική | Οικονομία | Ελληνική Οικονομία | Φοροαπαλλαγές 150 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό εταιρειών

Φοροαπαλλαγές 150 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό εταιρειών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Φοροαπαλλαγές 150 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό εταιρειών

Φορολογική απαλλαγή για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους, καθώς και την απόκτηση νέων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις μέσω του καθεστώτος  «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τον υφιστάμενο κύκλο του καθεστώτος θα είναι ενεργή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ενώ οι φοροαπαλλαγές μπορούν να αξιοποιηθούν εντός διαστήματος μεταξύ 5 και 15 ετών. Το συνολικό ποσό που προγραμματίζεται να διατεθεί για τις συγκεκριμένες ενισχύσεις ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ.

Το καθεστώς απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα.

Συγκεκριμένα:

Για μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 ευρώ.

Για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό 250.000 ευρώ.

Για μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 150.000 ευρώ.

Για πολύ μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 100.000 ευρώ.

Για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν από την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Οι δικαιούχες επιχειρήσεις

Χρήση του καθεστώτος μπορούν να κάνουν επίσης δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις καθώς και οι θυγατρικές τους, εφόσον δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού, δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών και δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό και αξιοποιείται από τον δικαιούχο σε ετήσια βάση έως 20% της συνολικής ενίσχυσης για διάστημα από 5 έως 15 φορολογικά έτη.

Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, με μέγιστο ύψος ενίσχυσης τα 5 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, τα 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και τα 20 εκατ. ευρώ ανά όμιλο.

Υπογραμμίζεται ότι στις ενισχυόμενες δαπάνες περιλαμβάνονται όσες σχετίζονται με την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν αρχική επένδυση.

Το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται για το συγκεκριμένο καθεστώς διενεργείται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α’ 265). Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται ως εξής:

 

Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και 3 εκατ. ευρώ, τα οποία υλοποιούνται μέσα στα όρια της κάθε Περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της χώρας. Ειδικά για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου.

Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους άνω των 3 εκατ. ευρώ, τα οποία υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας - Θράκης).

Για όλα τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:

α) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων.

β) Η αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

αα) Η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της.

ββ) Η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου που δεν σχετίζεται με τον πωλητή. Όταν ένα μέλος της οικογένειας ή ένας υπάλληλος του αρχικού ιδιοκτήτη αναλαμβάνει μια μικρή επιχείρηση, δεν ισχύει ο όρος ότι τα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να αγοράζονται από τρίτους που δεν σχετίζονται με τον αγοραστή.

γγ) Η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

δδ) Στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες.

εε) Η αγορά πραγματοποιείται από μικρομεσαία επιχείρηση.

γ) Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων των οποίων αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.

δ) Η αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι θέσεων δεν ενισχύεται.

 

Σταμάτης Ζησίμου

Πηγή: euro2day.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text