Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Διαβάσαμε | Διαβάσαμε - Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Διαβάσαμε - Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Διαβάσαμε - Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Σε καθοδικό ράλι βρίσκεται το ελληνικό δεκαετές ομόλογο η οποία απόδοση όχι μόνον έχει ξεπεράσει από πέρσι το ψυχολογικό φράγμα του 1% αλλά και συνεχίζει να «χτυπάει» αλλεπάλληλα χαμηλά ρεκόρ τον Ιούλιο. Εν μέσω θέρους και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ευνοεί ευρύτερα την αγορά ομολόγων το ελληνικό δεκαετές κυμαίνεται γύρω στο 0,60% από το 0,9% στις αρχές Ιουλίου, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν διατήρηση του εν λόγω κλίματος για όλο το καλοκαίρι και τα νεότερα να έρχονται από Σεπτέμβριο. Μετά από μία επιτυχημένη σεζόν εκδόσεων ομολόγων, η Ελλάδα δίνει ραντεβού με τις αγορές από το φθινόπωρο και οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή άντληση 1-2 δισ. Ευρώ, όπου και ο ετήσιος προγραμματισμός ενδεχομένως να ανέλθει στα συνολικά 14-15 δισ. ευρώ. (εδώ)

Σημαντικές αντοχές επέδειξε η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2020 και στις αρχές του 2021, παρά τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα εξαιτίας της πανδημίας. Αυτό αναφέρει σε της έκθεση η DBRS, τονίζοντας ωστόσο ότι το μέλλον της αγοράς θα κριθεί από την ικανότητα της χώρας να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να εφαρμόσει πολιτικές που θα οδηγήσουν σε αύξηση των εισοδημάτων, προσελκύοντας παράλληλα ξένες επενδύσεις.Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η ανθεκτικότητα της ελληνικής αγοράς ακινήτων το 2020 ήταν αξιοσημείωτη, παρά τις αντίξοες συνθήκες. Μετά από σωρευτική άνοδο της τάξης του 9,2% την περίοδο 2018-19, η αύξηση των τιμών στα οικιστικά ακίνητα περιορίστηκε το 2020 εξαιτίας των περιορισμών στα ταξίδια και άλλων μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία, όμως και πάλι στο σύνολο του έτους διαμορφώθηκε στο +4,6%.(εδώ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα ύψους 130 εκατ. ευρώ για τη στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το ξέσπασμα του κορονοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν.Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. Το μέτρο θα είναι ανοικτό σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς (εκτός από τους τομείς της οικονομικής και της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής), οι οποίες παρουσίασαν επιχειρηματική διακοπή τον Απρίλιο του 2021 λόγω της εκδήλωσης κορονοϊού. Στο πλαίσιο του καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και θα αποτελείται από ένα σταθερό ποσό τουλάχιστον 500 ευρώ και μέγιστο 4.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των υπαλλήλων και την περιοχή. (εδώ)

Στις 27/07/2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε, το πληροφοριακό δελτίο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης την οποία η εταιρία με την επωνυμία «BELTERRA INVESTMENTS LTD» είχε απευθύνει προς τους μετόχους της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας € 3,00 έκαστη τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα. Κατά την ημερομηνία της παρούσας, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται σε € 30.240.000 και διαιρείται σε 10.080.000 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 3,00 η καθεμία, οι οποίες διαπραγματεύονται στον κλάδο «Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υπηρεσίες Μεταφορών» της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. (εδώ)

Η εταιρία PREMIA γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εν μέρει με εισφορές σε είδος και εν μέρει με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης €1,44 ανά νέα μετοχή, με αποκλεισμό  του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 που αποφασίστηκε με τις από 03.06.2021 και 07.07.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, με βάση την εξουσία που του παρασχέθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 19.05.2021, που ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την πλήρη κάλυψη των 52.083.331 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης με την εισφορά στην Εταιρία περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας €27.484.787 και με την άντληση κεφαλαίων ποσού €47.515.213,44 (ήτοι αθροιστικά €75.000.000,44 ). (εδώ)

Ανακοινώνεται από την εταιρία Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.06.2021 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 12.320.640 Ευρώ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 Ευρώ σε 0,75 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,45 ανά μετοχή. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 20.534.400 Ευρώ, διαιρούμενο σε 27.379.200 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,75 Ευρώ.(εδώ)

Η ΕΛΓΕΚΑ ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 28.07.2021 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,24 η καθεμία που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, όπως αποφασίστηκε με την από 11.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας σε συνδυασμό με την από 23.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας  Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 27.07.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 28.561.077 Νέων Μετοχών. (εδώ)

Οι συμφωνίες για τα τιμολόγια στις οποίες κατέληξε πρόσφατα η ΔΕΗ με τις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως η Mytilineos, ο όμιλος Βιοχάλκο και ο Τιτάνας δεν αφορούν στενά μόνο τα εμπλεκόμενα μέρη. Σηματοδοτούν το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Είναι το τέλος μιας εποχής, η αρχή απεξάρτησης της ελληνικής βιομηχανίας από τη ΔΕΗ, της στήριξης στα δικά της πόδια και μια γενικότερη αλλαγή σελίδας παντού. Όσο για την δημόσια επιχείρηση, λογικά το 2024, θα τη βρει να έχει πετύχει το στόχο μείωσης του μεριδίου της στην λιανική στο 50%, κάτι για το οποίο της ασκεί συχνά κριτική η Κομισιόν. Η ενέργεια που πουλάει σήμερα στην αγορά αντιστοιχεί σε περίπου 64 τεραβατώρες, εκ των οποίων οι 5 αφορούν στην ενεργοβόρα βιομηχανία. Εφόσον η τελευταία αναζητήσει, όπως διαφαίνεται, αλλού λύσεις, το σημερινό 64% μερίδιο της ΔΕΗ, θα πέσει κοντά στο 50%. Η συμφωνία στην οποία κατέληξε στα μέσα Ιουνίου με την Mytilineos για τα νέα τιμολόγια ρεύματος Υψηλής Τάσης που αφορούν την ηλεκτροδότηση της Αλουμίνιον της Ελλάδος, λειτούργησε ως «οδηγός», ήταν στην ουσία η αρχή αυτής της νέας σελίδας. (εδώ)

 

Η PREMIA ανακοινώνει ότι την 28 Ιουλίου 2021 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 52.083.331 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε εν μέρει με εισφορές σε είδος και εν μέρει με καταβολή μετρητών, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με τις από 03.06.2021 και 07.07.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, με βάση την εξουσία που του παρασχέθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 19.05.2021. Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν με εισφορά περιουσιακών στοιχείων και με καταβολή μετρητών, μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,εφαρμοζόμενων μιας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1129 ή/και άλλων εξαιρέσεων του κατά περίπτωση εφαρμοστέου εθνικού δικαίου. (εδώ)

 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ανακοινώνει την τροποποίηση της επωνυμίας της κατά 100% θυγατρικής Ηλεκτροπαραγωγή Σουσακίου Μονοπρόσωπη Α.Ε. Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Motor Oil Renewable Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε. Στη MORE θα συγκεντρωθούν οι δραστηριότητες του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. που δεν σχετίζονται με τη διύλιση αργού και την εμπορία & διανομή προϊόντων πετρελαίου. Ενδεικτικά: οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ηλεκτροπαραγωγή, ο πλωτός τερματικός σταθμός επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου - FSRU, η παροχή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας & φυσικού αερίου.(εδώ)

 

Η ΕΧΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16.06.2021, ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 4.224.360,00 Ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07 Ευρώ (από 0,49 Ευρώ σε 0,42 Ευρώ) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους. Την Τετάρτη 30.06.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2573001, η υπ' αριθ. 73027/30.06.2021 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας, συνεπεία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. (εδώ)

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της PREMIA PROPERTIES, συνολικής αξίας €75.000.000, εν μέρει με εισφορά σε είδος και εν μέρει με καταβολή μετρητών, με την έκδοση συνολικά 52.083.331 νέων μετοχών, σε τιμή διάθεσης €1,44 ανά νέα μετοχή. Ειδικότερα, €27,5 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν με εισφορές σε είδος. Οι υπόλοιπες νέες μετοχές ποσού €47,5 εκατ. ευρώ διατέθηκαν σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές με καταβολή μετρητών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο τμήμα της συνδυασμένης προσφοράς που αφορούσε την καταβολή μετρητών, σημειώθηκε υπερκάλυψη κατά 1,36 φορές. Μετά την ΑΜΚ τα ποσοστά των βασικών μετόχων διαμορφώθηκαν ως εξής: Sterner Stenhus Greece AB 40,87%, Νequiter Invest AB 10,70%, ΝΟΕ Μεταλλικαί Κατασκευαί ΑΕ 7,86% και Elias Tsiklos Holdings 1,95%. Το συνολικό ποσοστό του επενδυτικού κοινού (<5%) ανέρχεται σε 21,4%. (εδώ)

 

Η ΒΑΡΑΓΚΗΣ ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την 28.7.2021 η ΕτήσιαΤακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της Εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που προέβλεπε η από 30.6.2021 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και μη Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (περίοδος από 1.1 – 31.12.2020) μετά των επ’αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020. Υποβολή στην Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους. Υιοθέτηση μέτρων για τη διαχείριση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. (εδώ)

 

Ολοκληρώνεται η συναλλαγή μέσω της οποίας εισέρχονται στο χαρτοφυλάκιό της Ideal νέες εταιρίες, αλλά και νέοι μέτοχοι και management, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έδωσε το «πράσινο φως» στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου.Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου του Ομίλου Ideal, ολοκληρώνοντας έτσι την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε εγκρίνει στις 17 Ιουνίου 2021 η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Συγκεκριμένα, μετά τη λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ideal εξελίσσεται σε εισηγμένη εταιρία συμμετοχών με επένδυση σε τρεις διαφορετικούς κλάδους: την πληροφορική και την ψηφιακή οικονομία, τις συσκευασίες και την παραγωγή ειδικών αναψυκτικών, αυτών που λέμε premium mixers & tonics. Οι εταιρίες του Ομίλου, αντίστοιχα, είναι η Ideal Electronics, η ADACOM, η Astir Vitogiannis και η Three Cents. (εδώ)

 

Bullish παραμένει η HSBC για τις προοπτικές των ελληνικών μετοχών, όπως σημειώνει σε νέα της έκθεση, τονίζοντας πως αναμένεται να δεχτούν σημαντική ώθηση από την ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και τις πολύ ελκυστικές αποτιμήσεις, διατηρώντας έτσι την overweight στάση της. Πιο αναλυτικά, όπως τονίζει η βρετανική τράπεζα, η ισχυρή κυκλική ανάκαμψη, οι φθηνές αποτιμήσεις αλλά και οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών οι οποίες και αποτελούν βασικό μοχλό της στάσης της, συνθέτουν ένα ισχυρό story για το ελληνικό Χρηματιστήριο και για αυτόν τον λόγο τηρεί θετική στάση για την επενδυτική περίπτωση των ελληνικών μετοχών. Η ελληνική οικονομία έχει ανακάμψει έντονα, όπως σημειώνει, παρά την επιβράδυνση που έχει σημειωθεί στο μέτωπο του τουρισμού. Η HSBC αναθεώρησε πρόσφατα την αύξηση του ΑΕΠ φέτος από 2,2% σε 4,5%, ωστόσο επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανάκαμψης στον τουρισμό είναι πιθανό να καταγραφεί την επόμενη χρονιά παρά φέτος, οπότε συνεχίζει να εκτιμά ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα είναι ακόμη ταχύτερη το 2022, τοποθετώντας την στο 5,5%.(εδώ)

Σύσταση «overweight» για τις μετοχές των τριών εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών δίνει η JPMorgan, με τον αμερικανικό οίκο να σημειώνει ότι οι προοπτικές για τον κλάδο έχουν μετατοπιστεί αισθητά προς τα πάνω, καθώς συνέχισαν και εν μέσω πανδημίας τις προσπάθειές τους για την εξυγίανση των ισολογισμών τους από τον υψηλό όγκο NPEs (που μειώθηκαν κατά 17 δισ. ευρώ περίπου, ή κατά το 1/4 προ πανδημίας).Σε αυτό το πλαίσιο, για του τίτλους των ελληνικών τραπεζών JP Morgan θέτει τιμές στόχους: Για την Alpha Bank στο +40% και στα 1,5 ευρώ.Για την Eurobank στο +42% και στα 1,10 ευρώ. Για την Εθνική Τράπεζα στο +46% και στα 3,3 ευρώ.Για την Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί ουδέτερη σύσταση και με την τιμή στόχο να παραμένει στα 1,9 ευρώ. Σύμφωνα με την JP Morgan, οι τράπεζες διαπραγματεύονται με δείκτη P/TBV στο 0,43x  για το 2022 ή με discount 40% σε σύγκριση με άλλες τράπεζες της ζώνης του ευρώ. (εδώ)

Επιβεβαίωση για τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας αλλά και για την αναβαθμισμένη εταιρική διακυβέρνηση της Alpha Bank αποτελεί η  συμμετοχή της στον χρηματιστηριακό δείκτη αειφορίας Financial Times Stock  Exchange4Good Index Series, για ακόμη μία χρονιά. Η επίδοση της Alpha Bank βρίσκεται σαφώς πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου, τόσο  όσον αφορά στο συνολικό ESG Rating, όσο και στις επιμέρους βαθμολογίες των υποκατηγοριών (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση). Συνολικά, η Τράπεζα διατήρησε τη  διαχρονικά υψηλή της επίδοση, παρουσιάζοντας περαιτέρω βελτίωση σε σχέση με το 2020,  στον τομέα της Κοινωνίας.Ο εν λόγω Δείκτης περιλαμβάνει εισηγμένες εταιρίες σε αναδυόμενες αγορές με θετική  οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοση. Η ορθή εταιρική διακυβέρνηση, οι  βιώσιμες πρακτικές περιβαλλοντικής ανάπτυξης και οι υπεύθυνες δράσεις για την  κοινωνία, αποδεικνύουν ότι παράλληλα με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Τράπεζα  διαθέτει υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. (εδώ)

Σε πολυετή υψηλά διαμορφώθηκε η εμπιστοσύνη μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών στην Ιταλία τον Ιούλιο, καθώς η κυβέρνηση συνέχισε σταθερά να χαλαρώνει τους περιορισμούς για τον κορονοϊό.Η στατιστική υπηρεσία Istat ανακοίνωσε ότι ο δείκτης μεταποιητικής εμπιστοσύνης ενισχύθηκε αυτόν τον μήνα στις 115,7 από τις 114,8 μονάδες τον Ιούνιο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2005, που άρχισε η καταγραφή των στοιχείων.Τα στοιχεία διαμορφώθηκαν υψηλότερα των συγκλινουσών εκτιμήσεων για 115,4 μονάδες. Ο σύνθετος δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις 116,3 μονάδες τον Ιούλιο έναντι των 112,8 μονάδων τον Ιούνιο, και αποτελεί επίσης ιστορικό-ρεκόρ. (εδώ)

Η επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Gita Gopinath δήλωσε ότι οι μετρήσεις υψηλού πληθωρισμού είναι κυρίως ένα φαινόμενο στις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει το επόμενο έτος, όπως μεταδίδει το Reuters. "Το επόμενο έτος, αυτό που θα μας ανησυχούσε, θα ήταν αν βλέπαμε τις μεσοπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες να αποσταθεροποιούνται", δήλωσε η Gopinath μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου για το οικονομικό outlook του ΔΝΤ. "Εάν κινηθούν με διάρκεια μακριά από τον στόχο του 2% της Federal Reserve και απομακρύνονται με τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί, αυτό θα αποτελούσε λόγο ανησυχίας", δήλωσε.  (εδώ)

Την πρόβλεψή του για ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας κατά 6% φέτος διατήρησε το ΔΝΤ, ενώ παράλληλα αναβαθμίζοντας τις προοπτικές για τις ΗΠA και άλλες πλούσιες οικονομίες. Στον αντίποδα το Ταμείο αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για μία σειρά αναπτυσσόμενων χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την έξαρση των κρουσμάτων του κορονοϊού. (εδώ)

Ενισχύθηκε περαιτέρω τον Ιούλιο η εμπιστοσύνη των Αμερικανών παρά την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της μετάλλαξης Δέλτα του κορονοϊού σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας.Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board σκαρφάλωσε σε υψηλό 16 μηνών στις 129,1 μονάδες από την αναθεωρημένη μέτρηση των 128,9 μονάδων τον Ιούνιο. (εδώ)

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε καλύτερα του αναμενόμενου κέρδη β΄ τριμήνου παρά την πτώση στα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική και κάποια μη αναμενόμενα κόστη, σύμφωνα με τα στοιχεία τριμήνου. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 692 εκατ. ευρώ, έναντι των ζημιών 77 εκατ. ευρώ πριν από έναν χρόνο. Τα στοιχεία ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών για κέρδη 372 εκατ. Ευρώ. Επίσης, η τράπεζα αποφάσισε να εγκαταλείψει έναν βασικό της στόχο - αυτόν για τη μείωση του κόστους στα 16,7 δισ. ευρώ μέχρι το 2022. Μεγάλο μέρος της ανοδικής πορείας της τράπεζας, βασίστηκε στην επενδυτική τράπεζα της Deutsche Bank, του μεγαλύτερου τμήματος δημιουργίας εσόδων του ομίλου, που βοήθησε ώστε η τράπεζα να καταγράψει μικρά κέρδη για το 2020, τα πρώτα μετά πέντε χρόνια ζημιών. (εδώ)

Σταθερή ανάκαμψη, αν και με εμπόδια, προέβλεψε ότι θα σημειώσει η οικονομία της Βρετανίας, ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπόρις Τζόνσον, επικαλούμενος ως ένδειξη την αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούνιο.«Βλέπουμε να αυξάνονται οι θέσεις εργασίας και νομίζω ότι και για τον υπόλοιπο χρόνο θα υπάρχουν ακόμη εμπόδια στον δρόμο, αλλά θεωρώ ότι θα έχουμε μια σταθερή οικονομική ανάκαμψη», δήλωσε ο Τζόνσον στον ραδιοφωνικό σταθμό LBC.Ο Βρετανός πρωθυπουργός συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν να βγάζουν συμπεράσματα από την μείωση των κρουσμάτων κορωνοϊού στη χώρα την τελευταία εβδομάδα, εξηγώντας ότι είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί αν πρόκειται για κάτι οριστικό. (εδώ)

Η Barclays ξεπέρασε τις εκτιμήσεις με τα κέρδη β' τριμήνου και αύξησε τις αποδόσεις για τους μετόχους, με τις μονάδες επενδυτικής τραπεζικής και μετοχών να συγκεντρώνουν μεγάλα ρεκόρ. Η τράπεζα ανακοίνωσε προ φόρων κέρδη 5 δισ. στερλινών για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, σημαντικά υψηλότερα από τα 4,1 δισ. στερλίνες που προέβλεπαν οι αναλυτές, ενώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο είχε ανακοινώσει προ φόρων κέρδη 1,3 δισ. στερλινών. Το β’ τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,1 δισ. στερλίνες από 90 εκατ. στερλίνες το β’ τρίμηνο του 2020, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν πως θα αυξηθούν στα 1,7 δισ. στερλίνες. (εδώ)

Το πιο πρόσφατο πρόβλημα που έχει προκύψει, σύμφωνα με την Washington Post, έχει να κάνει με την «έκρηξη» της πανδημίας σε μια σειρά ασιατικές χώρες που αποτελούν αναντικατάστατους κρίκους για την ομαλή τροφοδοσία και λειτουργία της αμερικανικής αγοράς. Έκρηξη» που οδηγεί σε νέα περιοριστικά μέτρα, τόσο στις μονάδες παραγωγής όσο και στα λιμάνια. Όσοι δε πιστεύουν ότι το φαινόμενο αυτό είναι παροδικό και θα εξαφανιστεί με το τέλος της πανδημίας ή, έστω, λίγο μετά από αυτό, πρέπει μάλλον να το ξανασκεφτούν. Όχι απλώς επειδή το τέλος ίσως αργήσει ακόμη να έρθει, αλλά διότι οι αναταράξεις που έχουν προκληθεί στο παγκόσμιο εμπόριο και τις εφοδιαστικές αλυσίδες ενδέχεται να μην επιτρέψουν ποτέ την επιστροφή στα παλιά. (εδώ)

Τα υψηλότερα κέρδη στην ιστορία της, που μετράει 45 χρόνια ζωής, εμφάνισε η Apple το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου. Στο ίδιο διάστημα η Alphabet, μητρική της Google, είδε τα δικά της κέρδη να διπλασιάζονται και η Microsoft τις πωλήσεις του λογισμικού της να απογειώνονται. Οι τρεις εταιρίες, που εμφανίζουν αθροιστικά κεφαλαιοποίηση 6 τρισ. δολαρίων, παρήγαγαν συνολικά στο τρίμηνο κέρδη ύψους 57 δισ. δολ ή 620 εκατ. δολαρίων την ημέρα. Η Apple εμφάνισε κέρδη ύψους 21,7 δισ. δολαρίων, καθώς τα έσοδά της αυξήθηκαν 36% σε σχέση με ένα χρόνο. Η Alphabet, μητρική της Google, κυρίαρχη στις διαδικτυακές διαφημίσεις, εμφάνισε επίσης το καλύτερο τρίμηνο στην ιστορία της.Τα έσοδά της έκαναν άλμα 62% στα 61,88 δισ. δολάρια και τα καθαρά κέρδη της υπερδιπλασιάστηκαν στα 18,53 δισ. δολάρια. Σημειώνεται ότι τα έσοδα από πωλήσεις διαφημίσεων ήταν αυξημένα κατά 69% στα 50,44 δισ. δολάρια.Σε τροχιά απογείωσης και η Microsoft. Τα έσοδά της στο τρίμηνο αυξήθηκαν 21% στα επίπεδα -ρεκόρ των 46,2 δισ. δολαρίων. Τα καθαρά κέρδη έκαναν άλμα 47% στα 16,5 δισ. δολάρια. Αναλυτές ανέμεναν κέρδη 14,6 δισ. δολαρίων επί εσόδων 44,1 δισ. δολαρίων. Για το τρέχον τρίμηνο η εταιρία περιμένει έσοδα 44,2 δισ. δολαρίων. (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text