Αρχική | Διάφορα | Αποτελέσματα του α' εξαμήνου 2021 - Προβλέψεις για το σύνολο της χρήσης

Αποτελέσματα του α' εξαμήνου 2021 - Προβλέψεις για το σύνολο της χρήσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font


(Το παρόν άρθρο, είναι η εισαγωγή του "κυρίου θέματος" του τεύχους Οκτωβρίου (Νο 233) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Χρησιμοποιείται ως "προωθητικό κείμενο" για το σεμινάριο που θα διεξαχθεί την 21η Οκτωβρίου 2021, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (δείτε εδώ). Για λόγους δικαιοσύνης προς τους συνδρομητές του περιοδικού, οι σύνδεσμοι που οδηγούν σε σελίδες ανάλυσης και στις προβλέψεις αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιριών, έχουν απενεργοποιηθεί.)

 

Οι επιδόσεις των εισηγμένων εταιριών, κατά το α’ εξάμηνο του 2021, ήταν από τις καλύτερες των 20 τελευταίων ετών. Οι συνολικές πωλήσεις 134 εισηγμένων εταιριών (δε συμπεριλαμβάνονται τα μεγέθη των τραπεζών, των εταιριών που βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης και αυτών που κλείνουν χρήση στις 30 Ιουνίου κάθε έτους), έφτασαν στα € 30.354 εκατομμύρια και ήταν αυξημένες, κατά 15,4%, σε σχέση με τις πωλήσεις του α’ εξαμήνου του 2020. Παράλληλα, σημειώθηκε μία “έκρηξη” στην κερδοφορία, καθώς τα κέρδη (μετά από φόρους) έφτασαν στα € 1.642 εκατομμύρια, τα υψηλότερα από την προ της κρίσης περίοδο, για το διάστημα του πρώτου εξαμήνου του έτους.

Αν, λόγω του μεγάλου μεγέθους τους και των διακυμάνσεων που συχνά εμφανίζουν, δε συμπεριλάβουμε τις δύο εταιρίες πετρελαιοειδών -ΕΛΠΕ και ΜΟΗ- τότε, οι συνολικές πωλήσεις για το α’ εξάμηνο, φτάνουν στα € 22.240 εκατομμύρια (+8,6% σε σχέση με το α’ εξάμ. 2020) και τα κέρδη (μφ) στα € 1.314 εκατομμύρια (+349,3%).

 

Στον παρακείμενο πίνακα, έχουμε καταγράψει τα κυριότερα στοιχεία του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, για τις σήμερα εισηγμένες εταιρίες (όμοιο δείγμα), για το διάστημα από το τέλος του 2015, έως και την 30/6/2021. Δε συμπεριλαμβάνει τις τράπεζες και τις εταιρίες πετρελαιοειδών. Για να δείτε τα ίδια στοιχεία με τις εταιρίες πετρελαιοειδών, δείτε το σύνδεσμο (εδώ).

Κατά το διάστημα αυτό, παρατηρείται μία αξιοσημείωτη επιβάρυνση των επιχειρήσεων, στη σχέση “Σύνολο υποχρεώσεων” προς “Συνολικό Παθητικό” (68,42% κατά το α’ εξάμηνο του 2021) και αύξηση του “καθαρού δανεισμού”, σε € 20.661 εκατομμύρια (α’ εξαμ. 2021). Όμως, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, από την επί μέρους εξέταση των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι, ο δανεισμός σήμερα κατευθύνεται προς νέες επενδύσεις, ενώ στο παρελθόν, μεγάλο μέρος του χρησιμοποιούνταν για τη “διάσωση” των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, κατά το ίδιο διάστημα, επιτεύχθηκε μία σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Η υποχώρηση του μικτού περιθωρίου κέρδους στην περιοχή του 21,0% - 22,0% (22,25% για το α’ εξαμ. 2021), καλύφθηκε από τη μείωση των λειτουργικών δαπανών (12,51% επί των πωλήσεων, κατά το α’ εξάμ. 2021) και τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων (2,25%, κατά το α’ εξάμηνο 2021). Το περιθώριο EBIDTA (α’ εξάμ. 2021) έφτασε στο 15,74% (το υψηλότερο των 20 τελευταίων ετών), ενώ το περιθώριο καθαρού κέρδους, εκτοξεύθηκε στο 5,41%, επίσης το υψηλότερο της 20ετίας.

Τέλος, κατά το διάστημα 2015 έως το 2021 (παρατηρείται μία σοβαρή μείωση του απασχολούμενου προσωπικού. Με βάση τα στοιχεία 127 εταιριών (δείτε σημείωση του πίνακα), στο διάστημα αυτό, υπήρξε μείωση της απασχόλησης κατά 8,5%. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι, ο αριθμός των εργαζομένων “κορυφώθηκε” στο α’ εξάμηνο του 2018, από τότε, μέχρι και την 30/6/2021, καταγράφεται μείωση του προσωπικού, κατά 12,8%.

 

Βασικά οικονομικά μεγέθη του συνόλου των εισηγμένων εταιριών
(πλην Τραπεζών και εταιριών πετρελαιοειδών)
(σε εκατομμύρια ευρώ) 2015 2016 - 6Μ 2016 2017 - 6Μ 2017 2018 - 6Μ 2018 2019 - 6Μ 2019 2020 - 6Μ 2020 2021-6Μ 2021 - Π Μεταβ. από 6Μ-2020 (%)
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 25.005 25.179 27.206 26.084 26.198 26.647 25.751 28.393 28.523 28.595 28.211 31.208
9,1%
Ταμειακά Διαθέσιμα 6.989 7.193 7.278 7.459 7.554 6.939 7.092 8.216 9.216 10.272 10.528 9.843
-4,2%
Σύνολο Ενεργητικού 76.226 73.079 76.259 74.951 76.923 77.318 76.621 81.744 82.746 81.977 81.800 85.148
3,9%
Ίδια Κεφάλαια 28.309 27.328 27.773 29.113 28.788 28.141 27.710 26.586 27.600 26.073 26.448 26.789
2,7%
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 25.993 25.899 26.056 25.186 26.238 24.884 26.339 29.932 32.322 32.225 30.686 34.076
5,7%
Μακρ. Δανειακές Υποχρεώσεις 16.311 16.516 16.836 16.495 17.442 15.210 17.659 19.675 21.662 21.506 21.497 22.682
5,5%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 22.159 22.735 22.735 22.524 22.065 24.107 22.410 25.710 22.266 23.433 21.967 23.553
0,5%
Βραχ. Δανειακές Υποχρεώσεις 6.244 6.172 6.348 5.349 5.371 5.382 5.355 5.970 5.036 5.944 5.708 4.757
-20,0%
Σύνολο Υποχρεώσεων 46.916 47.980 48.090 47.210 47.877 49.139 48.964 55.875 54.923 55.814 55.013 57.696
3,4%
Υποχρεώσεις / Παθητικό 61,55% 65,65% 63,06% 62,99% 62,24% 63,55% 63,90% 68,35% 66,37% 68,08% 67,25% 67,76%

Πωλήσεις 41.727 21.166 43.090 21.952 43.551 23.135 47.256 24.023 47.664 20.484 41.791 22.240 47.205 8,6%
Κόστος Πωληθέντων 29.255 14.697 30.088 15.969 30.925 16.540 34.893 17.697 35.710 14.700 30.361 16.205
10,2%
Μικτά κέρδη 12.820 6.523 12.847 6.214 12.452 6.519 12.335 6.249 11.719 5.679 11.176 5.943
4,6%
Μικτό Περιθ. Κέρδους 30,72% 30,82% 29,81% 28,31% 28,59% 28,18% 26,10% 26,01% 24,59% 27,72% 26,74% 26,72%

Λοιπά έσοδα (μείον έξοδα) 424 488 543 413 382 202 393 157 438 181 263 291
61,0%
Δαπάνες λειτουργίας 9.343 3.658 9.154 3.648 9.006 3.627 9.256 3.666 8.471 3.416 8.274 3.412
-0,1%
Δαπάνες λειτ. ως % των Πωλήσεων 22,39% 17,28% 21,24% 16,62% 20,68% 15,68% 19,59% 15,26% 17,77% 16,68% 19,80% 15,34%

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 1.386 672 1.380 1.474 1.263 581 1.199 574 1.109 737 1.293 607
-17,6%
Έξοδα τόκων προς Πωλήσεις 3,32% 3,17% 3,20% 6,72% 2,90% 2,51% 2,54% 2,39% 2,33% 3,60% 3,09% 2,73%

EBIDTA 5.757 3.180 6.335 2.884 6.747 3.200 6.381 3.566 7.563 3.142 6.478 4.137
31,7%
Περιθώριο EBIDTA 13,80% 15,03% 14,70% 13,14% 15,49% 13,83% 13,50% 14,84% 15,87% 15,34% 15,50% 18,60%

Κέρδη μετά από φόρους 442 612 966 671 1.594 464 842 775 192 293 1.032 1.314 2.198 349,3%
Καθ. Περ. Κέρδους 1,06% 2,89% 2,24% 3,06% 3,66% 2,00% 1,78% 3,23% 0,40% 1,43% 2,47% 5,91%

Αριθμός εργαζομένων 155.359 157.703 157.647 156.778 158.173 162.919 159.785 156.626 152.748 150.495 147.821 140.622
-6,6%
Χρήση 2021: Χωρίς τράπεζες και εταιρίες πετρελαιοειδών: Προβλεπόμενη μεταβολή πωλήσεων: +13,0% - Προβλεπόμενη μεταβολή κερδών: +113,1%
Χρήση 2021: Χωρίς τράπεζες: Προβλεπόμενη
μεταβολή πωλήσεων: +18,2% - Προβλεπόμενη μεταβολή κερδών: +451,7%
Σημειώσεις: 1) Δε συμπεριλαμβάνονται τα μεγέθη των ΑΕΓΕΚ, ΓΕΔ, ΕΛΒΙΟ, ΚΡΕΤΑ, ΜΛΣ, ΜΠΟΚΑ, ΦΦΓΚΡΠ (βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης) και των τραπεζών (ΑΛΦΑ, ΑΤΤ, ΕΛΛ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ). 3) Δε περιλαμβάνονται τα μεγέθη των ΕΠΙΛΚ, ΝΑΚΑΣ και ΣΠΙ, των οποίων η χρήση λήγει στις 30 Ιουνίου κάθε έτους. 2) Από τον υπολογισμό των εργαζομένων, δεν έχουν συμπεριληφθεί οι εταιρίες CENER, ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ, ΕΣΥΜΒ, ΙΝΤΕΡΚΟ, ΝΑΥΠ και ΟΤΟΕΛ, καθώς δεν έχουν δημοσιεύσει στοιχεία του α’ εξαμήνου 2021, ή και παλαιότερων περιόδων.
Δείτε τον πίνακα σε περιβάλλον Excel
(εδώ) - Δείτε τον Πίνακα που συμπεριλαμβάνει και τις εταιρίες πετρελαιοειδών, σε περιβάλλον Excel (εδώ). Οι πίνακες σε μορφή Excel περιλαμβάνουν και χρηματοοικονομικές σχέσεις
EuroCapital - Περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ - Επιμέλεια: Γιάννης Σιάτρας, Κωνσταντίνα Ρομοσού. Επεξεργασία στοιχείων: Άντζελα Καράτι, Ντάλιλα Ιουλία Τρύφωνα, Αναστάσιος Πυλιώτης. Επιτρέπεται η χρήση και η αναπαραγωγή των στοιχείων, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται με αναφορά της πηγής.

 

 

Προβλέψεις για το σύνολο του 2021

 

Η πρόβλεψή μας, για το σύνολο της χρήσης 2021, είναι ιδιαίτερα θετική και, εφ’ όσον επιβεβαιωθεί, δείχνει ότι, η κερδοφορία του έτους 2021, θα είναι εντυπωσιακή. Για τις μεν πωλήσεις εκτιμούμε ότι θα κυμανθούν περί τα € 63,4 δισεκατομμύρια (θα πλησιάσουν στα επίπεδα της διετίας 2018-2019, ενώ θα είναι κατά 15,4% υψηλότερες των πωλήσεων του 2020), ενώ τα καθαρά (μφ) κέρδη θα κυμανθούν περί τα € 2.883 εκατομμύρια, δηλαδή θα είναι τα υψηλότερα από το 2007 (σημειώνουμε ότι, στην περίοδο 2018-2019, οι μεγάλες ζημιές της ΔΕΗ και οι διακυμάνσεις στην κερδοφορία των εταιριών πετρελαιοειδών, επηρέασαν αρνητικά το σύνολο του δείγματος).
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις, σε ειδικές σελίδες, εδώ.
Δείτε την εξέλιξη των προβλέψεων και την επενδυτική μας άποψη για την κάθε εταιρία εδώ.

 

Όλα τα παραπάνω, επιβεβαιώνουν την -επί 3ετία- βασική μας θέση: Το έτος 2016, υπήρξε το χρονικό σημείο κατά το οποίο έκλεισε ένας μεγάλος ιστορικός κύκλος για την ελληνική πολιτική, κοινωνία, οικονομία και -αντανακλαστικά- για το Χρηματιστήριο. Το Φεβρουάριο του 2016, καταγράφηκε το χαμηλότερο σημείο τιμών των μετοχών του Χρηματιστηρίου (κλείσιμο Γενικού Δείκτη στις 11 Φεβρουαρίου 2016: 440,88 μονάδες, το χαμηλότερο από το 1989). Από τότε ξεκίνησε μία νέα ιστορική περίοδος. Η πορεία των επιχειρήσεων άρχισε να σταθεροποιείται και τα μεγέθη τους άρχισαν να βελτιώνονται -παράλληλα βελτιώνονταν και οι τιμές των μετοχών τους. Τη βελτιούμενη πορεία τους, διέκοψε, κατά το 2020, η πανδημία. Η πανδημία όμως λειτούργησε ως “καταλύτης” για την ανάπτυξη, όχι μόνο των επιχειρήσεων, αλλά και της οικονομίας, γενικότερα. Τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, η χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων και οι τεράστιες μεταβολές στον τομέα της ενέργειας, οδηγούν σε μία μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, αυξάνουν τη δραστηριότητα και τα οικονομικά μεγέθη των εταιριών και, αναπόφευκτα, θα οδηγήσουν το Χρηματιστήριο, σε υψηλότερα επίπεδα.

Όπως συμβαίνει πάντα, στο πρώτο μέρος μιας νέας ιστορικής περιόδου, το περιβάλλον είναι θετικό.

 

(Σημείωση: Οι συγκρίσεις επί εταιρικών μεγεθών για διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών, δεν έχουν πρακτικό νόημα, αφού σε ένα τόσο μεγάλο διάστημα, μεταβάλλεται το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και η λειτουργία, το προϊοντικό μείγμα και χρηματοοικονομική δομή των επιχειρήσεων. Συγκρίσεις επί μεγάλων χρονικών διαστημάτων, συνήθως γίνονται για ιστορικούς λόγους).

 

Συνοπτικά στοιχεία α’ εξαμήνου 2021

 

Από τα εξεταζόμενα στοιχεία α’ εξαμήνου 2021, των 134 εισηγμένων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

Πωλήσεις: 98 εταιρίες πέτυχαν αύξηση των πωλήσεων, ενώ 36 κατέγραψαν μείωση.

Μικτό περιθώριο κέρδους: Αυξήθηκε σε 79 εταιρίες, ενώ μειώθηκε σε 55.

Δαπάνες λειτουργίας ως ποσοστό των πωλήσεων: Αυξήθηκαν σε 47 εταιρίες και μειώθηκαν σε 87 (σημειώνουμε ότι, η μείωση των δαπανών είναι θετική χρηματοοικονομική εξέλιξη και η αύξηση είναι αρνητική).

Χρηματοοικονομικά (τόκοι) ως ποσοστό των πωλήσεων: Αυξήθηκαν σε 45 εταιρίες και μειώθηκαν σε 89 (η μείωση είναι θετική εξέλιξη).

EBIDTA: Αυξήθηκε σε 90 εταιρίες και μειώθηκε σε 44.

Καθαρό περιθώριο κέρδους: Αυξήθηκε σε 98 εταιρίες και μειώθηκε σε 36.

Σύνολο Υποχρεώσεων ως ποσοστό του Παθητικού (δείχνει τί ποσοστό του Παθητικού αποτελεί το σύνολο των υποχρεώσεων): Αυξήθηκε (συχνά είναι αρνητική εξέλιξη) σε 75 και μειώθηκε σε 59.

 

Όλες από τις παραπάνω σχέσεις, είναι σημαντικές. Και, εξεταζόμενες ως σύνολο, μπορούν να μας δώσουν μία “γρήγορη” εικόνα για την ποιότητα των μεγεθών και την επιχειρηματική εξέλιξη της κάθε εταιρίας, κατά το α’ εξάμηνο του έτους. Μπορείτε να δείτε πίνακα με το σύνολο των εταιριών (κατάλληλα χρωματισμένων, ώστε να διευκολύνουν στο σχηματισμό μιας “γρήγορης εντύπωσης”), εδώ. Μπορείτε να δείτε τον ίδιο πίνακα σε περιβάλλον excel, εδώ. (απενεργοποιημένο)

Προσοχή! Η γρήγορη επισκόπηση συγκεντρωτικών πινάκων, μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες εντυπώσεις και αξιολογήσεις. Για την απόκτηση πλήρους και έγκυρης άποψης για μία εταιρία, μελετήστε τα σχόλιά μας (εφόσον υπάρχουν για τη συγκεκριμένη εταιρία), τις χρηματοικονομικές σχέσεις και το οικονομικό δελτίο.

Δείτε ευρετήριο, συνοπτικών στοιχείων οικονομικών καταστάσεων, για το σύνολο των εισηγμένων εταιριών (πλην τραπεζών), με στοιχεία και χρηματοοικονομικές σχέσεις: (οι παρακάτω σύνδεσμοι είναι απενεργοποιημένοι)


Συνοπτικά Στοιχεία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εισηγμένων Εταιριών

Πατήστε στο όνομα της εταιρίας για να μεταφερθείτε στη σελίδα των αποτελεσμάτων της

CENER ΓΕΒΚΑ ΕΥΠΙΚ ΛΑΒΙ ΝΙΟΥΣ ΣΠΥΡ

CNLCAP ΓΕΔ ΕΥΡΩΒ ΛΑΜΔΑ ΞΥΛΚ ΤΕΝΕΡΓ

ΑΑΑΚ ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΕΧΑΕ ΛΑΜΨΑ ΟΛΘ TITC

ΑΒΑΞ ΔΑΙΟΣ ΙΑΣΩ ΛΑΝΑΚ ΟΛΠ ΤΖΚΑ

ΑΒΕ ΔΕΗ ΙΑΤΡ ΛΕΒΚ ΟΛΥΜΠ ΤΡΑΣΤΟΡ

ΑΔΜΗΕ ΔΙΟΝ ΙΚΤΙΝ ΛΙΒΑΝ ΟΠΑΠ ΥΑΛΚΟ

ΑΕΓΕΚ ΔΟΜΙΚ ΙΝΚΑΤ ΛΟΓΟΣ ΟΤΕ ΦΙΕΡ

ΑΚΡΙΤ ΔΟΥΡ ΙΝΛΙΦ ΛΟΥΛΗ ΟΤΟΕΛ ΦΛΕΞΟ

ΑΛΜΥ ΔΡΟΜΕ ΙΝΛΟΤ ΛΥΚ ΠΑΙΡ ΦΡΙΓΟ

ΑΛΦΑ ΕΒΡΟΦ ΙΛΥΔΑ ΜΑΘΙΟ ΠΑΠ ΦΡΛΚ

ΑΝΔΡΟ ΕΕΕ ΙΝΤΕΚ ΜΕΒΑ ΠΕΙΡ ΦΦΓΚΡΠ

ΑΝΕΚ ΕΚΤΕΡ ΙΝΤΕΡΚΟ ΜΕΝΤΙ ΠΕΤΡΟ ΧΑΙΔΕ

ΑΡΑΙΓ ΕΛΒΕ ΙΝΤΕΤ ΜΕΡΚΟ ΠΛΑΘ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

ΑΣΚΟ ΕΛΒΙΟ ΙΝΤΚΑ ΜΙΓ ΠΛΑΙΣ ΑΤΡΑΣΤ

ΑΣΤΑΚ ΕΛΓΕΚ ΚΑΜΠ ΜΙΝ ΠΛΑΚΡ ΒΙΝΤΑ

ΑΤΕΚ ΕΛΙΝ ΚΑΡΕΛ ΜΛΣ ΠΡΔ ΕΧ

ΑΤΤ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΚΕΚΡ ΜΟΗ ΠΡΕΖΤ ΚΑΙΡΟΜΕΖ

ΑΤΤΙΚΑ ΕΛΠΕ ΚΕΠΕΝ ΜΟΝΤΑ ΠΡΕΜΙΑ ΜΑΣΟΠ

ΒΑΡΓ ΕΛΣΤΡ ΚΛΜ ΜΟΤΟ ΠΡΟΝΤΕΑ ΝΤΟΠΛΕΡ

ΒΑΡΝΗ ΕΛΤΟΝ ΚΜΟΛ ΜΟΥΖΚ ΠΡΟΦ ΟΠΤΡΟΝ

ΒΙΟ ΕΛΧΑ ΚΟΡΔΕ ΜΠΕΛΑ ΡΕΒΟΙΛ ΟΡΑΟΡΑ

ΒΙΟΚΑ ΕΝΤΕΡ ΚΟΥΑΛ ΜΠΟΚΑ ΣΑΡ ΠΕΡΦ

ΒΙΟΣΚ ΕΠΙΛΚ ΚΟΥΕΣ ΜΠΡΙΚ ΣΑΡΑΝ ΦΒΜΕΖ

ΒΙΣ ΕΠΣΙΛ ΚΡΕΚΑ ΜΠΤΚ ΣΑΤΟΚ ΦΟΥΝΤΛ

ΒΙΟΤ ΕΣΥΜΒ ΚΡΕΤΑ ΜΥΤΙΛ ΣΕΝΤΡ

ΒΟΣΥΣ ΕΤΕ ΚΡΙ ΝΑΚΑΣ ΣΙΔΜΑ

ΒΟΣΥΣ ΕΥΑΠΣ ΚΤΗΛΑ ΝΑΥΠ ΣΠΕΙΣ

ΒΥΤΕ ΕΥΔΑΠ ΚΥΡΙΟ ΝΙΚΑΣ ΣΠΙ

Στους συνδέσμους που βρίσκονται πάνω σε κάθε σύμβολο εισηγμένες εταιρίας, θα βρείτε: α) Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία από το 2015 έως και σήμερα. β) Χρηματοικονομικές σχέσεις επί των αποτελεσμάτων. γ) Τα οικονομικά δελτία της τελευταίας 3ετίας.

ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ - Τμήμα Ανάλυσης - eurocapital.gr

Επιτρέπεται η χρήση και η αναδημοσίευση των παραπάνω στοιχείων, με τον όρο της αναφοράς της πηγής.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: