Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2021 - No 224 έως 235 | Χ&Α - 234 | Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το δ' τρίμηνο του 2021" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

 

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (εδώ)

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 30/9/2021 (εδώ)

Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

“Φτωχές” οι επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων: περίοδος 2010-2021 (εδώ)

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 30/9/2021 (εδώ)

Το χαρτοφυλάκιο της Alpha Trust Andromeda, την 30/9/2021 (εδώ)

 

Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

 

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, στα τέσσερα τακτικά τριμηνιαία αφιερώματά μας στον κλάδο των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, επιχειρούμε να παρακολουθήσουμε το τρόπο διαχείρισης του Ενεργητικού του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται για κάθε χρονική περίοδο. Τί ποσοστό του Ενεργητικού υπάρχει, κάθε φορά, σε ελληνικές μετοχές; Και πώς διακυμαίνονται τα ποσοστά των μη μετοχικών επενδύσεων (τα οποία πιθανότατα είναι μετρητά ή άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία). Πρόκειται για μία πρωτότυπη μέθοδο ανάλυσης του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όμως, μας βοηθά να αποκτήσουμε μία συνολική και συγκριτική εικόνα.

 

Στον Πίνακα 3, εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία: α) Το σύνολο του Ενεργητικού του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατά την 30/9/2021, σε εκατομμύρια ευρώ. β) Ο αριθμός των μετοχών που περιέχει το κάθε χαρτοφυλάκιο σε διάφορες χρονικές περιόδους και το ποσοστό του Ενεργητικού που αποτελούσαν οι μετοχές στα τέλη των ετών 2018, 2019, 2020 και στις 30/92021. γ) Ο αριθμός των περιπτώσεων που ένα χαρτοφυλάκιο αύξησε ή μείωσε τις θέσεις του σε μετοχές, μεταξύ της 30/9/2020 και της 30/9/2021, δηλαδή σε μία περίοδο που συνέβησαν πολύ σημαντικά γεγονότα και που προκάλεσαν μεγάλες διακυμάνσεις στη χρηματιστηριακή αγορά. δ) Οι αποδόσεις του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τα έτη 2018, 2019, 2020 και στις 30/9/2021, καθώς και οι σύνδεσμοι με το site της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, για τις ημερομηνίες αυτές.

 

(Σας δίνουμε ένα παράδειγμα για το πώς να διαβάσετε τον πίνακα: Π.χ. το Αμοιβαίο Κεφάλαιο “3Κ Α/Κ Εσωτερικού”, στις 30/9/2021 είχε Συνολικό Ενεργητικό ίσο με € 42,8 εκατομμύρια. Εκείνη την ημέρα, στο χαρτοφυλάκιό του κατείχε μετοχές 38 εταιριών και είχε τοποθετημένο το 94,5% του συνολικού ενεργητικού του σε  μετοχές. Με τον ίδιο τρόπο διαβάζουμε και τις υπόλοιπες ημερομηνίες. Στην πράσινη και κόκκινη στήλη, διαβάζουμε: Μεταξύ 30/9/2020 και 30/9/2021, αύξησε τη θέση του σε 17 μετοχές και μείωσε τη θέση του σε 17. Την εξέλιξη των θέσεων του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μπορεί κάποιος να τη δει από το σύνδεσμο που βρίσκεται επί του ονόματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στην πρώτη στήλη του πίνακα.

 

Από τον πίνακα αυτόν παρατηρούμε ότι, κατά μέσο όρο (τελευταία γραμμή του πίνακα), τα Αμοιβαία Κεφάλαια, στις 30/9/2021, είχαν σε μετοχές 95,0% του ενεργητικού τους (η τιμή αυτή διαφέρει ελάχιστα από την τιμή του Πίνακα 2, επειδή στον Πίνακα 3 εμφανίζεται ο αστάθμητος μέσος όρος, ενώ στον Πίνακα 2, είναι σταθμισμένος). Παράλληλα, ο μέσος όρος των μετοχών που βρισκόταν σε κάθε χαρτοφυλάκιο ήταν 35,4, ενώ, κατά τη διάρκεια του τελευταίου 12μήνου, οι διαχειριστές αύξησαν τη θέση τους σε 18 μετοχές και τη μείωσαν σε 14. Αντίστοιχα εξηγούνται οι αριθμοί της τελευταίας γραμμής και για τις υπόλοιπες ημερομηνίες.

 


ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Εξέλιξη ποσοστού του Ενεργητικού σε μετοχές - Εξέλιξη αριθμού μετοχών Χαρτοφυλακίων (2018-2020)


Συν. Ενεργητικού (εκατ. €) Αριθμός και ποσοστό (%) μετοχών στο χαρτοφυλάκιο Αύξηση - Μείωση θέσεων μεταξύ 30/9/2021 - 30/9/2020 Απόδοση


30/9/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 Αύξηση Μείωση 9/2021 2020 2019 2018

link link link link

3Κ Α/Κ Εσωτερικού 42,8 37 94,5% 38 93,5% 38 92,3% 36 90,7% 17 17 13,4% -5,1% 30,0% -7,7%

3Κ A/K Greek Value Εσωτ. 15,8 38 90,9% 41 89,1% 35 91,9% 39 86,2% 24 9 14,4% -4,1% 32,4% 26,8%

NN HELLAS A/K - Κατ (θ) 56,7 43 87,3% 41 89,4% 37 92,0% 34 80,7% 28 8 14,4% -2,9% 38,1% -14,7%

ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής 15,9 39 99,3% 40 99,5% 36 94,9% 29 100,5% 13 31 17,9% -8,4% 51,3% -25,6%

ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 9,4 33 98,9% 31 99,3% 32 99,2% 23 98,9% 18 17 12,2% -10,9% 38,7% -20,5%

ALPHA Επιθ. Στρατηγικής Classic 94,5 45 97,0% 41 96,8% 40 96,8% 42 96,3% 29 9 13,1% -6,6% 42,4% -17,4%

ALPHA Blue Chips Classic 250,4 45 94,4% 43 87,9% 42 98,3% 43 98,1% 12 18 12,1% -9,4% 43,8% -19,6%

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 18,5 26 99,5% 26 99,8% 26 100,3% 26 99,3% 11 15 8,2% -17,7% 46,5% -23,5%

ALPHA TRUST Hellenic Equities 72,6 44 93,4% 40 96,1% 39 96,7% 36 90,1% 22 21 17,1% -4,4% 41,4% -7,6%

ALPHA TRUST New Strategy 24,3 32 83,7% 31 85,2% 34 87,3% 34 80,8% 12 19 9,9% -9,8% 32,1% -14,7%

Athos High Peaks - (Κατ. Α) 5,5 41 91,7% 32 91,9% 33 95,5% 26 93,9% 36 4 14,4% -7,1% 50,4% -13,1%

ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού 8,3 29 93,5% 29 92,8% 28 96,0% 26 90,0% 8 6 11,0% -10,5% 37,8% -16,4%

CPB Ελληνικό Μετοχικό 15,8 30 91,1% 27 94,2% 31 92,2% 31 88,2% 17 10 8,5% 5,9% 32,0% -27,7%

EUROBANK GF Greek Equities 49,8 31 98,4% 29 94,9% 28 87,2% 27 94,1% 11 9 6,3% -15,7% 37,6% -23,6%

INTERAMERICAN Δυναμικό 57,9 36 98,3% 27 94,7% 26 93,3% 26 93,6% 28 6 6,9% -15,9% 38,9% -24,5%

MetLife Μεσαίας - Μικρής Κεφαλ. 34,4 43 91,0% 41 90,9% 38 94,8% 41 94,7% 17 20 10,6% -1,9% 26,1% -9,7%

MetLife Δείκτη Υψηλής Κεφαλ. 13,3 26 99,1% 26 99,1% 26 100,0% 26 98,7% 12 10 12,2% -14,1% 44,9% -21,8%

THETIS Ελληνικό Μετοχικό 2,1 38 94,3% 32 94,9% 32 93,5% 34 94,1% 18 20 14,3% -10,8% 38,2% -19,7%

TRITON Αναπτυξιακό 52,9 32 96,7% 31 96,0% 28 90,0% 31 90,6% 15 19 13,5% -2,2% 45,4% -10,3%

ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Εσωτερικού) 82,7 39 95,9% 40 92,8% 38 95,1% 38 94,6% 20 19 9,1% -10,0% 48,7% -22,4%

Δήλος Small Cap (Εσωτερικού) 50,9 31 98,6% 31 98,5% 32 98,6% 33 99,1% 15 19 7,6% -6,2% 38,1% -11,9%

Ευρωπαϊκή Πίστη (Αναπτυξιακό) 26,8 27 98,4% 28 98,4% 29 97,1% 28 98,6% 12 18 12,3% 1,7% 31,9% -8,9%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Δυναμικών Επ/σεων (Ι) 54,4 46 96,8% 44 95,0% 41 93,0% 38 95,9% 31 10 13,0% -1,3% 42,2% -16,0%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Μετοχικό (Ι) 0,6 26 92,7% 26 93,8% 26 95,9% 25 92,9% 10 8 9,9% -8,5% 48,9% -20,9%

Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό (R) 129,8 38 97,2% 33 93,0% 32 95,0% 33 91,6% 26 9 8,8% -9,8% 46,8% -23,3%

CPB Phoenix Ελληνικό 1,0 26 97,9% 24 83,0% 28 84,1% - - 16 15 8,5% -10,5% 10,1% -

Γενικός Δείκτης


7,0% -11,8% 49,5% -23,6%

Μέσοι Όροι Συνόλου Α/Κ
35 95,0% 34 93,9% 33 94,3% 32 93,3% 18 14 11,5% -7,5% 39,0% -15,8%

Σημειώση: 1) Την 10/9/2021, το INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού απορρόφησε το INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού.

 

Στον Πίνακα 4, εμφανίζουμε μία κλαδική ανάλυση των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στις 30/9/2021, με βάση τον τρόπο που προσδιορίζονται οι μετοχές από τους κλαδικούς δείκτες του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, ή από κλάδους που δημιουργήσαμε εμείς (οι μετοχές αναφέρονται είτε στους συνδέσμους που υπάρχουν στο όνομα του κλάδου, είτε στο κάτω μέρος του πίνακα).

Σε μία περίοδο όπου υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στις αποδόσεις των επιμέρους επιχειρηματικών κλάδων, η κλαδική ανάλυση του κάθε χαρτοφυλακίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Κύρια σημεία προσοχής πρέπει να είναι: α) το ποσοστό του κλάδου των τραπεζικών μετοχών σε κάθε χαρτοφυλάκιο, β) το ποσοστό των μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης και γ) το ποσοστό των μετοχών ηλεκτρικής ενέργειας. Θα διαπιστώσουμε ότι, ο τρόπος που το κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αντιμετώπισε το ζήτημα της κλαδικής διάρθρωσής του, επέδρασε σημαντικά στις αποδόσεις του κατά την τελευταία πενταετία.

 

Παράλληλα, θέλουμε και πάλι να επισημάνουμε την σχεδόν παντελή απουσία ξένων μετοχών και εταιρικών (ή και ξένων) ομολόγων (συμμετέχουν μόλις κατά 0,1%), έστω στα μικρά όρια που επιτρέπει η νομοθεσία γι’ αυτού του τύπου Αμοιβαία Κεφάλαια.

Κατά την άποψή μας, ιδιαίτερα στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 2010, όταν το ελληνικό Χρηματιστήριο “βούλιαζε” στις ζημιές, τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, θα μπορούσαν να είχαν επενδύσει ένα μέρος των κεφαλαίων τους σε μετοχές των διεθνών αγορών που, κατά την περίοδο εκείνη, κατέγραφαν υψηλότατα ποσοστά ανόδου.

 

Για να δείτε τις μετοχές που κατέχει το κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο δείτε τους συνδέσμους που βρίσκονται επί των ονομάτων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στην πρώτη στήλη του Πίνακα

 


Πίνακας 4
Κλαδική Ανάλυση των Χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
(2018-2021)


Συν. Ενεργητικού (εκατ. €) Large Cap (FTSE) Mid Cap (FTSEM) FTSE Mid-Small Τράπεζες (ΔΤΡ) Υποδομών Ηλεκτρικής Ενέργειας Μερίσματος Απόδοση


30/9/2021


9/2021 2020 2019 2018


link link link link

3Κ Α/Κ Εσωτερικού 42,8 48,4% 31,0% 9,5% 13,3% 13,6% 9,5% 44,8% 13,4% -5,1% 30,0% -7,7%

3Κ A/K Greek Value Εσωτ. 15,8 47,0% 26,6% 9,5% 13,6% 13,0% 8,0% 39,0% 14,4% -4,1% 32,4% 26,8%

NN HELLAS A/K - Κατ (θ) 56,7 51,3% 23,7% 6,7% 15,5% 12,5% 7,8% 39,4% 14,4% -2,9% 38,1% -14,7%

ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής 15,9 68,6% 18,2% 7,5% 27,1% 5,8% 6,9% 34,7% 17,9% -8,4% 51,3% -25,6%

ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 9,4 83,5% 12,9% 0,0% 25,7% 10,7% 6,4% 40,7% 12,2% -10,9% 38,7% -20,5%

ALPHA Επιθ. Στρατηγικής Classic 94,5 76,2% 11,5% 6,8% 20,9% 13,0% 10,0% 41,2% 13,1% -6,6% 42,4% -17,4%

ALPHA Blue Chips Classic 250,4 78,7% 10,3% 2,2% 22,1% 14,2% 10,2% 40,0% 12,1% -9,4% 43,8% -19,6%

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 18,5 99,5% 0,0% 0,0% 27,8% 18,0% 7,8% 54,8% 8,2% -17,7% 46,5% -23,5%

ALPHA TRUST Hellenic Equities 72,6 58,9% 19,9% 7,0% 15,9% 11,7% 6,1% 34,9% 17,1% -4,4% 41,4% -7,6%

ALPHA TRUST New Strategy 24,3 64,7% 12,9% 3,3% 15,6% 11,0% 3,3% 37,7% 9,9% -9,8% 32,1% -14,7%

Athos High Peaks - (Κατ. Α) 5,5 74,6% 10,5% 4,1% 18,2% 14,4% 6,6% 47,6% 14,4% -7,1% 50,4% -13,1%

ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού 8,3 82,4% 9,8% 1,3% 16,5% 17,6% 9,5% 41,5% 11,0% -10,5% 37,8% -16,4%

CPB Ελληνικό Μετοχικό 15,8 75,1% 6,2% 3,6% 13,0% 12,7% 10,3% 45,3% 8,5% 5,9% 32,0% -27,7%

EUROBANK GF Greek Equities 49,8 94,2% 3,0% 0,2% 25,6% 16,4% 13,0% 40,8% 6,3% -15,7% 37,6% -23,6%

INTERAMERICAN Δυναμικό 57,9 90,9% 6,4% 0,0% 23,8% 16,1% 13,8% 39,2% 6,9% -15,9% 38,9% -24,5%

MetLife Μεσαίας - Μικρής Κεφαλ. 34,4 53,9% 24,7% 9,7% 0,0% 18,8% 7,6% 47,7% 10,6% -1,9% 26,1% -9,7%

MetLife Δείκτη Υψηλής Κεφαλ. 13,3 99,1% 0,0% 0,0% 28,1% 17,3% 8,0% 54,4% 12,2% -14,1% 44,9% -21,8%

THETIS Ελληνικό Μετοχικό 2,1 76,9% 13,1% 2,2% 17,6% 15,7% 7,1% 50,0% 14,3% -10,8% 38,2% -19,7%

TRITON Αναπτυξιακό 52,9 75,4% 15,4% 5,1% 19,6% 14,5% 11,3% 47,3% 13,5% -2,2% 45,4% -10,3%

ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Εσωτερικού) 82,7 85,7% 9,4% 0,3% 18,9% 15,9% 8,9% 47,3% 9,1% -10,0% 48,7% -22,4%

Δήλος Small Cap (Εσωτερικού) 50,9 71,0% 27,4% 0,1% 1,1% 19,1% 10,3% 48,7% 7,6% -6,2% 38,1% -11,9%

Ευρωπαϊκή Πίστη (Αναπτυξιακό) 26,8 47,0% 39,0% 8,0% 11,8% 18,4% 7,0% 51,3% 12,3% 1,7% 31,9% -8,9%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Δυναμικών Επ/σεων (Ι) 54,4 73,7% 14,8% 5,7% 16,2% 14,9% 11,6% 42,9% 13,0% -1,3% 42,2% -16,0%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Μετοχικό (Ι) 0,6 88,1% 4,3% 0,0% 20,5% 13,8% 9,3% 46,4% 9,9% -8,5% 48,9% -20,9%

Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό (R) 129,8 87,0% 7,8% 0,8% 20,5% 16,2% 10,9% 49,7% 8,8% -9,8% 46,8% -23,3%

CPB Phoenix Ελληνικό 1,0 87,9% 6,4% 3,5% 19,6% 11,4% 6,0% 47,4% 8,5% -10,5% 10,1% -

Γενικός Δείκτης7,0% -11,8% 49,5% -23,6%

Μέσοι Όροι Συνόλου Α/Κ
74,6% 14,0% 3,7% 18,0% 14,5% 8,7% 44,4% 11,5% -7,5% 39,0% -15,8%

Σημειώσεις: 1) Στις εταιρίες πετρελαιοειδών συμπεριλαμβάνουμε την ΕΛΠΕ και την ΜΟΗ. Στις εταιρίες υποδομών, τις ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΠΣ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ και ΟΤΕ. Στις εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας, τις ΤΕΝΕΡΓ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ. 2) Την 10/9/2021, το INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού απορρόφησε το INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού. 3) Το INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού εντάχθηκε στην λίστα διότι στο χαρτοφυλάκιο του περιλαμβάνει 3 ελληνικές μετοχές

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα,εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: