Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Briq Properties: Τι έχει φέρει η στροφή της ΑΕΕΑΠ στα logistics

Briq Properties: Τι έχει φέρει η στροφή της ΑΕΕΑΠ στα logistics

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Briq Properties: Τι έχει φέρει η στροφή της ΑΕΕΑΠ στα logistics

Συνεχώς διευρύνεται τόσο το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Briq Properties, όσο και η παρουσία της εισηγμένης στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των logistics.

Η σημαντική στροφή του χαρτοφυλακίου ακινήτων της ΑΕΕΑΠ, συμφερόντων Φέσσα (όμιλος Quest), στον τομέα των logistics αποτυπώνεται στη σύνθεση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων στις 30.09.2021, η οποία ήταν 48% logistics, 30% γραφεία, 17% ξενοδοχεία και 5% λοιπές χρήσεις ενώ την 30.09.2020 ήταν 43% γραφεία, 27% ξενοδοχεία, 14% logistics και 16% οικόπεδα και λοιπές χρήσεις. Επιπρόσθετα δε, στο 9μηνο 2021 τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε 4,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 59% κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις του Ομίλου σε ακίνητα logistics. Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε παρά τη μείωση των εσόδων κατά 0,9 εκατ. ευρώ εξαιτίας των μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω COVID-19, ενώ η αντίστοιχη μείωση του 2020 ήταν σημαντικά χαμηλότερη (0,5 εκ.).

Να σημειωθεί ότι στις 30.09.2021 οι επενδύσεις του ομίλου, υπό την CEO, Άννα Αποστολίδου, περιλάμβαναν επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας 116,7 εκατ. ευρώ έναντι ακίνητων αξίας 106 εκατ. στις 31.12.2020 και72,5 εκατ. ευρώ στις 30.09.2020. Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2021, η Εταιρεία προχώρησε σε νέες επενδύσεις συνολικού ποσού 9,6 εκατ. οι οποίες περιλάμβαναν 5,8 εκατ. ευρώ επενδύσεις στον τομέα των logistics και 3,2 εκατ. ευρώ στον τομέα των γραφείων.

Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 9μήνου της ΑΕΕΑΠ, το καθαρό κέρδος από την αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθε στο 9μηνο σε 2,09 εκατ. ευρώ (495 χιλ. ευρώ το 9μηνο 2020). Οσον αφορά στα συνολικά έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων, ποσό περίπου 2,4 εκατ. ευρώ σχετίζεται με συνδεδεμένα μέρη, ήτοι την Quest Συμμετοχών Α.Ε. και θυγατρικές της.

Στις 30.09.2021 όλα τα ακίνητα του Ομίλου βρίσκονταν στην Ελλάδα. Επίσης οι τύποι των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου διαχωρίζονται σε γραφεία και κτίρια μικτής χρήσης (γραφεία με ισόγεια καταστήματα), εμπορικές αποθήκες, ξενοδοχεία, καταστήματα, ακίνητα ειδικής χρήσης και οικόπεδα.

Από το σύνολο των εσόδων (ενοίκια) των 4,4 εκατ. ευρώ (πέρυσι 2,765 εκατ. ευρώ), ο τομέας γραφείων και μικρής χρήσης εισέφερε 1,324 εκατ. ευρώ (1,313 εκατ., πέρυσι στο 9μηνο), τα logistics 2,053 εκατ. ευρώ (από 575 χιλ. ευρώ στο 9μηνο 2020), τα ξενοδοχεία 825 χιλ. ευρώ (έναντι 665 χιλ. ευρώ πέρυσι), τα καταστήματα 114 χιλ. ευρώ (112 χιλ. ευρώ).

Ως προς τις επενδύσεις στα ακίνητα και την εύλογη αξία ανά τομέα, τα γραφεία και τα ακίνητα Μικτής Χρήσης παρουσιάζουν εύλογη αξία λήξης περιόδου 30 Σεπτεμβρίου 2021 35,398 εκατ. ευρώ (31,5 εκατ. αρχές 2021), οι αποθήκες 55,672 εκατ. ευρώ (48,75 εκατ. ευρώ αρχή 2021), τα ξενοδοχεία 19,549 εκατ. ευρώ (18,9 εκατ. αρχή 2021), τα καταστήματα 1,995 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος εμφάνισε καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 3,532 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 4,269 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια (που αναλογούν σε μετόχους της εταιρείας) άνω των 85,5 εκατ. ευρώ, σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 29,142 εκατ. ευρώ (σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 21,823 εκατ. και βραχυπρόθεσμων 7,319 εκατ. ευρώ). Οσον αφορά στη λήξη των δανείων, περίπου 7,3 εκατ. ευρώ λήγουν σε έως 1 έτος, από 1 έως 5 έτη δάνεια ύψους 14,57 εκατ. ευρώ και μεγαλύτερη διάρκεια ωρίμανσης δάνεια 7,25 εκατ. ευρώ.

Την 11η Φεβρουαρίου 2021, η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά αυτοτελούς κτιρίου γραφείων με ισόγειο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Δημητρίου Γούναρη 3 στον Πειραιά έναντι τιμήματος € 2.100 χιλ. (μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων απόκτησης € 46 χιλ.). Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο κατάστημα, πέντε ορόφους γραφείων και υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους και έχει συνολική επιφάνεια 2.428 τ.μ. και είναι πλήρως μισθωμένο.

Την 20η Μαΐου 2021 και την 29η Ιουνίου 2021, η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά τριών (3) όμορων οικοπέδων συνολικής επιφανείας 18.083 τ.μ. που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής στη θέση «Ήμερος Τόπος». Το συνολικό τίμημα για την αγορά των τριών οικοπέδων ανήλθε σε € 1.038 χιλ., μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων απόκτησης ποσού €27 χιλ.. Τα εν λόγω οικόπεδα είναι όμορα με τα υπάρχοντα οικόπεδα της Εταιρείας επι των οποίων αναπτύσσει ήδη ένα σύγχρονο κτίριο Αποθήκευσης και Διανομής. Ως αποτέλεσμα σήμερα η ενιαία οικοπεδική έκταση προς ανάπτυξη στον Ασπρόπυργο ανέρχεται σε συνολική επιφάνεια 103.001 τ.μ.

Την 30η Ιουλίου 2021, η Εταιρεία ανακηρύχθηκε ως πλειοδότρια σε πλειστηριασμό ενός οικοπέδου που βρίσκεται στη Νάουσα Πάρου, συνολικού εμβαδού 501 τ.μ., το οποίο είναι όμορο με τα ακίνητα της Εταιρείας. Το συνολικό τίμημα για την αγορά του οικοπέδου ανήλθε σε € 203 χιλ., μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων απόκτησης ποσού € 4 χιλ..

Την 24η Σεπτεμβρίου 2021, η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά οριζόντιας ιδιοκτησίας γραφειακού χώρου συνολικής επιφάνειας 258,13 τ.μ., 3ου ορόφου σε κτίριο γραφείων που βρίσκεται επί της Μητροπόλεως 3, στο οποίο η Εταιρεία κατέχει ήδη γραφειακό χώρο στον 4ο όροφο. Το τίμημα για την απόκτηση του ακινήτου ανήλθε σε € 1.050 χιλ. (μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων απόκτησης € 20 χιλ.).

Υπενθυμίζεται ότι οι θυγατρικές εταιρείες που ενοποιούνται στον Όμιλο είναι η «Plaza Hotel Skiathos M.Α.Ε.» και η «Sarmed Warehouses A.E.».

Στις 8η Οκτωβρίου 2021 η θυγατρική Plaza Hotel Skiathos M.A.E. προχώρησε στην σύναψη σύμβασης εργολαβίας για την ανακαίνιση της ξενοδοχειακής μονάδας. Το εργολαβικό αντάλλαγμα συμφωνήθηκε σε € 2.841 χιλ. και καταβάλλεται σταδιακά έως την αποπεράτωση του έργου η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο Β’ τρίμηνο του 2022.

Στις 27.10.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως μοναδική μέτοχος της Plaza Hotel Skiathos MAE, ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Plaza Hotel Skiathos κατά τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (€ 4.200.000,86) με καταβολή μετρητών από την ίδια και την έκδοση τριών εκατομμυρίων εκατό τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα (3.134.329) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 1,34) η κάθε μία, με σκοπό την χρηματοδότηση της ανακαίνισης του ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της Plaza Hotel Skiathos M.A.E..

Στις 08.11.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την πώληση του ακινήτου της, το οποίο βρίσκεται επι της Λ. Κηφισίας 283 έναντι τιμήματος κατ΄ ελάχιστον € 1.023 χιλ.. Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος της τρέχουσας χρήσης.

Στις 30η Ιουλίου 2020 η Εταιρεία προχώρησε στην σύναψη σύμβασης εργολαβίας για την κατασκευή ενός σύγχρονου κτιρίου αποθηκών και διανομής, προδιαγραφών πυροπροστασίας κατηγορίας Ζ3 και συνολικής επιφανείας 20.764 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το εργολαβικό αντάλλαγμα συμφωνήθηκε σε € 9.626 χιλ. πλέον Φ.Π.Α. και καταβάλλεται σταδιακά έως την αποπεράτωση του έργου η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2021. Η εν λόγω κατασκευή χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού. Μέχρι την 30.09.2021, η Εταιρεία είχε αποπληρώσει ποσό € 8.943 χιλ. πλέον ΦΠΑ από το σύνολο του εργολαβικού τιμήματος.

Υπενθυμίζεται, όσον αφορά στα αποτελέσματα 9μήνου που ανακοίνωσε χτες η ΑΕΕΑΠ, ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 71% και ανήλθαν σε € 3,2 εκ. έναντι € 1,8 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 76% και ανήλθαν σε € 2,6 εκ. έναντι € 1,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 78% και ανήλθαν σε € 2,5 εκ. έναντι € 1,4 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το καθαρό κέρδος από την αναπροσαρμογή της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία ανήλθε σε € 2,1 εκ. έναντι € 0,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η Εσωτερική Λογιστική Αξία Μετοχής (N.A.V / μετοχή ) που αντιστοιχεί στους μετόχους της Εταιρείας ανήλθε σε € 2,42 έναντι € 2,37 την 31.12.2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,1%.

Ο δείκτης Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις σε ακίνητα (L.T.V.) ανήλθε σε 25,0% (από 17%), και ο δείκτης Δανειακές Υποχρεώσεις μείον μετρητά προς Επενδύσεις σε ακίνητα (Net L.T.V.) σε 21,3% (από 15,3%).

 

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Πηγή : insider.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text