Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | ΕΥΑΘ: Στο 8% η αύξηση του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο 2021

ΕΥΑΘ: Στο 8% η αύξηση του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΕΥΑΘ: Στο 8% η αύξηση του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο 2021

Η ΕΥΑΘ Α.Ε., ανακοινώνει τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του γ΄ τριμήνου και εννεαμήνου έτους 2021, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της :

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε € 19.988 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και € 54.893 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 19.143 χιλ. και € 53.607 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,42% και κατά 2,40% αντίστοιχα. Η θετική μεταβολή του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην αύξηση από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης (+21,7% και +8% αντίστοιχα).

Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των € 11.852 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και € 34.913 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 11.062 χιλ. και € 32.472 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,14% και 7,52% αντίστοιχα. Η αύξηση του κόστους πωληθέντων προκύπτει κατά κύριο λόγο εξαιτίας των αυξημένων εξόδων επισκευών και συντηρήσεων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), αλλά και λόγω του αυξημένου κόστους ενέργειας κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021.

Συνεπώς, το Μικτό Κέρδος ανήλθε στο ποσό των € 8.136 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και € 19.980 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 8.081 χιλ. και € 21.135 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,68% και μείωση 5,47% αντίστοιχα.

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 1.389 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και €4.808 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 643 χιλ. και € 1.751 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 116,02% και 174,56% αντίστοιχα. Η αύξηση στο γ΄ τρίμηνο οφείλεται πρωτίστως στην αναστροφή της πρόβλεψης επίδικων υποθέσεων ύψους € 508 χιλ. λόγω της καταβολής του ποσού αυτού κατά την περίοδο 01/07-30/09/21 καθώς και εξαιτίας της πρόβλεψης εσόδου ύψους € 304 χιλ. , το οποίο αντιστοιχεί στις εργασίες που εκτελέστηκαν στο τρίτο τρίμηνο του 2021 με βάση τη σύμβαση συντήρησης και διαχείρισης δικτύου όμβριων υδάτων με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σε ορίζοντα εννεαμήνου, η μεγαλύτερη αύξηση οφείλεται αφενός στην μετακύλιση στον Πάροχο, τμήματος των εξόδων της ενέργειας από τη λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) και αφετέρου στη θετικότερη έκβαση των επίδικων υποθέσεων της εταιρείας, η οποία οδήγησε στην αντιστροφή προηγούμενων προβλέψεων.

Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε € 3.143 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και € 9.678 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 2.640 χιλ. και € 8.522 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,04% και 13,56% αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο σχηματισμό μεγαλύτερης πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2021-30/09/2021 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 καθώς και σε αυξημένο μισθολογικό κόστος βάσει της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 736 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και € 1.249 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 347 χιλ. και € 1.547 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 112,28% και μείωση 19,23% αντίστοιχα. Η αύξηση στον ορίζοντα τριμήνου οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δικαστική απόφαση άπαξ καταβολής αναδρομικών μισθών και αποζημιώσεων σε υπαλλήλους της εταιρείας και σε τρίτα μέρη αντίστοιχα.

Εξαιτίας των παραπάνω γεγονότων, τα προ Φόρων Κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 5.702 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και € 14.137 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 5.884 χιλ. και € 13.234 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,09% και αύξηση κατά 6,82% αντίστοιχα.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 7.081 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και € 18.088 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 7.303 χιλ. και € 17.489 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,04% και αύξηση κατά 3,42% αντίστοιχα.

Τέλος τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 90.275 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 74.026 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,95%.

Όπως επιδεικνύουν τα οικονομικά αποτελέσματα της, η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει χτίσει μία ισχυρή ασπίδα προστασίας ενάντια στην υγειονομική κρίση που χαρακτηρίζει την τρέχουσα περίοδο, παρουσιάζοντας περιορισμένες οικονομικές διακυμάνσεις και διατηρώντας τη δυναμική των δραστηριοτήτων της, τη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα της σε υψηλά επίπεδα. Εντούτοις, η διοίκηση εξακολουθεί να παρακολουθεί επισταμένως τις εξελίξεις, όπως αυτή της ραγδαίας μεταβολής του κόστους ενέργειας, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες και τις προκλήσεις τόσο του εγχώριου όσο και του παγκόσμιου περιβάλλοντος καθώς και να είναι σε θέση να αντισταθμίσει τους διαφόρους κινδύνους, βασιζόμενη σε ισχυρές δικλείδες ασφαλείας, όπως το σημαντικό ύψος διαθεσίμων της και η καθολική απουσία δανεισμού.

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.

 

 

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text