Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Intrakat: Έκτακτη Γενική Συνέλευση προς παροχή εξουσιοδότησης για ΑΜΚ

Intrakat: Έκτακτη Γενική Συνέλευση προς παροχή εξουσιοδότησης για ΑΜΚ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Intrakat: Έκτακτη Γενική Συνέλευση προς παροχή εξουσιοδότησης για ΑΜΚ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2021, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" (η «Εταιρεία»), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 17η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2ος όροφος) προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 20 και 21 και του άρθρου 7 παρ. 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.

2. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1(β) και 27 παρ. 4 Ν. 4548/2018.

Ι. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 24η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

ΙΙ. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.E." (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), η οποία παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 124 Ν. 4548.2018.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 12ης.12.2021, (Ημερομηνία Καταγραφής) δηλαδή της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις 17 Δεκεμβρίου 2021, και μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Η Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την περίπτωση τυχόν εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν θα απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής.

Αν αυτό δε συμβαίνει, δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος έχει τη μετοχική ιδιότητα, σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής αποδεικνύεται μέσω απευθείαςηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης ή/και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018 μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

 

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ.


Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text