Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Tα Έσοδα από Πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση κατά 30,29% στον Όμιλο

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Tα Έσοδα από Πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση κατά 30,29% στον Όμιλο

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ:  Tα Έσοδα από Πωλήσεις  εμφανίζουν αύξηση κατά  30,29% στον Όμιλο

1. Βασικά Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων

Τα Έσοδα από Πωλήσεις, τα Κέρδη προ Φόρων, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)  και τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων  (ΕΒΙΤ) του Ομίλου και της Εταιρείας για το Εννιάμηνο και το Γ’  Τρίμηνο  του  2021,  συγκρινόμενα  με  τις  αντίστοιχες  περιόδους  της  προηγούμενης  χρήσης,  έχουν  συνοπτικά ως τον ακόλουθο πίνακα:

Το Γ’ Τρίμηνο του 2021, τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας επηρεάστηκαν αρνητικά α)  από  την  συνέχιση  της  εξάπλωσης  της  πανδημίας  «Covid‐19»,  β)  από  τις  σημαντικές  και  συνεχείς  αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες πρώτων υλών στην εγχώρια και διεθνή αγορά, γ) από την σημαντική  αύξηση  του  μεταφορικού  κόστους  και  κυρίως  του  ναυτιλιακού  ναύλου  για  τις  μεταφορές  με  εμπορευματοκιβώτια και δ) από την σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2021, συγκρινόμενα παράλληλα και με την  αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, α) τα Έσοδα από Πωλήσεις να εμφανίζουν αύξηση κατά  30,29% στον Όμιλο και 31,22% στην Εταιρεία, β) τα Κέρδη προ Φόρων να εμφανίζουν μείωση κατά  63,48%  στον  Όμιλο  και  39,10%  στην  Εταιρεία,  γ)  τα  Κέρδη  προ  Φόρων,  Τόκων  και  Αποσβέσεων  (EBITDA) να εμφανίζουν μείωση κατά 26,33% στον Όμιλο και 19,44% στην Εταιρεία και δ) τα Κέρδη  προ  Φόρων  και  Τόκων  (ΕΒΙΤ)  να  εμφανίζουν  μείωση  κατά  59,98%  στον  Όμιλο  και  42,59%  στην  Εταιρεία.

Ομοίως  επηρεάστηκαν  τα  αποτελέσματα  του  Ομίλου  και  της  Εταιρείας  και  κατά  την  περίοδο  από  01.01.2021  έως  30.09.2021,  καθώς  συγκρινόμενα  με  την  αντίστοιχη  περίοδο  της  προηγούμενης  χρήσης α) τα Έσοδα από Πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17,86% στον Όμιλο και 18,92% στην Εταιρεία, β)  τα Κέρδη προ Φόρων μειώθηκαν κατά 48,60% στον Όμιλο και 46,94% στην Εταιρεία, γ) τα Κέρδη προ  Φόρων,  Τόκων  και  Αποσβέσεων  (EBITDA)  μειώθηκαν  κατά  20,87%  στον  Όμιλο  και  21,21%  στην  Εταιρεία και δ) τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) μειώθηκαν κατά 45,46% στον Όμιλο και 43,90%  στην Εταιρεία.

Επιπρόσθετα και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας και της ενεργειακής  κρίσης  στην  ρευστότητα  του  Ομίλου,  η  διοίκηση  προχώρησε  στην  μείωση  των  ταμειακών  της  διαθεσίμων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης και ταυτόχρονα προέβη  στην  εξασφάλιση  επιπλέον  πιστωτικών  ορίων  για  την  αντιμετώπιση  μελλοντικών  αναγκών  ρευστότητας,  που  μπορεί  να  προκύψουν  ως  συνέπεια  της  συνέχισης  της  πανδημίας  και  της  ενεργειακής κρίσης. Έτσι, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.09.2021 ανήλθε  σε  €  50,21  εκ.  και  €  44,55  εκ.  αντίστοιχα,  αυξημένος  το  Γ’  Τρίμηνο  κατά  €  7,60  εκ.  και  €  7,14  εκ.  αντίστοιχα.

Το εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης στις δραστηριότητες του Ομίλου  την προσεχή περίοδο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της  κυβέρνησης. Η διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει  στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει  τις επιπτώσεις  της πανδημίας και  της  ενεργειακής  κρίσης  στα  οικονομικά  αποτελέσματα  του  Ομίλου,  να  συνεχίσει  απρόσκοπτα  την  υλοποίηση  του  στρατηγικού  και  επενδυτικού  της  πλάνου  και  να  διασφαλίσει  την  επιχειρησιακή  συνέχεια του Ομίλου. Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας η  διοίκηση εκτιμά ότι σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω υγειονομικό γεγονός όπως και η ενεργειακή κρίση  δεν θα επηρεάσουν την συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου.

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text