Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | B&F ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ: Οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 24,19 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2021

B&F ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ: Οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 24,19 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2021

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
B&F ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  Οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 24,19 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2021

Η Εταιρεία με την επωνυμία «B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων», σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ΄ τριμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2021, καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID‐19, που αφορά τις προοπτικές της καθώς και τις εν γένει εξελίξεις στη δραστηριότητά της.

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 24,19 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και Ευρώ 55,49 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021, έναντι Ευρώ 19,03 εκατ. και Ευρώ 44,16 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, ήτοι αύξηση σε ποσοστό 27,1% και 25,7% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 9,31 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και Ευρώ 20,02 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 2,74 εκατ. και Ευρώ 8,72 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 6,78 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και Ευρώ 12,12 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 0,39 εκατ. και Ευρώ 1,30 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 4,93 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 και Ευρώ 8,01 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι κερδών Ευρώ 0,13 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020, ενώ προέκυψαν ζημιές Ευρώ 0,63 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020.

Η Εταιρεία εξακολουθεί να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που αφορούν την πρόληψη των κινδύνων της πανδημίας και τη διατήρηση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος με γνώμονα τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού καθώς και την ασφάλεια των εργαζομένων της. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η αποτελεσματική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και η επιχειρησιακή συνέχεια της Εταιρείας.

H επίδραση της πανδημίας είχε αρνητική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2021, μικρότερη επίπτωση όμως από τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2020, με αποτέλεσμα ο Όμιλος να παρουσιάσει αύξηση κύκλου εργασιών κατά 24,56%. Όσο αφορά το Β’ εξάμηνο του 2021 οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της πανδημίας εκτιμάται ότι θα έχουν μικρή επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, όμως η Διοίκηση διατηρεί επιφυλάξεις για τίς αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει ενδεχόμενη επιδείνωση είτε της ενεργειακής κρίσης είτε της πανδημίας έως το τέλος του έτους. Ειδικότερα, το κόστος ενέργειας για τη λειτουργία των καταστημάτων και του κεντρικού κτιρίου της Εταιρείας, επηρεάζεται από τις μεγάλες αυξήσεις που παρατηρούνται διεθνώς, αποτελεί όμως σχετικά μικρό μέρος του λειτουργικού κόστους της Εταιρείας. Επίσης, τα προβλήματα που παρατηρούνται διεθνώς στην εφοδιαστική αλυσίδα, όσον αφορά το κόστος των μεταφορικών εμπορευμάτων από προμηθευτές του εξωτερικού, είναι πλέον αυξημένο, αλλά αυτές οι αυξήσεις είναι περιορισμένες για τα αποθέματα της τρέχουσας σαιζόν και, γενικότερα, τα αποτελέσματα του έτους 2021. Εν τούτοις, η Διοίκηση της Εταιρείας, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαχειριστεί τις προαναφερθείσες εξελίξεις και να περιορίσει τις τυχόν αρνητικές συνέπειες στα Χρηματοοικονομικά αποτελέσματά της.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την εξέλιξη των εσόδων και στοχεύει στη διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας, στην άντληση και στη διατήρηση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώνει εμπροθέσμως παρούσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονται στις 30.09.2021 σε Ευρώ 16,99 εκατ. έναντι Ευρώ 7,84 εκατ. στις 31.12.2020. Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 ο Όμιλος δεν προχώρησε σε νέο δανεισμό, όπως δεν θα προχωρήσει σε νέο δανεισμό έως το τέλος του έτους 2021, γεγονός που πιστοποιεί την υγιή οικονομική κατάστασή του. Δεν υπήρξε σημαντική μεταβολή στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021.

Η Διοίκηση, κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο των έκτακτων και συνεχώς μεταβαλλόμενων καταστάσεων, εργάζεται σε καθημερινή βάση α) για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των πελατών, β) για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου και γ) για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση της οικονομικής θέσης και ρευστότητας του Ομίλου.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υφίσταται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας χρήσης οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική  αλυσίδα, τόσο της Εταιρίας όσο και των λοιπών οντοτήτων που ανήκουν στον Όμιλο. Η Εταιρία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, διαθέσιμα τραπεζικά όρια χρηματοδότησης, ενώ κίνδυνος επισφάλειας δεν υφίσταται μέχρι σήμερα.

Δείτε το δελτίο τύπου, εδώ.
Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text