Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2022 - No 236 έως 242 | Χ&Α - 240 | Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Το παρόν άρθρο ανήκει στην ενότητα "Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά το α΄ τρίμηνο του 2022" του παρόντος τεύχους. Το σύνολο των άρθρων της ενότητας, είναι τα παρακάτω:

 

Τα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 (εδώ)

Η διάρθρωση των χαρτοφυλακίων στις 31/3/2022 (εδώ)

Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Ικανοποιητικές οι επιδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων τα έτη 2016-2022 (εδώ)

Τα μετοχικά Χαρτοφυλάκια, στις 31/3/2022 (εδώ)

 

Κλαδική Ανάλυση και η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Από το 2020, στα τακτικά τριμηνιαία αφιερώματά μας στον κλάδο των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, επιχειρούμε να παρακολουθήσουμε το τρόπο διαχείρισης του Ενεργητικού του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται για κάθε χρονική περίοδο. Τί ποσοστό του Ενεργητικού υπάρχει, κάθε τρίμηνο, σε ελληνικές μετοχές; Και πώς διακυμαίνονται τα ποσοστά των μη μετοχικών επενδύσεων (τα οποία πιθανότατα είναι μετρητά ή άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία); Πρόκειται για μία πρωτότυπη μέθοδο ανάλυσης του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία μας βοηθά να αποκτήσουμε μία συνολική και συγκριτική εικόνα.

Στον Πίνακα 3, εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία: α) Το σύνολο του Ενεργητικού του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατά την 31/3/2022, σε εκατομμύρια ευρώ. β) Ο αριθμός των μετοχών που περιέχει το κάθε χαρτοφυλάκιο σε διάφορες χρονικές περιόδους και το ποσοστό του Ενεργητικού που αποτελούσαν οι μετοχές στα τέλη των ετών 2018, 2019, 2020 και στις 30/92021. γ) Ο αριθμός των περιπτώσεων που ένα χαρτοφυλάκιο αύξησε ή μείωσε τις θέσεις του σε μετοχές, μεταξύ της 31/3/2021 και της 31/3/2021. δ) Οι αποδόσεις του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τα έτη 2019, 2020, 2021 και στις 31/3/2022, καθώς και οι σύνδεσμοι με το site της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, για τις ημερομηνίες αυτές.

(Σας δίνουμε ένα παράδειγμα για το πώς να διαβάσετε τον πίνακα: Π.χ. το Αμοιβαίο Κεφάλαιο “3Κ Α/Κ Εσωτερικού”, στις 31/3/2022 είχε Συνολικό Ενεργητικό ίσο με € 42,2 εκατομμύρια. Εκείνη την ημέρα, στο χαρτοφυλάκιό του κατείχε μετοχές 35 εταιριών και είχε τοποθετημένο το 94,8% του συνολικού ενεργητικού του σε  μετοχές. Με τον ίδιο τρόπο διαβάζουμε και τις υπόλοιπες ημερομηνίες. Στην πράσινη και κόκκινη στήλη, διαβάζουμε: Μεταξύ 31/3/2021 και 31/3/2022, αύξησε τη θέση του σε 11 μετοχές και μείωσε τη θέση του σε 20. Την εξέλιξη των θέσεων του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μπορεί κάποιος να τη δει από το σύνδεσμο που βρίσκεται επί του ονόματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στην πρώτη στήλη του πίνακα.

Από τον πίνακα αυτόν παρατηρούμε ότι, κατά μέσο όρο (τελευταία γραμμή του πίνακα), τα Αμοιβαία Κεφάλαια, στις 31/3/2022, είχαν σε μετοχές 94,2% του ενεργητικού τους (η τιμή αυτή διαφέρει ελάχιστα από την τιμή του Πίνακα 2, επειδή στον Πίνακα 3 εμφανίζεται ο αστάθμητος μέσος όρος, ενώ στον Πίνακα 2, είναι σταθμισμένος). Παράλληλα, ο μέσος όρος των μετοχών που βρισκόταν σε κάθε χαρτοφυλάκιο ήταν 35,0, ενώ, κατά τη διάρκεια του τελευταίου 12μήνου, οι διαχειριστές αύξησαν τη θέση τους σε 16 μετοχές και τη μείωσαν σε 16. Αντίστοιχα εξηγούνται οι αριθμοί της τελευταίας γραμμής και για τις υπόλοιπες ημερομηνίες.

 


ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Η κινητικότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Εξέλιξη ποσοστού του Ενεργητικού σε μετοχές - Εξέλιξη αριθμού μετοχών Χαρτοφυλακίων (2019-2022)


Συν. Ενεργητικού (εκατ. €) Αριθμός και ποσοστό (%) μετοχών στο χαρτοφυλάκιο Αύξηση - Μείωση θέσεων μεταξύ 31/3/2022 - 31/3/2021 Απόδοση


31/3/2022 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 Αύξηση Μείωση 3/2022 2021 2020 2019

link link link link

3Κ Α/Κ Εσωτερικού 42,2 35 94,8% 36 95,7% 38 93,5% 38 92,3% 11 20 1,5% 19,3% -5,1% 30,0%

3Κ A/K Greek Value Εσωτ. 18,2 36 92,1% 43 91,9% 41 89,1% 35 91,9% 18 11 1,3% 19,7% -4,1% 32,4%

NN HELLAS A/K - Κατ (θ) 78,0 40 89,7% 44 87,0% 41 89,4% 37 92,0% 26 9 2,4% 21,0% -2,9% 38,1%

ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής 15,7 39 99,5% 40 98,0% 40 99,5% 36 94,9% 10 34 0,6% 25,9% -8,4% 51,3%

ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 9,1 32 99,5% 30 97,2% 31 99,3% 32 99,2% 14 23 0,3% 17,3% -10,9% 38,7%

ALPHA Επιθ. Στρατηγικής Classic 90,4 46 97,0% 42 98,4% 41 96,8% 40 96,8% 21 18 -0,3% 19,0% -6,6% 42,4%

ALPHA Blue Chips Classic 254,7 46 97,1% 43 96,8% 43 87,9% 42 98,3% 11 17 -1,2% 17,0% -9,4% 43,8%

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 18,9 26 99,8% 26 99,9% 26 99,8% 26 100,3% 10 17 -0,9% 11,4% -17,7% 46,5%

ALPHA TRUST Hellenic Equities 71,2 43 92,9% 41 97,3% 40 96,1% 39 96,7% 22 22 -2,6% 22,5% -4,4% 41,4%

Athos High Peaks - (Κατ. Α) 5,4 39 94,0% 31 93,7% 32 91,9% 33 95,5% 29 8 -1,5% 19,9% -7,1% 50,4%

ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού 8,2 29 95,3% 28 95,7% 29 92,8% 28 96,0% 6 10 -2,3% 14,9% -10,5% 37,8%

CPB Ελληνικό Μετοχικό 17,0 32 88,7% 28 95,5% 27 94,2% 31 92,2% 24 14 1,3% 12,1% 5,9% 32,0%

EUROBANK GF Greek Equities 49,0 31 92,2% 30 98,4% 29 94,9% 28 87,2% 8 18 -1,2% 11,1% -15,7% 37,6%

INTERAMERICAN Δυναμικό 56,0 37 93,6% 28 98,3% 27 94,7% 26 93,3% 28 8 -0,9% 11,2% -15,9% 38,9%

MetLife Μεσαίας - Μικρής Κεφαλ. 33,4 39 96,6% 39 96,3% 41 90,9% 38 94,8% 12 13 -2,0% 14,6% -1,9% 26,1%

MetLife Δείκτη Υψηλής Κεφαλ. 13,6 26 98,3% 26 99,8% 26 99,1% 26 100,0% 9 15 -0,9% 15,9% -14,1% 44,9%

THETIS Ελληνικό Μετοχικό 2,1 39 95,5% 34 94,8% 32 94,9% 32 93,5% 20 14 -2,4% 19,7% -10,8% 38,2%

TRITON Αναπτυξιακό 56,6 31 93,1% 30 98,3% 31 96,0% 28 90,0% 18 14 0,9% 20,0% -2,2% 45,4%

ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Εσωτερικού) 82,7 39 92,6% 39 95,9% 40 92,8% 38 95,1% 8 31 -0,4% 13,5% -10,0% 48,7%

Δήλος Small Cap (Εσωτερικού) 48,7 29 97,3% 31 98,3% 31 98,5% 32 98,6% 10 22 -2,7% 12,4% -6,2% 38,1%

Ευρωπαϊκή Πίστη (Αναπτυξιακό) 26,6 27 99,5% 26 98,8% 28 98,4% 29 97,1% 13 14 2,0% 16,2% 1,7% 31,9%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Δυναμικών Επ/σεων (Ι) 64,6 44 96,6% 44 95,9% 44 95,0% 41 93,0% 29 13 2,3% 19,2% -1,3% 42,2%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Μετοχικό (Ι) 0,6 27 93,6% 26 92,7% 26 93,8% 26 95,9% 6 5 1,2% 13,8% -8,5% 48,9%

Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό (R) 212,1 38 93,9% 34 94,2% 33 93,0% 32 95,0% 32 5 0,9% 12,2% -9,8% 46,8%

CPB Phoenix Ελληνικό 0,9 25 78,5% 25 97,7% 24 83,0% 28 84,1% 15 20 0,2% 13,3% -10,5% 10,1%

Piraeus (PV) ESG Greece Equity Fund 9,4 34 88,6% - - - - - - - - 0,6% - - -

Γενικός Δείκτης


-1,6% 10,4% -11,8% 49,5%

Μέσοι Όροι Συνόλου Α/Κ
35,0 94,2% 33,8 96,3% 33,6 94,2% 32,8 94,5% 16 16 -0,2% 16,3% -7,6% 39,7%

Σημειώση: 1) Το Piraeus (PV) ESG Greece Equity Fund, ενεργοποιήθηκε την 1/12/2021

 

Στον Πίνακα 4, εμφανίζουμε μία κλαδική ανάλυση των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στις 31/3/2022, με βάση τον τρόπο που προσδιορίζονται οι μετοχές από τους κλαδικούς δείκτες του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, ή από κλάδους που δημιουργήσαμε εμείς (οι μετοχές αναφέρονται είτε στους συνδέσμους που υπάρχουν στο όνομα του κλάδου, είτε στο κάτω μέρος του πίνακα).

Σε μία περίοδο όπου υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στις αποδόσεις των επιμέρους επιχειρηματικών κλάδων, η κλαδική ανάλυση του κάθε χαρτοφυλακίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Κύρια σημεία προσοχής πρέπει να είναι: α) το ποσοστό του κλάδου των τραπεζικών μετοχών σε κάθε χαρτοφυλάκιο, β) το ποσοστό των μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης και γ) το ποσοστό των μετοχών ηλεκτρικής ενέργειας. Θα διαπιστώσουμε ότι, ο τρόπος που το κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αντιμετώπισε το ζήτημα της κλαδικής διάρθρωσής του, επέδρασε σημαντικά στις αποδόσεις του κατά την τελευταία πενταετία.

Παράλληλα, θέλουμε και πάλι να επισημάνουμε την σχεδόν παντελή απουσία ξένων μετοχών και εταιρικών (ή και ξένων) ομολόγων (συμμετέχουν μόλις κατά 0,1%), έστω στα μικρά όρια που επιτρέπει η νομοθεσία γι’ αυτού του τύπου Αμοιβαία Κεφάλαια.

Η απουσία ξένων μετοχών ή και ομολόγων, είναι διαχρονική. Κατά την άποψή μας, η πρακτική αυτή είναι λανθασμένη. Και δεν αναφερόμαστε μόνο για τη δεκαετία του 2010, (περίοδος που το  ελληνικό Χρηματιστήριο “βούλιαζε” στις ζημιές, ενώ οι αγορές του εξωτερικού βίωναν την καλύτερη ανοδική φάση της ιστορίας τους), αλλά και στην παρούσα φάση, όπου, παρά τα προβλήματα, υπάρχουν μετοχές που ξεχωρίζουν, αλλά και μετοχές σε κλάδους που δεν αντιπροσωπεύονται στη δική μας χρηματιστηριακή αγορά.

Για να δείτε τις μετοχές που κατέχει το κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο δείτε τους συνδέσμους που βρίσκονται επί των ονομάτων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στην πρώτη στήλη του Πίνακα.

Πίνακας 4
Κλαδική Ανάλυση των Χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
(2019-2021)


Συν. Ενεργητικού (εκατ. €) Large Cap (FTSE) Mid Cap (FTSEM) FTSE Mid-Small Τράπεζες (ΔΤΡ) Υποδομών Ηλεκτρικής Ενέργειας Μερίσματος

31/3/2022


3/2022 2021 2020 2019

link link link link
3Κ Α/Κ Εσωτερικού 42,2 45,8% 31,0% 11,3% 13,0% 12,1% 9,5% 34,1% 1,5% 19,3% -5,1% 30,0%
3Κ A/K Greek Value Εσωτ. 18,2 46,8% 29,4% 10,5% 13,2% 12,2% 9,0% 32,2% 1,3% 19,7% -4,1% 32,4%
NN HELLAS A/K - Κατ (θ) 78,0 48,8% 26,8% 9,5% 14,1% 11,5% 8,2% 32,4% 2,4% 21,0% -2,9% 38,1%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής 15,7 68,3% 16,9% 4,8% 27,9% 6,5% 8,5% 18,6% 0,6% 25,9% -8,4% 51,3%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 9,1 80,1% 10,6% 2,5% 28,1% 12,3% 10,4% 23,5% 0,3% 17,3% -10,9% 38,7%
ALPHA Επιθ. Στρατηγικής Classic 90,4 71,7% 16,8% 7,4% 19,4% 11,7% 11,5% 28,7% -0,3% 19,0% -6,6% 42,4%
ALPHA Blue Chips Classic 254,7 80,5% 13,7% 2,7% 21,7% 14,0% 12,2% 32,9% -1,2% 17,0% -9,4% 43,8%
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 18,9 99,2% 0,0% 0,0% 31,1% 19,4% 11,1% 38,2% -0,9% 11,4% -17,7% 46,5%
ALPHA TRUST Hellenic Equities 71,2 59,8% 19,0% 6,5% 17,6% 9,8% 5,7% 25,2% -2,6% 22,5% -4,4% 41,4%
Athos High Peaks - (Κατ. Α) 5,4 77,3% 13,2% 3,3% 21,5% 14,2% 8,2% 35,4% -1,5% 19,9% -7,1% 50,4%
ATTICA Μετοχικό Εσωτερικού 8,2 84,6% 11,2% 2,3% 19,4% 19,0% 11,7% 32,5% -2,3% 14,9% -10,5% 37,8%
CPB Ελληνικό Μετοχικό 17,0 68,9% 9,8% 2,6% 13,9% 9,5% 10,4% 26,6% 1,3% 12,1% 5,9% 32,0%
EUROBANK GF Greek Equities 49,0 86,9% 6,2% 0,2% 24,2% 11,9% 10,8% 30,3% -1,2% 11,1% -15,7% 37,6%
INTERAMERICAN Δυναμικό 56,0 85,1% 9,1% 0,0% 22,7% 13,0% 11,2% 29,7% -0,9% 11,2% -15,9% 38,9%
MetLife Μεσαίας - Μικρής Κεφαλ. 33,4 61,0% 21,1% 8,6% 0,0% 18,7% 6,6% 39,2% -2,0% 14,6% -1,9% 26,1%
MetLife Δείκτη Υψηλής Κεφαλ. 13,6 97,6% 0,0% 0,0% 30,8% 18,8% 10,6% 37,7% -0,9% 15,9% -14,1% 44,9%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό 2,1 76,2% 16,6% 3,6% 20,3% 15,1% 6,3% 36,7% -2,4% 19,7% -10,8% 38,2%
TRITON Αναπτυξιακό 56,6 67,5% 20,0% 6,1% 23,2% 8,6% 8,6% 33,1% 0,9% 20,0% -2,2% 45,4%
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Εσωτερικού) 82,7 80,8% 10,5% 0,3% 21,4% 12,3% 8,7% 30,5% -0,4% 13,5% -10,0% 48,7%
Δήλος Small Cap (Εσωτερικού) 48,7 74,2% 22,2% 0,0% 0,0% 19,2% 12,2% 34,0% -2,7% 12,4% -6,2% 38,1%
Ευρωπαϊκή Πίστη (Αναπτυξιακό) 26,6 50,0% 28,8% 7,3% 16,7% 16,7% 5,5% 39,4% 2,0% 16,2% 1,7% 31,9%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Δυναμικών Επ/σεων (Ι) 64,6 73,5% 14,8% 5,3% 15,8% 10,3% 12,8% 28,6% 2,3% 19,2% -1,3% 42,2%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Μετοχικό (Ι) 0,6 88,5% 6,7% 0,0% 22,3% 13,7% 10,6% 34,9% 1,2% 13,8% -8,5% 48,9%
Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό (R) 212,1 84,4% 7,8% 0,8% 23,0% 11,4% 10,8% 32,2% 0,9% 12,2% -9,8% 46,8%
CPB Phoenix Ελληνικό 0,9 47,1% 20,8% 5,3% 11,3% 2,6% 5,3% 10,6% 0,2% 13,3% -10,5% 10,1%
Piraeus (PV) ESG Greece Equity Fund 9,4 81,7% 4,9% 0,2% 24,4% 12,8% 9,6% 31,1% 0,6% - - -
Γενικός Δείκτης-1,6% 10,4% -11,8% 49,5%
Μέσοι Όροι Συνόλου Α/Κ
72,6% 14,9% 3,9% 19,1% 13,0% 9,5% 31,1% -0,2% 16,3% -7,6% 39,7%
Σημειώσεις: 1) Στις εταιρίες πετρελαιοειδών συμπεριλαμβάνουμε την ΕΛΠΕ και την ΜΟΗ. Στις εταιρίες υποδομών, τις ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΠΣ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ και ΟΤΕ. Στις εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας, τις ΤΕΝΕΡΓ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ. 2) Το Piraeus (PV) ESG Greece Equity Fund, ενεργοποιήθηκε την 1/12/2021

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: