Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Epsilon Net: Διατέθηκαν 600.000 μετοχές στο stock option plan

Epsilon Net: Διατέθηκαν 600.000 μετοχές στο stock option plan

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Epsilon Net: Διατέθηκαν 600.000 μετοχές στο stock option plan

Η «EPSILON NET» πληροφορεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα τελικά στοιχεία από την εφαρμογή κατά το πρώτο έτος του εγκεκριμένου Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών μέσω Δικαιωμάτων Προαίρεσης σε επιλεγμένα Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιριών.

Κατά το χρονικό διάστημα από 01.04.2022 έως 30.04.2022, 559 Στελέχη της Διοίκησης και Προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιριών, προέβησαν σε έγγραφη δήλωση για την άσκηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών, ενώ κατέθεσαν εμπροθέσμως έως την 30.04.2022 το σχετικό ποσό στους επ’ ονόματι της Εταιρίας τηρούμενους ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Συνολικά διατέθηκαν 600.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,075 Ευρώ η καθεμία.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανήλθε σε 0,60 Ευρώ ανά μετοχή.

Η καταβολή σε μετρητά του τιμήματος για την αγορά των ανωτέρω μετοχών ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα και ανήλθε σε 360.000 Ευρώ.

Την 13.05.2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 2860373 δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, το από 10.05.2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και η από 10.05.2022 Έκθεση Διασφάλισης για την πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή κ. Τιμόθεο Βλαχόπουλο με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30261 της ελεγκτικής εταιρίας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει της οποίας πιστοποιήθηκε η πλήρη και ολοσχερή κάλυψη και καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (45.000,00 €), με την καταβολή μετρητών από τους δικαιούχους και ασκήσαντες το δικαίωμα προαιρέσεως στο πλαίσιο του θεσπισθέντος Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan) σε επιλεγμένα στελέχη της Διοίκησης και στο Προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 και την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,075€ εκάστης, με τιμή διάθεσης 0,60 Ευρώ για καθεμία μετοχή, της δε διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών, ποσού τριακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ (315.000,00 €) αχθησόμενης σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού με την ένδειξη «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεώς του, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 4.065.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 54.200.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,075 Ευρώ η καθεμία..

Οι ως άνω 600.000 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των Δικαιούχων - Στελεχών της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιριών που άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών.

Η Εταιρία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Χ.Α. Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση της εισαγωγής τους από το Χ.Α. Οι μετοχές αυτές θα καταχωριστούν στα αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και στις μερίδες και στους λογαριασμούς που τηρούν οι ανωτέρω Δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χ.Α., όπως προβλέπει ο νόμος.

Η Εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

 

Πηγή:euro2day.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text