Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Lavipharm: Ξεκινά η AMK των 58 εκατ. ευρώ – Τι αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο

Lavipharm: Ξεκινά η AMK των 58 εκατ. ευρώ – Τι αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Lavipharm: Ξεκινά η AMK των 58 εκατ. ευρώ – Τι αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο

Εκκινεί η διαδικασία για την αύξηση κεφαλαίου ύψους έως 58 εκατ.ευρώ της Lavipharm, μετά και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με το πλαίσιο της ΑΜΚ, στις 28/11 θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή δικαιώματος προτίμησης, ενώ η περίοδος άσκησης δικαιώματος προτίμησης ορίστηκε το διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου έως και την 14η Δεκεμβρίου 2022. H αύξηση πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων με αναλογία 10,01868413773180 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά μετοχή της εταιρείας.

Σύμφωνα με το χρονιδιάγραμμα, στις 9/12 είναι η λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα) και στις 14/12 η λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών από την αύξηση αναμένεται να είναι η 23η Δεκεμβρίου 2022.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου, με κύριο ανάδοχος την Ambrosia Capital, δικαίωμα προτίμησης στην ΑΜΚ έχουν: (α) όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ΣΑΤ κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), ήτοι κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και (β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης τους στο Χ.Α. Σε περίπτωση που μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών στην τιμή διάθεσης και μόνον εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους που αντιστοιχούν σε ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών. Κάθε δικαιούχος δικαιώματος προεγγραφής δύναται να ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον αριθμού αδιάθετων μετοχών στην τιμή διάθεσης μέχρι 300% του αριθμού των νέων μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που ο εν λόγω δικαιούχος άσκησε.

Εάν, παρά την άσκηση ή την απόσβεσητων δικαιωμάτων προτίμησης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας προεγγραφής, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες μετοχές, το ΔΣ δύναται να διαθέσει αυτές τις μετοχές κατά την κρίση του σε συνεργασία με τον Κύριο Ανάδοχο στην τιμή διάθεσης.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Σημειώνεται πως η Lavipharm έχει καταρτίσει πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο για τα έτη 2022-2026 σύμφωνα με το οποίο έχει προϋπολογίσει κεφαλαιουχικές δαπάνες συνολικού ύψους περίπου €66,2 εκατ.

Στο πλαίσιο αυτό, για τη χρηματοδότηση των κεφαλαιουχικών αυτών δαπανών, θα χρησιμοποιηθούν τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση ως εξής:

1. Πόσο 34 εκατ. θα καταβληθεί για την εξόφληση μέρους του συνολικού ανταλλάγματος απόκτησης άυλου περιουσιακού στοιχείου (Catapresan, διαδερμικό προϊόν – patch – χορήγησης της δραστικής φαρμακευτικής ουσίας της κλονιδίνης) εντός τεσσάρων μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης.

2. Ποσό περίπου 3,7 εκατ. θα διατεθεί εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης για κατασκευαστικές εργασίες στους χώρους των εγκαταστάσεων της εταιρείας και ειδικότερα για την κατασκευή ειδικών χώρων συγκεκριμένων προδιαγραφών με σκοπό την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών, την προετοιμασία χώρων για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για αρχιτεκτονικές, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές μελέτες, δαπανών για έκδοση αδειών.

3. Ποσό περίπου 8,7 εκατ. θα διατεθεί εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης για την αγορά και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανών και συστημάτων μηχανών και συμπληρωματικούεξοπλισμού), ειδικότερα δε νέων γραμμών παραγωγής και βελτίωση παλαιών γραμμών παραγωγής για τη διαδερμική τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εύρυθμη λειτουργία τους, όπως δοκιμαστικές παραγωγές, αναλώσεις πρώτων και βοηθητικών υλών, εργατικών και γενικών βιομηχανικών.

4. Ποσό περίπου 1,4 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης για την αγορά οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για την δημιουργία νέου εργαστηρίου έρευνας και ανάπτυξης.

5. Ποσό περίπου 8,7 εκατ. θα διατεθεί εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης για την κάλυψη δαπανών ανάπτυξης νέων προϊόντων, ήτοι δαπανών αδειοδοτήσεων κυκλοφορίας νέων φαρμακευτικών προϊόντων,δαπανών δια την εκπόνηση μελετώνκαι δαπανών για πιλοτικές παραγωγές νέων προϊόντων

Το επιχειρηματικό σχέδιο

Στο ενημερωτικό δελτίο σημειώνεται πως η Διοίκηση του Ομίλου στοχεύει σε πωλήσεις προ Rebate και Clawback ύψους €112,5 εκατ. για το οικονομικό έτος 2026, με βασική παραδοχή την πλήρη κάλυψη της ΑΜΚ για τη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Αναλυτικά, οι πωλήσεις του διαδερμικού επιθέματος κλονιδίνης σε λοιπές ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αναμένεται να ξεκινήσουν από το 2025 και να συνεισφέρουν 1,5 εκατ. το 2025 και 3 εκατ. το 2026. Σε ότι αφορά στη διεύρυνση της συνεργασίας με την εταιρεία παραγωγής γενοσήμων ZENTIVA μέσω της προώθησης στην ελληνική αγορά 20 νέων γενοσήμων φαρμακευτικών προϊόντων, η οποία θα γίνει σταδιακά από το 2022 έως το 2026, εκτιμάται πως το 2026 οι πωλήσεις των φαρμακευτικών προιόντων ZENTIVA προ Clawback και Rebate θα ανέλθουν στο ποσό των 18,2 εκατ. έναντι ποσού 3,4 εκατ. το 2021. Επιπλέον, η Lavipharm θα προχωρήσει στην ανάπτυξη, αδειοδότηση, παραγωγή και εμπορική εκμετάλλευση επτά νέων φαρμακευτικών προϊόντων που κυρίως προορίζονται για τις διεθνείς αγορές. Οι πωλήσεις των επιμέρους προιόντων θα ξεκινήσουν σταδιακά από το 2023. Τα έξι από τα επτά νέα προιόντα θα έχουν πραγματοποιήσει πωλήσεις σταδιακά έως το οικονομικό έτος 2026 όπου οι συνολικές πωλήσεις τους κατά το οικονομικό έτος 2026 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 14 εκατ.

 

ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: newmoney.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text