Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Μύλοι Λούλη: Διανομή μεικτού μερίσματος €0,12/μετοχή

Μύλοι Λούλη: Διανομή μεικτού μερίσματος €0,12/μετοχή

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Μύλοι Λούλη: Διανομή μεικτού μερίσματος €0,12/μετοχή

Στην ετήσια γενική συνέλευση της Μύλοι Λούλη αποφασίσθηκε  η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 2.054.433,60, που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,12 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος ορίσθηκε η 1η Ιουλίου 2024, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) η 2η Ιουλίου 2024 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. η 5η Ιουλίου 2024.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΓΣ:

"Την 17η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της "LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία

πραγματοποιήθηκε στην έδρα της "LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στον στον Δήμο Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη). Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου πέντε (5) εν συνόλω μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 9.735.179 μετοχές και 9.735.179 ψήφους:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2023 έως 31.12.2023, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 2.054.433,60, που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,12 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος ορίσθηκε η 1η Ιουλίου 2024, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) η 2η Ιουλίου 2024 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. η 5η Ιουλίου 2024. Επίσης, αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού από τα κέρδη της χρήσης ποσού ευρώ 378.366,53. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου υπέβαλε και παρουσίασε στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσεως 2023.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2023 καθώς επίσης και απηλλάγησαν ομόφωνα, με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2023 έως 31.12.2023 καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

3. Εκλέχθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία "Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 127, η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024.

4. Συζητήθηκε και εγκρίθηκε, συμβουλευτικώς, ομόφωνα, με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση 2023.

5. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 συνολικά έως το ποσό των 250.000 Ευρώ. Επίσης, εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, οι προκαταβολές αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023) συνολικού ποσού 205.279 ευρώ.

6. Επικυρώθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Ιανουαρίου 2024, ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Gianluca Fabbri, του κ. Arnoud van den Berg, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 22/6/2026.

7. Παρήχθη η άδεια, ομόφωνα, με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία

8. Τροποποιήθηκε ομόφωνα με ψήφους 9.735.179, ήτοι με ποσοστό 56,86% του μετοχικού κεφαλαίου, η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.loulis.com)

9. Υποβλήθηκε η αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020".

Πηγή: capital.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text