Αρχική | Ειδήσεις | Φοροδιαφυγή - Διαφθορά | Επιτροπή πόθεν έσχες: Φουλ παραβιάσεις στα οικονομικά των κομμάτων!

Επιτροπή πόθεν έσχες: Φουλ παραβιάσεις στα οικονομικά των κομμάτων!

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Επιτροπή πόθεν έσχες: Φουλ παραβιάσεις στα οικονομικά των κομμάτων!

Αρκετές παραβάσεις εντόπισαν οι ελεγκτές της επιτροπής «πόθεν έσχες» στα οικονομικά βιβλία των κομμάτων για το έτος 2015 σύμφωνα με την σχετική ετήσια έκθεση που δόθηκε στην δημοσιότητα. Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν να μην επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις θέτοντας ως επιχείρημα… τις αντικειμενικές δυσκολίες των κομμάτων στην ορθή τήρηση του νόμου.

«Η Επιτροπή, κρίνοντας τα ανωτέρω και αναγνωρίζοντας τις αντικειμενικές δυσκολίες των κομμάτων/συνασπισμών κομμάτων στην ορθή τήρηση των υποχρεώσεων που έθετε σε αυτά ο νόμος, αποφάσισε τη μη επιβολή για τη χρήση του έτους 2015 διοικητικών κυρώσεων προς τα κόμματα/συνασπισμούς κομμάτων, για τη μη συμμόρφωσή τους προς τις επιταγές του νόμου, συστήνοντας ωστόσο προς αυτά την αναγκαιότητα άμεσης προσαρμογής τους στις νέες νομοθετικές διατάξεις, κατά τις επόμενες χρήσεις, επισείοντας τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση νέων παρεκκλίσεων» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα πάντα με την έκθεση οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν από την έως τώρα έρευνα έχουν ως εξής: 

«1) Σε πολλά κόμματα/συνασπισμούς κομμάτων οι δαπάνες αυτών δεν διακινήθηκαν

στο σύνολό τους, μέσω των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών που όφειλαν να τηρούν

σε τραπεζικά ιδρύματα, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθ. 5 αρ. 1 Ν.

3023/2002.

2) Σε κάποια κόμματα/συνασπισμούς κομμάτων, ποσά της κρατικής χρηματοδότησης,

που δόθηκαν για ερευνητικούς σκοπούς [άρθ. 1παρ. 1 περ (β΄), υποπερ. (βγ΄) Ν.

3023/2002], δεν δαπανήθηκαν εξ’ ολοκλήρου για τους σκοπούς αυτούς, αλλά για την

κάλυψη λοιπών λειτουργικών αναγκών των κομμάτων, κατά παρέκκλιση του αρθ.1

παρ. 5 του ανωτέρω νόμου.

3) Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν θεώρησε, για τη χρήση του έτους 2015, τα

κουπόνια που εξέδωσε για τη χρηματοδότησή του, κατά παρέκκλιση της διατάξεως του

άρθ. 7 παρ. 4 του ανωτέρω νόμου».

Αναλυτικά η έκθεση έχει ως εξής:

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ /ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Η Επιτροπή του άρθ. 3Α του Ν. 3213/2003, ως αρμόδια, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 στοιχ.

(ιε΄) του Ν. 3023/2002, για τον έλεγχο της χρηματοδότησης και των οικονομικών

στοιχείων των πολιτικών κομμάτων/συνασπισμών κομμάτων, κατά τη συνεδρίαση της

19-12-2017, αποφάσισε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 2 περ. (ιδ΄) υποπερ. (ιδα΄,

ιδβ΄, ιδγ΄, ιδε΄,ιδστ΄, ιδζ΄ και ιδη΄) του Ν. 3023/2002, ως το άρθ. 21 αντικ.με το άρθ. 19

του Ν. 4304/2014, αφού έλαβε υπ’ όψη και τις σχετικές Εκθέσεις των ορισθέντων προς

έλεγχο ορκωτών ελεγκτών, τη δημοσιοποίηση στην επίσημη ιστοσελίδα, που διατηρεί

και διαχειρίζεται στο διαδίκτυο, των αποτελεσμάτων του ελέγχου των βιβλίων των

κατωτέρω αλφαβητικά αναφερόμενων πολιτικών κομμάτων/συνασπισμών κομμάτων

για τη χρήση του έτους 2015:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ*

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΔΡΑΣΗ

ΕΛΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

*Δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης

Παρατηρήσεις: Κατά τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων/συνασπισμό

κομμάτων παρατηρήθηκε ότι:

2

1) Σε πολλά κόμματα/συνασπισμούς κομμάτων οι δαπάνες αυτών δεν διακινήθηκαν

στο σύνολό τους, μέσω των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών που όφειλαν να τηρούν

σε τραπεζικά ιδρύματα, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθ. 5 αρ. 1 Ν.

3023/2002.

2) Σε κάποια κόμματα/συνασπισμούς κομμάτων, ποσά της κρατικής χρηματοδότησης,

που δόθηκαν για ερευνητικούς σκοπούς [άρθ. 1παρ. 1 περ (β΄), υποπερ. (βγ΄) Ν.

3023/2002], δεν δαπανήθηκαν εξ’ ολοκλήρου για τους σκοπούς αυτούς, αλλά για την

κάλυψη λοιπών λειτουργικών αναγκών των κομμάτων, κατά παρέκκλιση του αρθ.1

παρ. 5 του ανωτέρω νόμου.

3) Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν θεώρησε, για τη χρήση του έτους 2015, τα

κουπόνια που εξέδωσε για τη χρηματοδότησή του, κατά παρέκκλιση της διατάξεως του

άρθ. 7 παρ. 4 του ανωτέρω νόμου.

Ωστόσο, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψη: α) Το γεγονός, ότι το νομοθετικό πλαίσιο

χρηματοδότησης των κομμάτων, που προβλεπόταν από τις διατάξεις του Ν. 3023/2002,

υπέστη ουσιώδεις και σημαντικές τροποποιήσεις, με τη θέση σε ισχύ του Ν. 4304/2014,

με έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού κατά τη διάταξη του άρθ. 33, από 01-01-2015, που

καθόρισε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο ελέγχου της χρηματοδότησης των

πολιτικών κομμάτων, β) Το γεγονός, ότι το χρονικό διάστημα προσαρμογής των

πολιτικών κομμάτων στις απαιτήσεις του νόμου, υπό το πρίσμα των νομοθετικών

μεταβολών που επέφερε ο Ν. 4304/2014, ήταν πολύ μικρό, λαμβανομένου υπ’ όψη και

του ότι το έτος 2015 διενεργήθηκαν δύο εκλογικές αναμετρήσεις, που δυσχέρανε έτι

περαιτέρω το έργο της προσαρμογής των πολιτικών κομμάτων στις νέες νομοθετικές

ρυθμίσεις, γ) Το γεγονός ότι οι νέες ρυθμίσεις που εισήχθησαν με το Ν. 4304/2014

επέβαλαν στα κόμματα, για πρώτη φορά, τη σύνταξη ισολογισμών, απολογισμών και

προϋπολογισμών κατ’ έτος, ως και την τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος

με βιβλία Γ΄ κατηγορίας, ήτοι υποχρεώσεις αντίστοιχες με αυτές ανωνύμων εταιριών,

τα δε πολιτικά κόμματα, ως εκ της φύσεώς τους, ως πολιτικά νομικά πρόσωπα και όχι

κερδοσκοπικές εταιρίες, δεν είχαν οργανωμένα λογιστικά τμήματα, ούτε και

προηγούμενη εμπειρία στην τήρηση τέτοιων υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να

καταστεί ιδιαίτερα δυσχερής η έγκαιρη συμμόρφωσή τους προς τις υποχρεώσεις που

έθετε ο νόμος, δ) Το γεγονός, ότι κατά τα προηγούμενα έτη, και με βάση αποφάσεις

της Επιτροπής, είχε δημιουργηθεί μία μακρά χρονικά πρακτική, κατά την οποία η

3

Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψη ιστορικοπολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους που

προέβαλαν συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα, αποδεχόταν την παρέκκλιση από

συγκεκριμένες υποχρεώσεις που έθετε ο νόμος προς τα κόμματα αυτά, ιδίως ως προς

τον τρόπο θεώρησης κουπονιών και την εγγραφή επ’ αυτών των στοιχείων των ληπτών

των κουπονιών αυτών, και, τέλος, ε) Το γεγονός ότι, εξ’ αιτίας εγγενών αδυναμιών,

τόσο οι συνεδριάσεις της ημετέρας Επιτροπής, που όφειλε να επιτηρεί την ορθή τήρηση

των διατάξεων του νόμου, όσο και η θέσπιση από την πλευρά της διοίκησης, των

εφαρμοστικών των διατάξεων του νόμου κανονιστικών πράξεων (Υπουργικές

Αποφάσεις) καθυστέρησαν να λάβουν χώρα, με συνέπεια τη δημιουργία εύλογης

σύγχυσης μεταξύ των κομμάτων ως προς τον τρόπο και τις προϋποθέσεις τήρησης των

υποχρεώσεων τους.

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή, κρίνοντας τα ανωτέρω και αναγνωρίζοντας τις

αντικειμενικές δυσκολίες των κομμάτων/συνασπισμών κομμάτων στην ορθή τήρηση

των υποχρεώσεων που έθετε σε αυτά ο νόμος, αποφάσισε τη μη επιβολή για τη χρήση

του έτους 2015 διοικητικών κυρώσεων προς τα κόμματα/συνασπισμούς κομμάτων, για

τη μη συμμόρφωσή τους προς τις επιταγές του νόμου, συστήνοντας ωστόσο προς αυτά

την αναγκαιότητα άμεσης προσαρμογής τους στις νέες νομοθετικές διατάξεις, κατά τις

επόμενες χρήσεις, επισείοντας τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση νέων

παρεκκλίσεων.

διατάξεις, κατά τις επόμενες χρήσεις, επισείοντας τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση νέων παρεκκλίσεων. 


Πηγή: protothema.gr

25

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text