Αρχική | Διάφορα | Εισηγμένες Εταιρίες | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. - ΣΑΝΛΟ1 - (8/8/2018)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. - ΣΑΝΛΟ1 - (8/8/2018)

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. - ΣΑΝΛΟ1 - (8/8/2018)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. - ΣΑΝΛΟ1

Έτος Ίδρυσης: 2006
Εισαγωγή στο Χ.Α.-
Site Εταιρίας
Σελίδες Επενδυτών

Ημερολόγιο προσεχών γεγονότων:

25/4/2018 - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

21/6/2018 - Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου – Πληρωμή Τοκομεριδίου

20/9/2018 -  Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2018

24/12/2018 -  Τρίτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου – Πληρωμή Τοκομεριδίου

 

 

 

 

 


21/9/2018
Η πυρκαγιά στο Ολβιο επηρέασε τα εξαμηνιαία αποτελέσματα της Sunlight(από Καθημερινή)

8/8/2018
Πώληση ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρική

H Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η πώληση ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της στην Ιταλία, Reliable Battery Solutions Srl, στην εταιρεία BMG Srl, έναντι τιμήματος 500 χιλ. ευρώ. Κατά συνέπεια, η Συστήματα Sunlight ABEE κατέχει πλέον 90% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω θυγατρικής. τα δε αποτελέσματα και η καθαρή θέση σε ενοποιημένη βάση θα βελτιωθούν κατά 400 χιλ. ευρώ.

Αθήνα, 8-8-2018

3/8/2018
Ενημέρωση για την καταβολή εξόδων παράστασης στην Συνέλευση Ομολογιούχων της 29.06.2018


Ενημέρωση για την πώληση του κλάδου καταναλωτικών μπαταριών

17/7/2018
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής


2/7/2018

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων Δανειστών

27/6/2018
Ενημέρωση για τη Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών


13/6/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ Συστήματα Sunlight Α.Β.Ε.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

25/5/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


2/5/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

26/4/2018
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

4/4/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με την σχετική απόφαση του από 29 Μαρτίου 2018 Διοικητικού Συμβουλίου της, καλείται ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία Olympia Group Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ερμού 2 & Νίκης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2018

Θέμα 1ο:  Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 και των επΆ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Θέμα 2ο: Διάθεση κερδών χρήσης 2017

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017

Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους

Θέμα 5ο: Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και  Επιτροπών αυτού

Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2017 και καθορισμός ύψους των αμοιβών τους για την χρήση 2018

Θέμα 7ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 38.985.693,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 Ευρώ σε 5,50 Ευρώ  και ταυτόχρονα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 38.985.693,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ζημιών εις νέον και μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής στα 2,93 Ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής.

Θέμα 8ο: Αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 1 και 3  του Καταστατικού αυτής.

Θέμα 9ο: Παροχή έγκρισης συναφθέντων συμβάσεων με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και αμοιβών με συνδεδεμένα μέρη βάσει του άρθρου 23α ν. 2190/1920

Θέμα 10ο:  Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Θέμα 11ο: Έγκριση αλλαγής στο χρονοδιάγραμμα χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας. Ειδικότερα, έγκριση χρήσης ποσού ¤5.000.000 για αγορά νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντός του 2018 έναντι του αρχικού ποσού ¤3.000.000 όπως αυτό αναφερόταν στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Θέμα 12ο: Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Για να λάβει μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος πρέπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας και να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

Ο μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ή / και σε τυχόν επαναληπτικές αυτής Συνελεύσεις μέσω πληρεξουσίου οφείλει να καταθέσει τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ερμού 2 & Νίκης το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή τυχόν επαναληπτικών).

Ο μέτοχος συμμετέχει στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ή/και σε τυχόν επαναληπτικές αυτής Συνελεύσεις και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, έχοντας δικαίωμα διορισμού έως τριών (3) αντιπροσώπων. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ή/και σε τυχόν επαναληπτικές αυτής Συνελεύσεις ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 28α παρ. 3 Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμες στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ερμού 2 & Νίκης.

19/3/2018

Οικονομικά Αποτελέσματα 2017

Μεγέθυνση των μεριδίων αγοράς και του όγκου πωλήσεων στις μπαταρίες βιομηχανικών εφαρμογών

Ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών του Ομίλου SUNLIGHT για το 2017 ανήλθε σε ευρώ  194,5 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 26% σε σχέση με το 2016

Τα Ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα ευρώ  22,0 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 26% σε σχέση με το 2016

Ανω του 50% των αναγκών παραγωγής σε μόλυβδο καλύφθηκε από τη SUNLIGHT Recycling

Ο Όμιλος Sunlight συνέχισε και το 2017 την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας στο Νέο Όλβιο Ξάνθης

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του έτους ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, Βασίλης Μπίλλης, δήλωσε : «Το 2017, ο Όμιλος SUNLIGHT πέτυχε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών του και επιπρόσθετη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας του. Μέσα από την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος για την αύξηση της δυναμικότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής, ενίσχυσε την ανταγωνιστική του θέση στις ξένες αγορές. Το εν λόγω επενδυτικό πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη και ενθαρρύνει τις προσδοκίες μας για περαιτέρω διείσδυση στις μεγάλες αγορές μπαταριών έλξης (traction) της Ευρώπης και της Αμερικής.»

Το 2017, η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, μέλος του Ομίλου Olympia,  ενίσχυσε περαιτέρω τη στρατηγική της εξωστρέφειας που εφαρμόζει από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, διευρύνοντας τη γεωγραφική διασπορά της πελατειακής της βάσης κι αυξάνοντας σημαντικά τα μερίδια και τον όγκο των πωλήσεών της στις μπαταρίες βιομηχανικών εφαρμογών. Παράλληλα, με την εφαρμογή του προγράμματος επενδύσεων και την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας, εντός του 2017, η SUNLIGHT βελτίωσε περαιτέρω την επίδοσή της, σε όρους ταχύτητας ανταπόκρισης, ευελιξίας, ποιότητας προϊόντος και προσφερόμενου κόστους, γεγονός που ενίσχυσε την ανταγωνιστική της θέση, στις διεθνείς αγορές που δραστηριοποιείται. Σημειώνεται ότι πάνω από το 90% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας πραγματοποιείται στο εξωτερικό και κυρίως σε χώρες της Ε.Ε., με το στρατηγικό σχεδιασμό του να περιλαμβάνει και διείσδυση σε νέες γεωγραφικές και προϊοντικές αγορές.

Σημαντική υπήρξε και η συνεισφορά της θυγατρικής του Ομίλου SUNLIGHT RECYCLING. Έχοντας αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα, κυρίως στο 2ο εξάμηνο, και εξορθολογίζοντας το μείγμα πρώτων υλών της, βελτίωσε τους παραγωγικούς της δείκτες και κατ΄επέκταση τη λειτουργική της κερδοφορία. Στο 2ο χρόνο πλήρους λειτουργίας της, η μονάδα ανακύκλωσης της SUNLIGHT RECYCLING στην Κομοτηνή εξασφαλίζει άνω του 50% των αναγκών σε μόλυβδο του εργοστασίου παραγωγής μπαταριών.

Αναλυτικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου το 2017 ανήλθε σε ευρώ 194,5 εκ. , έναντι ευρώ 153,9 εκ.  το 2016, σημειώνοντας αύξηση 26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της μεγέθυνσης των μεριδίων αγοράς και του όγκου πωλήσεων στις μπαταρίες βιομηχανικών εφαρμογών αλλά και δευτερευόντως στην αύξηση της τιμής του μολύβδου. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 222,8 εκ., έναντι ευρώ 168,4 εκ. πέρυσι (αύξηση 32%).

Τα Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA): Σε επίπεδο Ομίλου, το EBITDA ανήλθε στα ευρώ 22,0 εκ. (ευρώ 21,5 εκ. η Εταιρεία) σημειώνοντας αύξηση 28% (25% για την Εταιρεία), απόρροια τόσο της βελτίωσης στην μικτή κερδοφορία, σε συνδυασμό με την συγκράτηση και την αναλογικά μικρότερη αύξηση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης. Το περιθώριο EBITDA δε, διαμορφώθηκε στο 11,3% έναντι 11,2% το 2016.

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων: Δεδομένων των παραπάνω και σε συνδυασμό με τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, απόρροια της απομόχλευσης των μεγεθών της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (deleverage), της σημαντικής μείωσης του κόστους δανεισμού και της βελτίωσης στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, ο Όμιλος πέτυχε κέρδη προ φόρων ευρώ 8,4 εκ. , έναντι ευρώ 2,3 εκ. πέρυσι. Αντίστοιχα για την Εταιρεία, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ 9,1 εκ. (ευρώ 5,3 εκ. το 2016).

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου, διαμορφώθηκε στα ευρώ 67,1 εκ.  έναντι ευρώ 75 εκ. την 31/12/2016. Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2017, η Εταιρεία εξέδωσε ομολογιακό δάνειο, ύψους ευρώ 50 εκ., ευρώ 27 εκ. από το ομολογιακό δάνειο ύψους 50ευρώ  εκ. χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή υφιστάμενου ομιλικού δανεισμού. Τα Ίδια κεφάλαια ανέρχονται πλέον σε ευρώ 38,1 εκ. έναντι ευρώ 31,4 εκ. το 2016.

Οι προοπτικές του Ομίλου είναι ιδιαίτερα θετικές, δεδομένης της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης που συνεπάγεται αυξημένες ανάγκες διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων, αλλά και της τάσης σε πολλές ανεπτυγμένες περιοχές του κόσμου (Ε.Ε., Β. Αμερική και Ανατολική Ασία) για την προώθηση «καθαρών» πηγών ενέργειας και την αποτελεσματικότερη χρήση αυτής. Επιπλέον, αξιοποιώντας το ομολογιακό δάνειο των ευρώ  50 εκ. ο Όμιλος διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την εφαρμογή των σχεδίων λελογισμένης επέκτασής του, τόσο παραγωγικά, συνεχίζοντας το πρόγραμμα αύξησης της δυναμικότητας και μείωσης του κόστους στα δύο εργοστάσια, όσο και εμπορικά, με την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του σε υφιστάμενες αγορές του εξωτερικού και την διείσδυση σε νέες. Τέλος, θα συνεχίσει να διαθέτει πόρους και να έχει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων και λύσεων αποθήκευσης ενέργειας, καθιστώντας την SUNLIGHT ως έναν από τους πλέον καινοτόμους προμηθευτές μπαταριών, διεθνώς.

Τέλος, πέραν των οικονομικών επιδόσεων, ο Όμιλος Sunlight προσπαθεί συνεχώς για τη περαιτέρω βελτίωση του κοινωνικού του αποτυπώματος, αφ΄ενός σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης της κυκλικής οικονομίας, θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία και αφ΄ετέρου στην οικοδόμηση ενός περιβάλλοντος διαφάνειας και ακεραιότητας. Στα πλαίσια των παραπάνω εξάλλου,  περιλαμβάνεται η πρωτοβουλία του Green Mission, που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση για την ορθή ανακύκλωση των μπαταριών μολύβδου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Επενδυτικές Σχέσεις

κος Χατζηδάκης Κωνσταντίνος 210 6245406 | Fax 210 6245409 | k.chatzidakis@sunlight.gr

Γραφείο Τύπου

κα Τροκούδη Ανθή, Διευθύντρια Επικοινωνίας Ομίλου Olympia  210-8181580 | 6932100053 | a.trokoudi@olympiagroup.gr

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT

Η Συστήματα SUNLIGHT, είναι θυγατρική εταιρία του Ομίλου Olympia και εδώ και 27 χρόνια ειδικεύεται στην ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάθεση μπαταριών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας για βιομηχανικές, καταναλωτικές εφαρμογές και εφαρμογές προηγμένης τεχνολογίας. Έχοντας αναπτύξει τεχνολογίες αιχμής, η Συστήματα SUNLIGHT έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο, με εξαγωγές που αγγίζουν το 84% της παραγωγής της, σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλον τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση www.systems-sunlight.com

15/3/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text