Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες Εταιρίες | Νέα δημόσια πρόταση για τον Τιτάνα από την TITAN Cement

Νέα δημόσια πρόταση για τον Τιτάνα από την TITAN Cement

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Νέα δημόσια πρόταση για τον Τιτάνα από την TITAN Cement

Νέα δημόσια προαιρετική πρόταση για τον Τιτάνα με στόχο τη μεταφορά της έδρας στο Βέλγιο και την εισαγωγή των μετοχών στο Euronext των Βρυξελλών αλλά και στο Euronext του Παρισιού κατέθεσε η TITAN Cement International, πέντε ακριβώς μήνες μετά την πρώτη προαιρετική δημόσια πρόταση η οποία απέτυχε.

Αυτή τη φορά το όριο που θέτει η TITAN Cement International κατεβαίνει από το 90% που ήταν ο στόχος της προηγούμενης στο 75% των μετοχών, ώστε να μην υπάρξει εκ νέου κάποιο... κώλυμα στην όλη διαδικασία, καθώς αμετάκλητη απόφαση του ομίλου είναι να βγει στο εξωτερικό και να διεκδικήσει επί ίσοις όροις με τους ανταγωνιστές του πρόσβαση στα διεθνή κεφάλαια.

Η υποβολή της προαιρετικής δημόσιας πρότασης είναι για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών και προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,45 ευρώ έκαστη, τις οποίες έχει εκδώσει η Τιτάν, έναντι νέων κοινών μετοχών που θα εκδοθούν από την TITAN Cement International με σχέση ανταλλαγής μίας Μετοχής του Ανταλλάγματος για κάθε μία Μετοχή ΤΙΤΑΝ, όπως ανακοίνωσε η "Titan Cement International S.A.", η ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η TITAN Cement International έχει υποβάλει αίτηση για την πρωτογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της, συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών του Ανταλλάγματος, στο Euronext Βρυξελλών, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για τη δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευσή τους στο Euronext Παρισίων.

Παράλληλα, η TITAN Cement International προτίθεται να υποβάλει αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ιδρυτές και επί του παρόντος μοναδικοί μέτοχοι της TITAN Cement International είναι μέλη της οικογένειας που ίδρυσε την ΤΙΤΑΝ το 1911.

Σε περίπτωση αποδοχής της Πρότασης σε ποσοστό 90% και άνω ως προς μια ή/και τις δύο κατηγορίες μετοχών της ΤΙΤΑΝ Α.Ε., θα ενεργοποιηθούν το "Δικαίωμα Εξαγοράς" και το "Δικαίωμα Εξόδου" (διαδικασία squeeze out και sell out) ως προς τις μετοχές της σχετικής κατηγορίας και εν συνεχεία θα δρομολογηθεί η διαγραφή της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αν η αποδοχή σε κάποια από τις δύο κατηγορίες μετοχών είναι σε ποσοστό άνω του 75% και κάτω του 90%, δεν θα ενεργοποιηθούν το "Δικαίωμα Εξαγοράς" και το "Δικαίωμα Εξόδου" (διαδικασία squeeze out και sell out) για την κατηγορία αυτή.

Στην περίπτωση αυτή, η σχετική κατηγορία μετοχών της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών παράλληλα με τις μετοχές της Titan Cement International S.A., η οποία θα έχει καταστεί μητρική της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Δηλαδή, σ' αυτό το ενδεχόμενο, θα είναι εισηγμένες και οι μετοχές της «παλαιάς» Τιτάν, όσο ποσοστό απομείνει, αλλά και οι μετοχές της TITAN Cement International.

Θυμίζουμε πάντως προς στην προηγούμενη δημόσια πρόταση που είχε κατατεθεί τον Οκτώβριο του 2018, η TITAN Cement International είχε φτάσει κοντά στο στόχο της, καθώς είχε συγκεντρώσει το 92% των προνομιούχων μετοχών και το 87% των κοινών.

Η δημόσια πρόταση γίνεται στα 19,65 ευρώ για τις κοινές μετοχές και στα 18,98 ευρώ για τις προνομιούχες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χ.Α., η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Κοινής Μετοχής και της Προνομιούχου Μετοχής κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε 19,64 ευρώ και 18,98 ευρώ αντίστοιχα.

Οι στόχοι της δημόσιας πρότασης

Όπως τονίζεται στην επίσημη ανακοίνωση του ομίλου, οι κύριοι στόχοι της Δημόσιας Πρότασης είναι να ενισχυθεί ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, να εισαχθεί ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σε μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο, που θα του προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερη βάση επενδυτών, ενισχύοντας έτσι την εμπορευσιμότητα των μετοχών του. Επίσης, στόχος είναι να διευρυνθούν οι πηγές άντλησης κεφαλαίων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, βελτιώνοντας την πρόσβασή του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στο διεθνές τραπεζικό σύστημα, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η Δημόσια Πρόταση δεν σηματοδοτεί οποιαδήποτε αλλαγή στη στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Αντιθέτως, αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη ορόσημο στη δυναμική πορεία ανάπτυξης του Ομίλου, αντικατοπτρίζοντας πλήρως το διεθνές αποτύπωμα και τις προοπτικές του.

Η επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο εύρος των λειτουργιών, στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, στη στρατηγική και στις προτεραιότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Τα υφιστάμενα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΙΤΑΝ και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου TITAN θα συνεχίσουν να ηγούνται των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του.

Η παρουσία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα θα παραμείνει αμετάβλητη με δεδομένη τη διατήρηση της τοπικής παραγωγής, των επενδύσεων στις δραστηριότητες και το ανθρώπινο δυναμικό του στη χώρα, της συνεχούς συνεισφοράς του στην τοπική οικονομία και κοινωνία, όπως και μέσω της προτεινόμενης δευτερογενούς διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΤΙΤΑΝ Cement International στο Χ.Α.

Τα οφέλη

Η TITAN Cement International πιστεύει ότι ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, δραστηριοποιούμενος σε ένα διεθνές περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού, αυξημένης αβεβαιότητας και πολλαπλών προκλήσεων, σε έναν κλάδο εντάσεως κεφαλαίου όπου η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι καθοριστικής σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη, χρειάζεται να προβεί σε ενέργειες που θα διευκόλυναν την πρόσβασή του σε χρηματοδότηση υπό όρους ανάλογους με αυτούς που προσφέρονται στους ανταγωνιστές του. Η Δημόσια Πρόταση σκοπό έχει να διευκολύνει τη συνέχιση της εξωστρεφούς πορείας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ενισχύοντας το διεθνή χαρακτήρα του και επιτρέποντάς του να χρηματοδοτήσει την στρατηγική ανάπτυξή του με περισσότερο ανταγωνιστικούς όρους.

Η καταστατική έδρα της TITAN Cement International είναι στο Βέλγιο, μία χώρα που βρίσκεται στο διοικητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η διοίκησή της ασκείται από την Κύπρο, μία χώρα στην οποία ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει πολύχρονη παρουσία και εμπειρία.

Κατά την εισαγωγή των μετοχών της στο Euronext Βρυξελλών, η TITAN Cement International θα υιοθετήσει τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης του Βελγίου βάσει της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ.

Τάκης Αράπογλου: Στρατηγική κίνηση ενίσχυσης της διεθνούς δυναμικής

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της TITAN Cement International S.A, ο κ. Τάκης Αράπογλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, ανέφερε:

«Η δημόσια πρόταση της TITAN Cement International S.A. έχει κατ’ αρχήν τη στήριξη του Διοικητικού μας Συμβουλίου, καθότι αναμένεται να ωφελήσει σημαντικά τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, τους μετόχους και τους εργαζομένους μας και είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική ανάπτυξής μας.

Διατηρούμε στις άμεσες προτεραιότητές μας τη γεωγραφική διαφοροποίηση και την ενίσχυση της επιχειρηματικής θέσης του Ομίλου, καθώς και τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του.

Η προτεινόμενη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων, αποτελεί έναν ακόμα σταθμό αυτής της εξωστρεφούς πορείας του Ομίλου. Μια στρατηγική κίνηση περαιτέρω ενίσχυσης της διεθνούς δυναμικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ η οποία αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητα και στην μελλοντική ανάπτυξή του.»

Πηγή:www.liberal.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text