Αρχική | ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | Σελίδες Εισηγμένων | PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. - ΠΠΑΚ (2/11/2018)

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. - ΠΠΑΚ (2/11/2018)

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. - ΠΠΑΚ (2/11/2018)

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. - ΠΠΑΚ

Έτος ίδρυσης: 1996
Εισαγωγή στο Χ.Α.: 19 Οκτωβρίου 2000

Site Εταιρίας
Σελίδες Επενδυτών
Διάγραμμα της μετοχής

 

Ημερολόγιο προσεχών γεγονότων:

24/4/2018 - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας

6/6/2018 - Αποκοπή Μερίσματος

7/6/2018 - Ανακοίνωση Δικαιούχων Μερίσματος

12/6/2018 - Έναρξη καταβολής μερίσματος

21/10/2018

Οι νέοι στόχοι της Paperpack

4/9/2018

30/8/2018
Paperpack: Στα 496.000 ευρώ τα κέρδη α' εξαμήνου

12/7/2018
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Τροποποίηση Ανακοίνωσης Οικονομικού Ημερολογίου 2018 Λόγω Διανομής Πρόσθετου Μερίσματος

10/7/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13/6/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18/5/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

11/5/2018
Ανακοίνωση περί σχολιασμού των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2018

27/4/2018
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την 24η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά  Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου δέκα μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 75,72% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 2.993.398 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των 3.953.090 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.993.398 μετοχές, και 2.993.398  έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2017, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 2.993.398 (ήτοι 75,72% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 2.993.398 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.993.398 μετοχές, και 2.993.398  έγκυρες θετικές ψήφους), την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης  2017.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 2.993.398 (ήτοι 75,72% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 2.993.398 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.993.398 μετοχές, και 2.993.398  έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 (01/01/2017-31/12/2017).

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 2.993.398 (ήτοι 75,72% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 2.993.398 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 4ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.993.398 μετοχές, και 2.993.398  έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 20.03.2018 Ετήσια Έκθεσή του,  περί  διανομής μερίσματος 0,1600 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2017. Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 15% που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,1360  ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω Τραπέζης την 12/06/2018 και δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα κατέχουν μετοχές την 07/06/2018 (record date), ενώ η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 06/06/2018. Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.993.398 μετοχές, και 2.993.398  έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση της πρότασης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να διανεμηθούν αμοιβές συνολικού ύψους έως 31.764,71 ευρώ από τα κέρδη της χρήσεως , σε προσωπικό της εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με αποφάσεις του καθορίσει το ύψος και τον χρόνο πίστωσης ή καταβολής στο προσωπικό.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 2.993.398 (ήτοι 75,72% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 2.993.398 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.993.398 μετοχές, και 2.993.398  έγκυρες θετικές ψήφους), την χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και τους  διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 2.993.398 (ήτοι 75,72% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 2.993.398 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.993.398 μετοχές, και 2.993.398  έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2017 σύμφωνα με την από 21.04.2017 απόφαση προέγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, και την προέγκριση  του συνολικού ύψους των αμοιβών, οι οποίες θα διανεμηθούν για την χρήση 2018 και παρείχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, να τις διανείμει κατά την κρίση του σε μέλη του Δ.Σ., για το διάστημα από 01/05/2018 εώς 30/04/2019 σύμφωνα με αποφάσεις του.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 2.993.398 (ήτοι 75,72% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 2.993.398 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 7ο: Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, αποφάσισε ομόφωνα,  με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.993.398 μετοχές, και 2.993.398  έγκυρες θετικές ψήφους), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας, “MAZARS Α.Ε. (Α.Μ.ΕΛΤΕ 17)  για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2018-31/12/2018 και της Διενέργειας ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χορήγηση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού διαχείρισης χρήσης 2018, διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Παπάζογλου του Χρήστου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1642) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Τσουκαλά  του Νικολάου (Α.Μ.ΕΛΤΕ 1845) και όρισε την αμοιβή τους.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 2.993.398 (ήτοι 75,72% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 2.993.398 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 8ο: Δεδομένου ότι κατά την εκλογή και τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, η οποία έλαβε χώρα κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2017 (21.04.2017) δεν είχε αναφερθεί η διάρκεια της θητείας της νοουμένου ότι ακολουθεί τη θητεία του ΔΣ κατά το χρόνο αυτό, η παρούσα Γενική Συνέλευση επικυρώνει ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.993.398 μετοχές, και 2.993.398  έγκυρες θετικές ψήφους),  την θητεία της Επιτροπής από την εκλογή της  μέχρι σήμερα και αποφασίζει ομόφωνα για το εντεύθεν διάστημα. Ήτοι αποφασίζει την θητεία της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 που εκλέχτηκε με την από 21.04.2017 Τακτική Γενική Συνέλευση, από σήμερα μέχρι και την 19η Απριλίου 2019 άλλως  μέχρι την ημερομηνία που θα συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019. Επίσης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το ύψος της ετήσιας αμοιβής για την ανεξάρτητη πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2017,  η οποία είχε προεγκριθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους 2017 και όρισε το ύψος της  ετήσιας αμοιβής της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής για το υπόλοιπο της θητείας της.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 2.993.398 (ήτοι 75,72% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 2.993.398 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 9ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 75,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 2.993.398 μετοχές, και 2.993.398  έγκυρες θετικές ψήφους), την Ανακοίνωση των αποφάσεων της και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις σχετικές Ανακοινώσεις.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 2.993.398 (ήτοι 75,72% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 2.993.398 (100%), Κατά: 0, Αποχή: 0.

Κηφισιά 24 Απριλίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

03/4/2018

Ανακοίνωση προαναγγελίας Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία “ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” και δ.τ. “PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.”Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 004465901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101).

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του που έλαβε χώρα την Δευτέρα 2  Απριλίου 2018, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης  2017, από 1-1-2017 έως 31-12-2017, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης  2017.
 3. Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 (1/1/2017-31/12/2017).
 4. Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου  περί διανομής μερίσματος της χρήσης 2017 (1/1/2017-31/12/2017).
 5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920.
 6. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2017 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
 7. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση  2018 και καθορισμός αμοιβής τους.
 8. Επικύρωση Εκλογής Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα την από 21.04.2017 Τακτική Γενική Συνέλευση με βάσει τις ισχύουσες διατάξεις του άρ. 44 του ν. 4449/2017 και έγκριση αμοιβής των μελών της.
 9. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 24ης Απριλίου 2018, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση  την 15η Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ:

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 19.04.2018 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Απριλίου 2018, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 21η Απριλίου 2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 11ης Μαΐου 2018 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15ης Μαΐου 2018, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 12η Μαΐου 2018, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.paperpack.gr.

Β.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

(α). Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 09/04/2018, δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 11/04/2018, δηλαδή δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β). Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 18/04/2018, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 17/04/2018, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ). Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 19/04/2018, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρίας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία. Στις ως άνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο  οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ). Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 19/04/2018, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(ε). Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

(στ). Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή Έκτακτης, ορίζει δε ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, την οριζόμενη με την αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της Πρόσκλησης των Μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.paperpack.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στην έδρα της Εταιρίας στην Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά Τ.Κ. 14564, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλ: 210 2846800.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του κ.ν. 2190/1920 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.paperpack.gr) και θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά Τ.Κ. 14564)

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.paperpack.gr.

20/3/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Συνεχίζει την ανοδική κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, σύμφωνα με την δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για την Χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017. Πιο συγκεκριμένα:
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  παρουσίασε αύξηση κατά 2,92%  και ανήλθε σε 15.692  χιλ.€  έναντι 15.247 χιλ.€ της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε  2.761 χιλ.€ έναντι 2.632 χιλ.€  της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 4,90%.

Tα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν αύξηση 4,40% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2.016 χιλ.€ έναντι 1.931 χιλ.€.

Τα κέρδη μετά από φόρους  διαμορφώθηκαν σε 1.383 χιλ.€ έναντι 1.353 χιλ.€, παρουσιάζοντας αύξηση 2,22%.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 1.324 χιλ. € έναντι 1.713 χιλ.€ και  τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 3.238 χιλ.€.

Η εταιρεία υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού της εξοπλισμού ύψους 3,5 εκ. Ευρώ περίπου. Το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω επένδυσης ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης 01/01 – 31/12/2017.

Τέλος,  το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ετήσια έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την καταβολή μερίσματος ποσού 0,16 ευρώ ανά μετοχή.

19/3/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

1/3/2018
Γνωστοποίηση αλλαγής Διοικητικών Στελεχών

Η  Εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 και του άρθρου 2 της Αποφάσεως 3/347/12.7.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότιο κύριος Δημήτριος Καίσαρης αποχώρησε από την θέση του Διοικητικού Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή την οποία κατείχε από 1η Ιανουαρίου 2011.

Η Διοίκηση της εταιρείας ευχαριστεί τον κύριο Καίσαρη για την προσφορά του στην εταιρεία καθ' όλη την διάρκεια της θητείας στην εταιρεία και του εύχεται καλή επιτυχία στην επόμενη δραστηριότητά του.

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
 • email Αποστολή άρθρου
 • print Εμφάνιση εκτύπωσης
 • Plain text Προβολή ώς Plain Text