Όροι Χρήσης - Προσωπικά Δεδομένα

Όροι Χρήσης του ιστοτόπου eurocapital.gr
 
Παρακαλούμε να διαβάσετε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν από τη χρήση του ιστοτόπου (στο εξής ο "ιστότοπος"), που ανήκει στην εταιρία "Ι. ΣΙΑΤΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ - EuroCapital Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες" (στο εξής "η εταιρία"). Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον ιστότοπο, ή τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται από αυτόν, δηλώνετε ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας. Η Εταιρία διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις δύνανται να έχουν άμεση εφαρμογή. Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών τακτικά. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις υπηρεσιών, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

Οι πληροφορίες που παρέχει η εταιρία μέσω του δικτυακού τόπου eurocapital.gr μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως προσφορά, συμβουλή, πρόταση για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών οποιασδήποτε αναφερόμου επενδυτικού προϊόντος που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της εταιρίας, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων. Η Εταιρία ουδεμία εκτίμηση ή αξιολόγηση των πληροφοριών διενεργεί και δεν ευθύνεται για τυχόν εμπορικές ή επενδυτικές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές. Oι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό και γενικά θεωρούνται αξιόπιστες, η δε Εταιρία καταβάλλει κάθε κατ' αυτή δυνατή προσπάθεια για την εξακρίβωση της εγκυρότητας και επικαιρότητας αυτών. Η Εταιρία δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα και ασφάλεια των πληροφοριών και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη απορρέουσα από την παροχή αυτών φέρει.

Ο Χρήστης ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αποθετική κλπ.), ή δαπάνη προξένησε σε αυτούς λόγω της παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος ή λόγω της προκλήσεως οποιασδήποτε βλάβης στον ιστότοπο eurocapital.gr με την αποστολή ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιασθεί ειδικά για τη διακοπή, την καταστροφή ή το περιορισμό της λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών και ευρεσιτεχνίας τα οποία έχει η Εταιρία επί των προϊόντων, προγραμμάτων, υπηρεσιών και των στοιχείων που περιέχονται στις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω του ιστοτόπου, αναλαμβάνει δε τη ρητή υποχρέωση να συμμορφώνεται πάντοτε με οποιοδήποτε περιορισμό απορρέει από τα δικαιώματα αυτά. Απαγορεύεται η χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας αναδημοσίευση, πώληση, εμπορία, αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετάδοση, μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή, ανακοίνωση ή η με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό κλπ.) εκμετάλλευση του περιεχομένου των πληροφοριών, υπηρεσιών και υλικού που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας eurocapital.gr. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, αποθήκευση ή εκτύπωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή τμήματος αυτής για αυστηρά προσωπική χρήση του Χρήστη.

Η Εταιρία δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) στους Χρήστες της eurocapital.gr, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δώσει προηγουμένως στην Εταιρία τη συναίνεσή τους προς τούτο. Η συναίνεση θεωρείται ότι δόθηκε με την εγγραφή κάποιου ως "χρήστη" και την αναγραφή του email του στο σχετικό πεδίο εγγραφής χρήστη. Σε περίπτωση που οι Χρήστες δεν επιθυμούν πλέον τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων και reports, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την Εταιρεία με την σχετικού αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση members@eurocapital.gr, οπότε και θα πάψουν να είναι χρήστες.


Η Εταιρία έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς ειδοποίηση, να διακόψει προσωρινά, να περιορίσει ή και να τερματίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του Χρήστη στην ιστοσελίδα eurocapital.gr. και τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών και υπηρεσιών, εν όλω ή εν μέρει. Επίσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα ή περιορίζει τμήμα των υπηρεσιών που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου.


Η Εταιρία δύναται να παρέχει στους Χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης άλλων ιστοσελίδων μέσω δεσμών (links), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Εταιρία φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών, προϊόντων και εν γένει στοιχείων των ιστοσελίδων αυτών ή ότι παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση γι’αυτά και ιδίως για την ορθότητα ή πληρότητά τους. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών αυτών. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται μόνο για διευκόλυνση του Χρήστη και όχι για κανένα άλλο σκοπό.

Εάν στείλετε υλικό στον ιστότοπο, στην Εταιρία ή στους εκπροσώπους της Εταιρίας παραχωρείτε στην Εταιρία, στους συνδεόμενους με αυτήν και στους εκπροσώπους της πλήρη δικαιώματα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, δημιουργίας παραγώγων εργασιών, διανομής, αντιγραφής και έκθεσης του υλικού αυτού προς το κοινό σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο, ή υφιστάμενη τεχνολογία ή τεχνολογία που θα αναπτυχθεί στο μέλλον. Επίσης επιτρέπετε σε κάθε άλλον χρήστη την πρόσβαση, αποθήκευση, ή αναπαραγωγή αυτού του υλικού για την προσωπική χρήση του χρήστη αυτού. Αναγνωρίζετε και εγγυάστε ότι το υλικό που αποστείλατε σας ανήκει ή ελέγχετε όλα τα δικαιώματά του, ότι το υλικό που αποστέλλετε είναι αληθές και ακριβές, ότι η χρήση του υλικού που αποστέλλετε δεν παραβιάζει τους όρους χρήσης και δεν θα προκαλέσει ζημία σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ότι θα αποζημιώσετε την εταιρία και όσους συνδέονται με αυτήν για όλες τις απαιτήσεις που θα προκύψουν από τη χρήση του υλικού που παρέχετε, αλλά και για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά θα επέλθει στην εταιρία και/ή τους κάθε είδους συνεργάτες της. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα καλύψει καμία υποχρέωση που θα προκύψει από οποιοδήποτε υλικό που εστάλη από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο.

Η εταιρία δεν εγγυάται τη συμβατότητα της λειτουργίας του ιστότοπου με τον εξοπλισμό σας ή ότι στο περιεχόμενο του ιστότοπου ή στις ηλεκτρονικές επιστολές που αποστέλλονται από την Εταιρία ή κάποιον εκπρόσωπό της, δεν υπάρχουν λάθη ή ιοί ή οποιασδήποτε μορφής αρχεία που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα τέτοιων καταστροφικών αρχείων. Συμφωνείτε ότι η προστασία του εξοπλισμού σας από τυχόν βλαπτικό υλικό που μπορεί να σας αποσταλεί ή να μεταδοθεί σε σας από την Εταιρία και/ή συνεργάτες της, αποτελεί δική σας ευθύνη και πρέπει να γίνεται με δικά σας μέσα.

Ειδικότερα σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας των "Σχολίων":   Ως “Σχόλια” θεωρούνται τα περιεχόμενα που αναρτούν και δημοσιεύουν οι χρήστες στους χώρους υπό τη θεματική ενότητα “Σχόλια”, οι οποίοι βρίσκονται σχεδόν σε κάθε δημοσιευόμενο άρθρο στον ιστότοπο.  Ο "Ιστότοπος" σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιανδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες αντιλήψεις/απόψεις των χρηστών και των μελών του.  
Για τη συμμετοχή τους στη λειτουργία  “Σχόλια” οι χρήστες εγγράφονται ειδικά για το σκοπό αυτό, στην διαδικασία εγγραφής, στην ειδική σελίδα που υπάρχει για το σκοπό αυτό στον ιστότοπο. Οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν στο ακέραιο τις οικείες  διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, καθώς επίσης και τους κανόνες δεοντολογίας και τις συστάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
Η ανάρτηση/δημοσίευση κειμένων, γραφικών ή φωτογραφιών στις ιστοσελίδες δημοσίων συζητήσεων/σχολίων, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των ιστοσελίδων δημοσίων συζητήσεων αλλά και άλλων υπηρεσιών του ιστότοπου. Οι υπεύθυνοι της εταιρίας και του ιστοτόπου δηλώνουν ότι δεν ελέγχουν το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στις ιστοσελίδες δημοσίων συζητήσεων/σχολίων ή και σε άλλες υπηρεσίες του ιστότοπου και συνεπώς η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.
Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι εισερχόμενος στις ιστοσελίδες δημοσίων συζητήσεων/σχολίων μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ιστότοπος, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από την ανάγνωση ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του ιστοτόπου. Σε περίπτωση πoυ ο ιστότοπος λάβει ειδοποίηση ή η Εταιρία και/ή συνεργάτες της κρίνουν ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.
 
Όλα τα περιεχόμενα ττου τμήματος των “σχολίων” όπου και εάν υπάρχουν αυτά αποτελούν προσωπικές απόψεις των συμμετεχόντων, καθώς επίσης και οι τυχόν προβλέψεις για μετοχές ή την πορεία δεικτών, με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την επίσημη άποψη του ιστοτόπου. Οι τυχόν προτάσεις ή απόψεις που εκφράζονται από τους χρήστες/μέλη σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτάσεις αγοράς, πώλησης ή διακράτησης τίτλων και στο φέροντα την πρόταση σε καμία περίπτωση δε μπορεί να καταλογισθεί οποιαδήποτε ευθύνη. Επομένως, οι χρήστες που ασχολούνται με τις επενδύσεις και συναλλάσσονται σε αγορές επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και δε θα πρέπει να προβαίνουν σε επενδυτικές πράξεις βασιζόμενοι στα όσα γράφονται από  μέλη/χρήστες είτε στο forum συζητήσεων, είτε στα τμήματα των σχολίων. Οι επενδύσεις και οι συναλλαγές σε επενδυτικά προϊόντα θα πρέπει να αποτελούν αποτέλεσμα μελέτης των οικονομικών στοιχείων των εταιριών, της συγκεκριμένης χρονικής συγκυρίας, των τυχών αποτελεσμάτων της προσωπικής ανάλυσης του κάθε επενδυτή, καθώς επίσης και να γίνονται κατόπιν συνεννόησης με επίσημη χρηματιστηριακή εταιρεία ή με αναλυτές και συμβούλους επενδύσεων κατάλληλα πιστοποιημένους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 
Τα “Σχόλια” παρέχουν στους χρήστες του "Ιστοτόπου" την δυνατότητα να δημοσιεύουν περιεχόμενο σε θέση που μπορούν να βλέπουν ελεύθερα όλοι όσοι επισκέπτονται τον "Ιστότοπο". Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό φέρει ο χρήστης που το αποστέλλει.
Με την εγγραφή σας αποδέχεστε ότι μπορεί να εκτεθείτε σε μηνύματα προσβλητικά, ανήθικα ή παράνομα. Ο ιστότοπος δεν είναι σε καμιά περίπτωση υπεύθυνος για το περιεχόμενο των μηνυμάτων ή οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν το τμήμα των “Σχολίων” για α) ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους κ.λπ., β) πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο., γ) μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δ) παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του φόρουμ., ε) ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video), που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, στ) ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, ζ) παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών.  
Κάθε μέλος θα πρέπει να χρησιμοποιεί έναν μόνο λογαριασμό για την πρόσβαση του στα “Σχόλια”.

Με την ανάρτηση ενός σχολίου ή ενός τμήματος συζήτησης στον ιστότοπο της Εταιρίας, η Εταιρία αποκτά το πνευματικό δικαίωμα επί αυτού.
Ο "Ιστότοπος" δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου που αναρτούν μέλη του. Κάθε χρήστης που πιστεύει ότι θίγεται είτε προσωπικά είτε σε γενικότερο επίπεδο μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές και τους συντονιστές του "Ιστοτόπου" και να εκφράσει τα παράπονα του.
Ο "Ιστότοπος" και οι διαχειριστές των "Συζητήσεων" διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν ένα μήνυμα που θεωρούν ότι αντίκειται στους παρόντες όρους.
 
Οι διαχειριστές και οι συντονιστές του "Ιστοτόπου" έχουν το δικαίωμα να μετακινούν δημοσιεύσεις που αναρτήθηκαν σε -κατά την άποψή τους- λάθος σημεία.
 
Μέλος που θα παραβεί τους όρους χρήσης με ή χωρίς πρόθεση, λαμβάνει προειδοποιητικό προσωπικό μήνυμα από διαχειριστή ή συντονιστή. Εάν το μέλος δεν συμμορφωθεί, οι διαχειριστές και συντονιστές του "Ιστοτόπου" διατηρούν το δικαίωμα να περιορίσουν ή και να απαγορεύσουν την πρόσβαση του συγκεκριμένου χρήστη. Εφ' όσον στο μέλλον διαπιστωθεί ότι χρήστης στον οποίον απαγορεύθηκε η πρόσβαση ή η συγγραφή “Συζητήσεων” ή “Σχολίων” επαναγράφεται με διαφορετικά στοιχεία (ενώ πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο), οι διαχειριστές και συντονιστές του ιστοτόπου έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν εκ νέου την πρόσβαση στον συγκεκριμένο χρήστη.
 
Οι συζητήσεις και τα σχόλια που καταχωρούν οι χρήστες θα πρέπει να είναι σχετικές με το θέμα της αρχικής δημοσίευσης. Σε περίπτωση που οι αυτά αλλοιώνουν το αρχικό θέμα, οι συντονιστές διατηρούν το δικαίωμα να τα διαγράψουν.


Εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού – Συνδρομητικές Υπηρεσίες:  Ως μέρος της απαραίτητης διαδικασίας εγγραφής και της δημιουργίας λογαριασμού προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα μέρη της "Υπηρεσίας", στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτά που απαιτούν πληρωμή για την πρόσβαση, θα επιλέξετε ένα όνομα χρήση (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password).

Οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή σας, δηλώνετε ότι είναι όλες ακριβείς, αληθείς και χρονολογικά ενημερωμένες. Δε μπορείτε να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη το οποίο χρησιμοποιείται ήδη από άλλο πρόσωπο, δε θα χρησιμοποιήσετε όνομα χρήστη στο οποίο έχει δικαιώματα άλλο πρόσωπο χωρίς την έγκριση του προσώπου αυτού και δε θα χρησιμοποιήσετε όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης που η "Εταιρεία" κρίνει προσβλητικό ή ανάρμοστο.


Εφόσον ο χρήστης του ιστοτόπου επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του eurocapital.gr συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Το eurocapital.gr παρέχει στoν χρήστη υπηρεσίες εγγεγραμμένων χρηστών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του ιστοτόπου τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων του. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το eurocapital.gr, θα παραλάβει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που όρισε, μήνυμα με την επιβεβαίωση της εγγραφής του και σύνδεσμο ενεργοποίησής της. Από τη στιγμή της ενεργοποίησης της εγγραφής του καθίσταται εγγεγραμμένος χρήστης. Ο εγγεγραμμένος χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό του (user account). Ο εγγεγραμμένος χρήστης συμφωνεί να ειδοποιεί αμέσως το eurocapital.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.


Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη δημιουργία του λογαριασμού σας και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εξακριβώσει την αλήθεια των στοιχείων που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας. Επίσης συμφωνείτε ότι θα είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού πρόσβασής σας.
Είστε πλήρως υπεύθυνος για τη συνολική χρήση και δραστηριότητα του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της χρήσης του λογαριασμού από τρίτους εξουσιοδοτημένους από εσάς να χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Εάν ο υπολογιστής από τον οποίο εισέρχεστε στην "Υπηρεσία" πωληθεί ή μεταβιβασθεί σε κάποιον άλλον, εγγυάστε και αποδέχεσθε ότι θα σβήσετε όλα τα cookies και τα αρχεία που χρησιμοποιούνται για την ή δημιουργήθηκαν διαμέσου της χρήσης της "Υπηρεσίας". Η "Εταιρία" διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού σας, στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς πρότερη ενημέρωση. Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία του λογαριασμού σας οποιαδήποτε στιγμή. Συμφωνείτε να μην διατηρείτε περισσότερους από έναν λογαριασμούς ταυτόχρονα στην Υπηρεσία και δηλώνετε υπεύθυνα ότι αυτή τη στιγμή δεν τηρείτε άλλον λογαριασμό στην "Υπηρεσία".
 
Η εταιρία δεν υποχρεούται στην επιστροφή των χρημάτων που καταβάλατε για να εγγραφείτε στις συνδρομητικές υπηρεσίες, εφ' όσον για οποιοδήποτε λόγο αποφασίσετε να διακόψετε την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες αυτές, είτε στο σύνολο του ποσού, είτε στο χρονικό τμήμα της συνδρομής που δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί.
Η εταιρία δικαιούται να διακόψει με δική της πρωτοβουλία τη συνδρομή συνδρομητή από τις συνδρομητικές της υπηρεσίες στην περίπτωση που ο συνδρομητής παραβεί κάποιον από τους όρους του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία υποχρεούται να επιστρέψει στον συνδρομητή το τμήμα της συνδρομής το οποίο δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του προς επιστροφή ποσού γίνεται με βάση το ποσό που κατέβαλε ο συνδρομητής για την συνδρομητική υπηρεσία.

Προσωπικά δεδομένα χρηστών: Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχετε εθελοντικά σε αυτήν και τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, πληροφορίες τιμολόγησης, κ.λπ. Η Εταιρία χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα προκειμένου να επικοινωνεί μαζί σας - και με τη συγκατάθεσή σας - προκειμένου σε κάποιες περιπτώσεις να σας παράσχει πληροφόρηση, ειδικές προσφορές και ενημέρωση. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε να μη γίνεται αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση members@eurocapital.gr.
Η εταρία δεν συλλέγει στοιχεία και αριθμούς λογαριασμού πιστωτικών καρτών, αφού το σύστημα πληρωμών που χρησιμοποιεί αποκλείει τη δυνατότητα αυτή.


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του eurocapital.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε κάθε περίπτωση το eurocapital.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.


Η μη εφαρμογή από την Εταιρεία οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος δεν συνιστά παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα. Επίσης, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο άκυρος ή μη εκτελεστός, δεν θα θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων του παρόντος.

Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς ή αμφισβήτησης τυχόν προκύψει με βάση το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Είσοδος